Srijeda, 15 Ožujak 2017 15:39

Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla

OPIS PROJEKTA
Odlukom Općinskog vijeća Općine Brtonigla KLASA: 350-02/14-20/32, URBROJ: 2105/04-04/01-14-1 od 28.srpnja 2014. godine pristupilo se izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla 08/08 i 08a/08 - ispravak, 06/11, 09/12 i 03/13).
Za projekt izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla, prema poslanoj prijavi na Natječaj u sklopu Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. za provedbu podmjere 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti", provedba operacije 7.1.1." Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave" (NN 25/15), Općini Brtonigla je odobreni iznos nepovratnih sredstava u iznosu od 96.000,00 kuna.

 

CILJEVI
Na području Općine Brtonigla ustanovljeni su određeni problemi upravljanja prostorom te je potrebno poduzeti aktivnosti u smjeru rješavanja problema putem uobičajenih novelacija glavnog strateškog prostorno-planskog dokumenta. Također, u siječnju 2014. godine stupio je na snagu novi Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), te je Prostorni plan potrebno uskladiti prema zakonskim novitetima.

Izradi ciljanih izmjena i dopuna PPU Općine Brtonigla pristupa se primarno u cilju:
- ispitivanja opsega građevinskih područja naselja i mogućnosti njihova širenja,
- pojednostavljenja procedure građenja i ukupnog razvoja- prije svega putem širenja opsega neposredne provedbe Plana i sukladno tome smanjenja broja i opsega planova užeg područja (UPU i DPU),
- analize uvjeta zaštite graditeljskog i kulturno-povijesnog nasljeđa,
- provjere koridora prometne i komunalne infrastrukturne mreže,
- preispitivanja uvjeta korištenja i daljeg razvoja ugostiteljsko-turističkih zona.

 

REZULTATI
Glavni rezultat projekta je donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla.
Pojedinačni rezultati projekta će biti sljedeći:
- izvršeno usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) te sa ostalim zakonskim novitetima,
- definiranje građevinskih područja naselja i točno određena mogućnosti njihova širenja,
- pojednostavljena procedura građenja i ukupnog razvoja putem širenja opsega neposredne provedbe Plana i smanjenjem broja i opsega planova užeg područja (UPU i DPU),
- izvršena analiza uvjeta zaštite graditeljskog i kulturno-povijesnog nasljeđa,
- provjereni koridori prometne i komunalne infrastrukturne mreže,
- preispitani uvjeti korištenja i daljeg razvoja ugostiteljsko-turističkih zona.

 

PROJEKT ĆE SE SUFINANCIRATI SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

 

UDIO SUFINANCIRANJA: 85% EUROPSKA UNIJA, 15% REPUBLIKA HRVATSKA

Pročitano 2110 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr