Natječaji

Nakon  otvaranja i pregleda pristiglih prijava na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. (KLASA: 604-02/17-20/01 URBROJ: 2105/04-02/01-17-3 od 25. listopada 2017. godine), Komisija za stipendiranje je utvrdila Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija Općine Brtonigla za akademsku godinu 2017./2018.. U roku za podnošenje pisanih prigovora na objavljen prijedlog rang liste nije bilo nikakvih zaprimljenih prigovora. Stoga se objavljuje Konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018., na temelju koje će odabrani studenti sklopiti ugovor o stipendiranju sa Općinom Brtonigla.
Nakon otvaranja i pregleda pristiglih prijava na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. (KLASA: 604-02/17-20/01 URBROJ: 2105/04-02/01-17-3 od 25. listopada 2017. godine), Komisija za stipendiranje je utvrdila Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija Općine Brtonigla za akademsku godinu 2017./2018., koja se objavljuje u privitku. Podnositelji prijava mogu na ovu Rang listu podnijeti pisani prigovor Općinskom načelniku Općine Brtonigla, na adresu: Općina Brtonigla, 52474 Brtonigla, Trg sv. Zenona 1,  u roku od osam (8) dana od dana objave ovog Prijedloga na oglasnoj ploči Općine Brtonigla (dana 20.studenoga 2017.godine).
Objavljuje se Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018., obrazac se koji nalazi u privitku.   Na temelju članka 44. st.1. i članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 33/01., 129/05., 107/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 52. Statuta Općine Brtonigla Statuta Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 25/2009, 5/2012, 3/2013 i 8/2013 – proč.tekst), Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016) te Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. KLASA: 604-02/17-20/01…
Korisnici sredstava mogu biti poduzetnici koji namjeravaju ulagati na području Općine Brtonigla i koji imaju sjedište ili prebivalište na području Općine Brtonigla, i to: trgovačka društva, obrti, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima. Poduzetnici dobivena sredstva mogu koristiti za sufinanciranje kamate za dobivene kredite za razvoj sljedećih djelatnosti: poljoprivreda, turizam (obiteljski hoteli, pansioni i sl.; prijevozna sredstva ili plovila u funkciji turizma), proizvodne djelatnosti, uslužne djelatnosti, poduzetnicima koji svoju djelatnost obavljaju na području koji je prostorno planskom dokumentacijom predviđeno za proizvodne i poslovne namjene.
Temeljem članka 28., 32., 33. i 34. Statuta Lokalne akcijske grupe „Sjeverna Istra“ (u daljnjem tekstu LAG) i Odluke Upravnog odbora LAG-a od 07. ožujka 2016. predsjednik LAG-a raspisuje   JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU SJEVERNA ISTRA   Tajnika - Voditelja/Tajnicu - Voditeljicu Lokalne akcijske grupe SJEVERNA ISTRA – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja do četiri (4) godine, s probnim rokom od 3 mjeseca.Mjesto rada: NovigradUvjeti: • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, odnosno stečena visoka stručna sprema ili viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja…
Temeljem članka 28., 32., 33. i 34. Statuta Lokalne akcijske grupe „Sjeverna Istra“ (u daljnjem tekstu LAG) i Odluke Upravnog odbora LAG-a od 07. ožujka 2016. predsjednik LAG-a raspisuje   JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU SJEVERNA ISTRA   Stručni suradnik/Stručna suradnica za pripremu i provođenje projekata Lokalne akcijske grupe SJEVERNA ISTRA – 2 izvršitelja na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja na neodređeno, s probnim rokom od 3 mjeseca.Mjesto rada: NovigradUvjeti: • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, odnosno stečena visoka stručna sprema ili viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije…
Povodom provedenog 2.Natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2015./2016. (KLASA: 604-02/15-20/02 RBROJ:2105/04-04/02-15-21 od 31. prosinca 2015. godine) objavljenog dana 04.siječnja 2016. godine, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13), čl.38. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13, 8/13-proč.tekst), te Zapisnika Komisije za provedbu postupka dodjele studentskih stipendija u akademskoj godini 2015./2016. (KLASA:604-02/15-20/02 URBROJ: 2105/04-04/02-15-24 od 21. siječnja 2016.godine), Općinsko vijeće Općine Brtonigla, na svojoj 24.sjednici, dana 09.ožujka 2016.godine, donijelo je Odluku o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 2015./2016.Općinski…
Na temelju točke VII. Odluke o utvrđivanju uvjeta i načina subvencioniranja kamata poduzetništva i obrtništva (Službene novine Općine Brtonigla broj 17/2014) načelnik Općine Brtonigla objavljuje   N A T J E Č A J za subvencioniranje kamata poduzetništva i obrtništva   I. KORISNICI SREDSTAVAKorisnici sredstava mogu biti poduzetnici koji namjeravaju ulagati na području Općine Brtonigla i koji imaju sjedište ili prebivalište na području Općine Brtonigla, i to: - trgovačka društva,- obrti,- zadruge,- profitne ustanove, - fizičke osobe u slobodnim zanimanjima   II. DJELATNOSTIPoduzetnici dobivena sredstva mogu koristiti za sufinanciranje kamate za dobivene kredite za razvoj sljedećih djelatnosti: - Poljoprivreda- Turizam:-…
Stranica 1 od 2

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr