Natječaji

Korisnici sredstava mogu biti poduzetnici koji namjeravaju ulagati na području Općine Brtonigla i koji imaju sjedište ili prebivalište na području Općine Brtonigla, i to: trgovačka društva, obrti, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima. Poduzetnici dobivena sredstva mogu koristiti za sufinanciranje kamate za dobivene kredite za razvoj sljedećih djelatnosti: poljoprivreda, turizam (obiteljski hoteli, pansioni i sl.; prijevozna sredstva ili plovila u funkciji turizma), proizvodne djelatnosti, uslužne djelatnosti, poduzetnicima koji svoju djelatnost obavljaju na području koji je prostorno planskom dokumentacijom predviđeno za proizvodne i poslovne namjene.
Temeljem članka 28., 32., 33. i 34. Statuta Lokalne akcijske grupe „Sjeverna Istra“ (u daljnjem tekstu LAG) i Odluke Upravnog odbora LAG-a od 07. ožujka 2016. predsjednik LAG-a raspisuje   JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU SJEVERNA ISTRA   Tajnika - Voditelja/Tajnicu - Voditeljicu Lokalne akcijske grupe SJEVERNA ISTRA – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja do četiri (4) godine, s probnim rokom od 3 mjeseca.Mjesto rada: NovigradUvjeti: • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, odnosno stečena visoka stručna sprema ili viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja…
Temeljem članka 28., 32., 33. i 34. Statuta Lokalne akcijske grupe „Sjeverna Istra“ (u daljnjem tekstu LAG) i Odluke Upravnog odbora LAG-a od 07. ožujka 2016. predsjednik LAG-a raspisuje   JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU SJEVERNA ISTRA   Stručni suradnik/Stručna suradnica za pripremu i provođenje projekata Lokalne akcijske grupe SJEVERNA ISTRA – 2 izvršitelja na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja na neodređeno, s probnim rokom od 3 mjeseca.Mjesto rada: NovigradUvjeti: • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, odnosno stečena visoka stručna sprema ili viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije…
Povodom provedenog 2.Natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2015./2016. (KLASA: 604-02/15-20/02 RBROJ:2105/04-04/02-15-21 od 31. prosinca 2015. godine) objavljenog dana 04.siječnja 2016. godine, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13), čl.38. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13, 8/13-proč.tekst), te Zapisnika Komisije za provedbu postupka dodjele studentskih stipendija u akademskoj godini 2015./2016. (KLASA:604-02/15-20/02 URBROJ: 2105/04-04/02-15-24 od 21. siječnja 2016.godine), Općinsko vijeće Općine Brtonigla, na svojoj 24.sjednici, dana 09.ožujka 2016.godine, donijelo je Odluku o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 2015./2016.Općinski…
Na temelju točke VII. Odluke o utvrđivanju uvjeta i načina subvencioniranja kamata poduzetništva i obrtništva (Službene novine Općine Brtonigla broj 17/2014) načelnik Općine Brtonigla objavljuje   N A T J E Č A J za subvencioniranje kamata poduzetništva i obrtništva   I. KORISNICI SREDSTAVAKorisnici sredstava mogu biti poduzetnici koji namjeravaju ulagati na području Općine Brtonigla i koji imaju sjedište ili prebivalište na području Općine Brtonigla, i to: - trgovačka društva,- obrti,- zadruge,- profitne ustanove, - fizičke osobe u slobodnim zanimanjima   II. DJELATNOSTIPoduzetnici dobivena sredstva mogu koristiti za sufinanciranje kamate za dobivene kredite za razvoj sljedećih djelatnosti: - Poljoprivreda- Turizam:-…
Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla (KLASA: 604-02/15-20/02 URBROJ:2105/04-01-15-20  od 23. prosinca 2015. godine) i Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2015./2016. (KLASA: 604-02/15-20/02 URBROJ:2105/04-04/02-15-3  od 20. studenoga 2015. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, raspisao je Natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2015./2016.. Obavijest o ovom natječaju objavljena je u dnevnom listu „Glas Istre“ dana 04.01.2016.godine. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla, Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1, osobno ili putem telefona na broj 052/774-174, svakim radnim danom od 7,00 sati do…
Pravo na upis ima svako dijete koje je navršilo prvu godinu života do polaska u osnovnu školu. Popis redovitih programa, obrazac zahtjeva i lista potrebne dokumentacije za upis nalaze se u oglasu u privitku.
JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje projekata u sklopu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća Općine Brtonigla "Štedimo energiju" (2) Obaviještavamo Vas da je Načelnik Općine Brtonigla, u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dana 01.04.2015. godine raspisao JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje projekata u sklopu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća Općine Brtonigla "Štedimo energiju" (2), čiji je predmet subvencioniranje provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti na području Općine Brtonigla. Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku, zajedno sa Pravilnikom za provedbu programa i sa obrascima.
JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava fizičkih osoba za subvencioniranje projekata u sklopu Programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Općine Brtonigla "Zelena energija" (2) Obaviještavamo Vas da je Načelnik Općine Brtonigla, u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dana 01.04.2015. godine raspisao JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava fizičkih osoba za subvencioniranje projekata u sklopu Programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Općine Brtonigla "Zelena energija" (2), čiji je predmet subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije na području Općine Brtonigla. Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku, zajedno sa Pravilnikom za provedbu programa i…
Stranica 1 od 2

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr