Petak, 20 Siječanj 2017 18:14

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva /natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla u 2017. godini

Na temelju članka 4. i 8. Uredbe  o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 8. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj: 12/15) i članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene  novine Općine Brtonigla broj 25/09, 5/12, 03/13 i 08/13), Općina Brtonigla objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnih poziva / natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla u 2017. godini.

Pročitano 282 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr