Zapošljavanje

Na temelju čl.18., 19. st.1. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) i Odluke (KLASA:112-07/17-70/01 URBROJ:2105/04-04/01-17-14 od 28. ožujka 2017. godine), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, objavljuje
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla donosi sljedeću
Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa upućuje Poziv na provjeru znanja i sposobnosti kandidata.
Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11), Upravitelj Vlastitog pogona  Općine Brtonigla raspisuje
Na temelju čl.18., 19. st.1. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) i Odluke (KLASA:112-07/17-70/01 URBROJ:2105/04-04/01-17-7 od 28. veljače 2017. godine), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla objavljuje Oglas za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara – referenta.
Poništava se Oglas za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara – referenta  kojeg je  Općina Brtonigla objavila dana 14. veljače 2017.godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te službenoj stranici www.brtonigla-verteneglio.hr i oglasnoj ploči Općine Brtonigla iz razloga što, pristigle prijave nisu ispunjavale formalne uvjete iz predmetnog Oglasa sukladno čl.19. stavka 8. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN - 86/08  i 68/11).
Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11), Upravitelj Vlastitog pogona  Općine Brtonigla raspisuje Oglas za prijam u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla …
Na temelju čl.18., 19. st.1. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, objavljuje…
Na temeleju čl. 39 i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01,129/05,109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 i 137/15), a po provedenom Oglasu  za prijem u službu u Vlastiti pogon Općine Brtonigla, na radno komunalnog radnika II - 1 izvršitelj/izvršiteljica KLASA: 112-01/16-10/06 URBROJ:2105/04-02/01-16-2 od 08. lipnja 2016.godine, te povodom razmatranja Zapisnika sa sjednice Povjerenstva za provedbu postupka oglasa KLASA: 112-01/16-10/06 URBROJ:2105/04-02/01-16-5  od 06. srpnja 2016.godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 06. srpnja 2016.godine, donosi sljedeću
Stranica 1 od 2

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr