Bagatelna nabava

Predmet nabave su konzultantske usluge za pripremu prijavnih obrazaca, investicijske studije i ostale potrebne dokumentacije za prijavu projekta izgradnje prometnice unutar Poduzetničke zone Štrpe sa pratećom infrastrukturom (1. faza) na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ koji je objavljen u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., te na ostalim izvorima sredstava od kojih se može zatražiti potpora za takvu vrstu projekta. Procijenjena vrijednost nabave je 25.000,00 kuna bez PDV-a.   Ponude moraju biti zaprimljene, bez obzira na način dostave, putem urudžbenog zapisnika Općine Brtonigla do 12.05.2017. godine, do 14:00 sati. Ponude koje nisu pristigle u propisanom…
Predmet nabave su konzultantske usluge u sklopu pripreme i provedbe Projekta dogradnje, adaptacije i opremanja Dječjeg vrtića Kalimero u Brtonigli za dodjelu potpore iz Programa ruralnog razvoja, u okviru Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« te iz svih ostalih izvora sredstava od kojih se može zatražiti potpora za takvu vrstu projekta.   Ponude moraju biti zaprimljene, bez obzira na način dostave, putem urudžbenog zapisnika Općine Brtonigla do 24. veljače 2017. godine, do 14:00 sati.Tekst poziva sa prilozima i opisom projekta nalaze se u…
Predmet nabave je izrada Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Brtonigla - UPU 1, opisane Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Brtonigla (UPU 1) (Službene novine Općine Brtonigla, broj 22/16).
Stranica 1 od 3

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr