Odaberite svoj jezik

Pozivaju se svi zainteresirani građani i pravne osobe sa područja Općine Brtonigla-Verteneglio te ovlašteni predlagatelji da najkasnije do 28. veljače 2024. godine podnesu svoje prijedloge za dodjelu sljedećih javnih priznanja i počasti Općine Brtonigla-Verteneglio:
- Plaketa, 
- Priznanje, 
- Proglašenje počasnim građaninom.

Javna priznanja i počasti Općine dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za njen razvitak i ugled, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti, te poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene i na taj način značajno doprinose promicanju interesa Općine. Javna priznanja dodjeljuju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio u povodu dana Općine, odnosno za dan Svetog Zenona, 12. travnja.

Prijedlog za dodjelu Plakete, Priznanja i za Proglašenje počasnim građaninom mogu dati: najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća (osim Odbora za izbor i imenovanja), Općinski načelnik, ovlaštena tijela pravnih osoba i udruga građana, građani sa prebivalištem na području Općine Brtonigla-Verteneglio. 

Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Brtonigla-Verteneglio obvezno sadrži sljedeće podatke:
      - ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, 
      - osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi, 
      - naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog,
      - obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Općine Brtonigla-Verteneglio, uz odgovarajuću dokumentaciju, te
      - životopis kandidata za fizičku osobu.

Prijedlozi podnose se u pisanom obliku, osobno ili putem pošte, na sljedeću adresu: Općina Brtonigla-Verteneglio, Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla-Verteneglio.
Prijedlozi koji se dostave nakon naznačenog roka, odnosno koji na omotnici imaju žig pošte s kasnijim datumom, kao i nepotpuni prijedlozi, neće se uzeti u razmatranje. 

Odluku o dodjeli općinskih javnih priznanja i počasti (Plaketa, Priznanje, Proglašenje počasnim građaninom) donosi Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio.

NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO, Neš Sinožić, mag.ing.agr. v.r.

  • Pregleda: 122