Natječaji za udruge

Općinski načelnik Općina Brtonigla - Verteneglio po završetku postupka Javnog natječaj za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina  Općine Brtonigla - Verteneglio za 2018. godinu, u skladu sa  Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), donio je  Odluku o  dodjeli financijskih sredstava za  institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina Općine Brtonigla – Verteneglio u 2018. godini.
Općinski načelnik Općina Brtonigla - Verteneglio po završetku postupka Javnog natječaj za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu iz Proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2018. godinu, u skladu sa  Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), donio je  Odluku o  dodjeli financijskih sredstava za  financiranje godišnjeg programa udruga u sportu iz Proračuna Općine Brtonigla  Općine Brtonigla – Verteneglio u 2018. godini.
Općina Brtonigla - Verteneglio objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2018. godinu. Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za godišnji program koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Javnog natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 38.00,00 kuna. Rok za podnošenje prijedloga programa je 18. travnja 2018. godine u 15:00 sati. Javni natječaj sa uputama prijaviteljima i obrascima, nalazi se u privitku.
Općina Brtonigla-Verteneglio objavljuje Javni natječaj za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina  Općine Brtonigla - Verteneglio za 2018. godinu. Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za godišnji program koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Javnog natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 180.00,00 kuna. Najmanji iznos sredstava za financiranje programa je 5.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijedloga programa je 06. travnja 2018. godine u 15:00 sati. Javni natječaj sa uputama prijaviteljima i obrascima, nalazi se u privitku.
Općina Brtonigla - Verteneglio objavljuje Javni natječaj za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu iz Proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2018. godinu. Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za godišnji program koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Javnog natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 250.00,00 kuna. Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 10.000,00 kuna, a najveći 230.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijedloga programa je 03. travnja 2018. godine u 15:00 sati. Javni natječaj sa uputama prijaviteljima i obrascima, nalazi se u privitku.
Na temelju članka 4. i 8. Uredbe  o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 8. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio  br.: 12/15), Općina Brtonigla – Verteneglio objavljuje  Godišnji plan raspisivanja javnih poziva / natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla - Verteneglio u 2018. godini, koji se nalazi u privitku.
Objavljuje se Izmjena  Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva / natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla u 2017. godini.   KLASA: 421-03/17-30/02URBROJ:2105/04-02/01-17-4Brtonigla, 27. listopada 2017.godine   Na temelju članka 4. i 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 8. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj: 12/15) i članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 5/12, 03/13 i 08/13), načelnik Općine Brtonigla, donosi sljedeći   ZAKLJUČAK o…
Dana 10. travnja 2017.godine, Općinski načelnik je donio Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga iz Proračuna Općine Brtonigla u 2017.godini, kojom su utvrđeni iznosi financijskih sredstava za sufinanciranje projekata udruga koje su se prijavile na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu  KLASA: 421-01/17-10/03 URBROJ: 2105/04-02/01-17-2 od 16.veljače 2017.godine, objavljen 17. veljače 2017. godine, čije su prijave prošle postupak ocjenjivanja. Odluka se nalazi u prilogu.
Na temelju članka 11. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15.) i članka 12. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračun Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“ broj 12/2015), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 17. veljače 2017.godine, objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu   Općina Brtonigla poziva sve udruge koje imaju sjedište na području Općine Brtonigla i koje imaju područje djelovanja u Općini Brtonigla, te koje su programski /projektno usmjerene na…
Stranica 1 od 2

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr