Odaberite svoj jezik

Nedavno su završeni radovi u sklopu III. faze konzervatorsko-restauratorskih radova i rekonstrukcije romaničke Crkve Sv. Jurja na kulturnom dobru Kaštel Sv. Jurja (Castel S. Giorgio, Santi Quaranta). 

Putem projektne prijave koja je poslana na Javni poziv za financiranje u 2023. godini, na Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, Ministarstvo kulture i medija RH je Općini Brtonigla-Verteneglio za navedeni zahvat dodijelio 13.272,28 EUR, odnosno 100.000,00 HRK, nakon što su u razdoblju 2019.-2020. uspješno realizirane I. i II. faza sanacije.

Također, i Istarska županija sudjeluje u financiranju ovog iznimno vrijednog projekta, i to s iznosom od 4.614,56 EUR, a sve prema poslanoj prijavi na Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana u 2023. godini.

Sanacija crkve prvi je korak u realizaciji projekta „Arheološki park Santi Quaranta“ te su ove godine nastavljeni radovi koji su realizirani tijekom prijašnjih godina. 2019. i 2020. godine realizirane su I. i II. faza sanacija crkvice. Sveukupno je uloženo 207.233,25 HRK (27.504,58 EUR), od čega je Ministarstvo kulture i medija RH dodijelilo 170.000,00 HRK, a Općina uložila 37.233,25 HRK.

Radovi za III. fazu sanacije romaničke crkve Sv. Jurja, po provedenom postupku jednostavne nabave, ugovoreni su 21.07.2023. godine. S poduzećem Kapitel d.o.o. iz Žminja ugovoreno je izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova i rekonstrukcije kulturnog dobra za sveukupan iznos od 21.150,00 EUR (159.354,68 HRK) s uključenim PDV-om. Dodatno, s Hrvatskim restauratorskim zavodom iz Zagreba ugovorena je usluga arheoloških istraživanja za iznos od 2.640,00 EUR (19.891,08 HRK) te je sa Dok produkt d.o.o. iz Rovinja ugovorena usluga stručnog nadzora za radove za iznos od  1.,350,00 EUR (10.171,58 HRK) s PDV-om.

Tijekom realizacije III. faze sanacije, za koju je bilo planirano da će ujedno biti i zadnja faza sanacije konstrukcije crkvice, arheološkim su sondiranjem uz postojeću crkvu pronađeni značajni nalazi novootkrivenog arhitektonskog sklopa, tj. postojanje starije crkve na lokalitetu, uz i ispod zatečenih struktura crkve Sv. Jurja. Na predmetnoj su zoni osim prethodno vidljivih ostataka romaničke crkvice otkriveni ostatci ranijih sakralnih objekata – izvorne, veće crkve unutar koje je izgrađena postojeća. Ta druga je crkva sa sjeverne strane naknadno prigrađena uz onu izvornu te su također otkriveni i dodatni prostori koji su nastali oko crkve, a koji su djelomično poslužili za pogrebne svrhe. Svi spomenuti elementi za sada su parcijalno istraženi i preventivno konzervirani.

U dogovoru s Konzervatorskim odjelom, odlučeno je da će se nastaviti daljnje istraživanje arheološkog sklopa/gabarita crkve, budući se novim nalazima mijenja koncept prezentacije planiranih radova.

Slijedi priprema nove prijave koja će se uputiti na Javni poziv Ministarstva kulture i medija za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu te na Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana u 2024. godini, kako bi se nastavila realizacija ovog iznimno važnog projekta. Također će se tražiti i dodatna sufinanciranja, s ciljem da se Arheološki park Santi Quaranta što prije stavi u funkciju.

Podsjećamo: projektom Arheološki park Santi Quaranta valorizirati će se i zaštititi prirodni i kulturni resursi teritorija Općine Brtonigla koji su od posebnog kulturnog značaja za cijelu regiju. Izabrani lokaliteti nisu jedini koji se nalaze na području Općine Brtonigle, ali temeljni su za poznavanje kulturne prošlosti područja današnje Općine Brtonigla, kao i same Istre. U cilju osposobljavanja za turističko-izletničke i edukativno-istraživačke posjete, kaštel i pećina Sv. Jurja će se prostorno valorizirati i osmisliti kao zaseban arheološki park: Arheološki park Santi Quaranta. Projektom će se navedeni arheološki lokaliteti približiti posjetiteljima i adekvatno zaštititi. Kroz projekt prezentirati će se lokalni enogastronomski proizvodi, produžiti će se turistička sezona, poboljšati će se kulturno-turistička infrastruktura na području Općine te će se potaknuti daljnja povijesna istraživanja i valorizacija ostalih arheoloških lokaliteta.

  • Pregleda: 203