Odaberite svoj jezik

Djelokrug rada općinskog vijeća

IZVADAK IZ STATUTA OPĆINE BRTONIGLA – VERTENEGLIO (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br. 03/18, 03/21, 07/21 – pročišćeni tekst)

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja poslove u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće odlučuje o poslovima lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito o: uređenju naselja i stanovanju, prostornom i urbanističkom planiranju, komunalnom gospodarstvu, brizi o djeci, socijalnoj skrbi, primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odgoju i osnovnom obrazovanju, kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu, zaštiti potrošača, zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša, protupožarnoj i civilnoj zaštiti, prometu na svom području, kao i o drugim pitanjima, ako zakonom nije drugačije propisano.

Općinsko vijeće:
- donosi Statut Općine,
- donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
- donosi proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o izvršavanju proračuna, te odluku o privremenom financiranju,
- donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
- raspisuje referendum,
- odlučuje o pokroviteljstvu u kojem Općina preuzima materijalne obveze,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug općinskih upravnih tijela,
- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,”. ,
- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće osniva radna tijela, bira i razrješava članove tih tijela, te bira, imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće čini 9 vijećnika izabranih na način određen zakonom.

Općinsko vijeće radi na sjednici ako je na istoj nazočna većina svih vijećnika.
Općinsko vijeće, u pravilu, donosi odluke većinom glasova nazočnih vijećnika osim u slučajevima kad je propisana druga većina.
Većinom glasova svih vijećnika odlučuje se o:
- Statutu Općine odnosno statutarnoj odluci i Poslovniku o radu Općinskog vijeća, odnosno odluci o privremenom poslovničkom redu,
- proračunu ili odluci o privremenom financiranju Općine i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna,
- izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- iskazivanju nepovjerenja predsjedniku Općinskog vijeća,
- donošenju odluke o učlanjenju Općine u udrugu općina, gradova i županija, u skladu sa zakonom,
- donošenju odluke o suradnji sa drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, odnosno s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država,
- drugim pitanjima, kada je to sukladno odredbama zakona, Statuta ili Poslovnika o radu Općinskog vijeća propisano.

  • Pregleda: 367