Petak, 05 Svibanj 2017 10:15

Poziv na dostavu ponude za konzultantske usluge za pripremu prijavnih obrazaca, investicijske studije i ostale potrebne dokumentacije za projekt izgradnje prometnice unutar Poduzetničke zone Štrpe sa pratećom infrastrukturom (1. faza)

Predmet nabave su konzultantske usluge za pripremu prijavnih obrazaca, investicijske studije i ostale potrebne dokumentacije za prijavu projekta izgradnje prometnice unutar Poduzetničke zone Štrpe sa pratećom infrastrukturom (1. faza) na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ koji je objavljen u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., te na ostalim izvorima sredstava od kojih se može zatražiti potpora za takvu vrstu projekta. Procijenjena vrijednost nabave je 25.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Ponude moraju biti zaprimljene, bez obzira na način dostave, putem urudžbenog zapisnika Općine Brtonigla do 12.05.2017. godine, do 14:00 sati. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene. Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu (obrazac 3), a kojeg je potrebno dostaviti ispunjenog i potpisanog od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Pročitano 381 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr