Subota, 31 Prosinac 2016 10:23

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA I ZAMJENIKA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE BRTONIGLA

Na temelju Odluke o osnivanju općinskog savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 18/16) i Odluke o objavi javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor Savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16), Općinsko vijeće Općine Brtonigla objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA I ZAMJENIKA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE BRTONIGLA

 

I.

Savjet mladih Općine Brtonigla, kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Brtonigla, promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Osniva se s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Brtonigla te njihovo informiranje i savjetovanje.


II.

Za članove Savjeta mladih i zamjenike članova mogu biti predložene osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Brtonigla, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

 

III.

Savjet mladih Općine Brtonigla ima ukupno 5 članova i 5 zamjenika članova, čiji mandat traje 3 godine.

 

IV.

Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenika mogu dostaviti udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.
Kada je predlagatelj kandidature iz stavka 1. ovog članka neformalna skupina mladih, ona mora okupljati najmanje 10 mladih.
Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavke 1. ovog članka, dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.
Prilikom odabira kandidata i kandidatkinja za člana ili zamjenika člana Savjeta mladih Općine Brtonigla, predlagatelj je dužan, uzeti u obzir kandidate i kandidatkinje koji svojim dosadašnjim radom uživaju ugled u društvu, te se ističu moralnim, radnim i civilizacijskim vrijednostima.

 

V.

Ovlašteni predlagatelji predaju svoj prijedlog Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na web stranici Općine Brtonigla (www.brtonigla-verteneglio.hr), odnosno najkasnije do 16.01.2017. godine.

 

VI.

Kandidatura iz prethodnog članka obvezno sadrži sljedeće podatke:
1. Naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
2. Podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište odnosno boravište),
3. Obrazloženje kandidature,
4. izvod iz registra udruga ili potvrdu o posljednjem upisu u sudski registar (za ustanove) ili drugi registar, odnosno odgovarajući dokaz, u svrhu utvrđivanja pravovaljanosti prijedloga kandidata.
Prijedlog mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.
Prijedlogu je za svakog pojedinog kandidata potrebno priložiti:
- životopis,
- okvirni prijedlog programa rada,
- presliku domovnice,
- presliku važeće osobne iskaznice i
- uvjerenje o prebivalištu/boravištu.
Jedan predlagatelj može predložiti najviše 5 kandidata i 5 zamjenika.
Nepravovremene i nepotpune kandidature se neće uzeti u razmatranje.

 

VII.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brtonigla, koje je imenovano od strane Općinskog vijeća Općine Brtonigla, posebnom odlukom obavljati će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sastaviti će izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi popis važećih kandidatura.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostaviti će se Općinskom vijeću Općine Brtonigla i objaviti na mrežnim stranicama Općine Brtonigla: www.brtonigla-verteneglio.hr..
Općinsko vijeće Općine Brtonigla, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura, s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih birati će članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brtonigla.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA
Predsjednik
Ezio Barnaba' v.r.

Pročitano 451 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr