Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016 20:26

Odluka o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 2015./2016.

Povodom provedenog 2.Natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2015./2016. (KLASA: 604-02/15-20/02 RBROJ:2105/04-04/02-15-21 od 31. prosinca 2015. godine) objavljenog dana 04.siječnja 2016. godine, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13), čl.38. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13, 8/13-proč.tekst), te Zapisnika Komisije za provedbu postupka dodjele studentskih stipendija u akademskoj godini 2015./2016. (KLASA:604-02/15-20/02 URBROJ: 2105/04-04/02-15-24 od 21. siječnja 2016.godine), Općinsko vijeće Općine Brtonigla, na svojoj 24.sjednici, dana 09.ožujka 2016.godine, donijelo je Odluku o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 2015./2016.
Općinski načelnik Općine Brtonigla sklopiti će Ugovor o stipendiranju sa pojedinim korisnikom stipendije iz ove Odluke.

Pročitano 493 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr