Srijeda, 25 Listopad 2017 12:19

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENSTKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

Objavljuje se Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018., obrazac se koji nalazi u privitku.

 

Na temelju članka 44. st.1. i članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 33/01., 129/05., 107/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 52. Statuta Općine Brtonigla Statuta Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 25/2009, 5/2012, 3/2013 i 8/2013 – proč.tekst), Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016) te Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. KLASA: 604-02/17-20/01 URBROJ:2105/04-02/01-17-1 od 24. listopada 2017.godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 25. listopada 2017. godine, raspisuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA
ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

 

I. – Općina Brtonigla dodjeljuje stipendije za akademsku godinu 2017./2018., svim studentima koji ispunjavaju uvjete i kriterije iz Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016) i ovog Natječaja.

 

II. - Na stipendiju iz ovog Natječaja imaju pravo svi studenti koji imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Općine Brtonigla, a koji po prvi puta redovno upisuju tekuću godinu studija nekog visokog učilišta, te ako ispunjavaju uvjete i kriterije iz Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016) i ovog Natječaja. Pod visokim učilištem podrazumijevaju se fakultet i umjetnička akademija u njegovom sastavu, veleučilište i visoka škola.

 

III. - Stipendija iz ovog Natječaja odobrava se za akademsku godinu 2017./2018., a isplaćuje se studentima mjesečno, najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, u razdoblju od 1. listopada do 31. srpnja.

 

IV. - Općina Brtonigla dodjeljuje stipendije kojima se stipendiraju studenti koji ispunjavaju uvjete i kriterije iz Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016) i ovog Natječaja, na sljedeći način:

- svi studenti koji ispunjavaju natječajne uvjete, stipendirati će se sa mjesečnim iznosom od 400,00 kn,

- svi studenti koji su upisani na redovan glazbeni studij, studij glazbene pedagogije, medicine, matematike (nastavnički smjer), informatike (nastavnički smjer), fizike (nastavnički smjer), biologije (nastavnički smjer), građevinarstva, arhitekture, prava, upravnog prava, agronomije, novinarstva, povijest umjetnosti, bibliotekarstva, komunikologije, kulturologije ili turizma, stipendirati će se sa dodatnim pojedinačnim mjesečnim iznosom od 300,00 kn,

- svi studenti koji su tijekom prošle akademske godine ostvarili po svim položenim ispitima prosječan vrlo dobar ili izvrstan uspjeh (za studente upisane na fakultetima izvan Hrvatske procijeniti će se takav uspjeh u skladu sa sustavom ocjena iz te zemlje, npr. za talijanske fakultete najniži prosječan uspjeh za ostvarivanje prava na predmetni dodatni iznos su ocjene od 26 – 30), stipendirati će se sa dodatnim pojedinačnim mjesečnim iznosom od 200,00 kn.
Studenti koji su upisani na prvoj godini redovnog studija nemaju pravo na ostvarivanje dodatnog iznosa iz alineje 3. prvog stavka ove točke, jer isti nisu bili upisani na fakultetu u prošloj akademskoj godini.
Ukoliko student nakon završetka preddiplomskog studija, slijedeće akademske godine upiše diplomski studij, zadnja godina preddiplomskog studija uzima se u obzir kao akademska godina u smislu treće alineje prvog stavka ove točke
Stipendisti koji se nisu odazvali pozivu od strane Općine Brtonigla, Turističke zajednice Općine Brtonigla, ustanove ili trgovačkog društva u (su)vlasništvo Općine za sudjelovanje u organizaciji općinskih manifestacija tijekom akademske godine u kojoj su primali stipendiju, ostvariti će pravo primanja stipendije u iznosu od 50% iznosa stipendije kojeg bi ostvarili sukladno ovom Natječaju.
Studenti za vrijeme apsolventskog staža nemaju pravo na stipendiju.

 

V. - Prijave na ovaj Natječaj moraju se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave Natječaja na službenoj web stranici www.brtonigla-verteneglio.hr i na oglasnoj ploči Općine Brtonigla, na adresu Općine Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1, Brtonigla, s naznakom «ZA NATJEČAJ ZA STIPENDIJE-ne otvaraj!».
Prijave koje su prispjele poslije tog roka ili su nepotpune, odbacit će se.
Prijava Stipendiste koji je prekinuo školovanje (studij) ili izgubio pravo na isplatu stipendije, te prijava Stipendiste koji upisuje drugi program u odnosu na onaj za koji je zaključio Ugovor o stipendiranju, neće se razmatrati ako do roka utvrđenog za podnošenje prijava, sa Općinom nije uredio način, uvjete i rokove za ispunjavanje svojih obveza preuzetih Ugovorom o stipendiranju za raniji period.

 

VI. – Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti i sljedeće dokaze kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz ovog natječaja:

1. dokaz o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice),
2. uvjerenje o prebivalištu za studenta podnositelja prijave (izvornik i ne starije od 6 mjeseci),
3. potvrdu/dokaz o redovnom upisu (izvornik),
4. potvrdu/dokaz o položenim ispitima (izvornik ili preslika)
5. izjavu o broju članova obitelji
6. potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, Turističke zajednice Općine Brtonigla, ustanove ili trgovačkog društva u (su)vlasništvo Općine, kojom se dokazuje da je stipendist po primitku poziva sudjelovao/sudjelovala u organizaciji općinskih manifestacija tijekom trajanja ugovora o dodjeli stipendije, odnosno potvrda Općine Brtonigla da nije bio pozivan. Takva potvrda nije potrebna za natjecatelje koji su godine 2017./2018. prvi put upisali I. godinu studija ili za natjecatelje koji nisu bili stipendisti Općine Brtonigla tijekom akademske godine 2016./2017..
7. vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja zahtjeva da su podaci navedeni u zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni i potpuni te da ovlašćuje Jedinstveni upravni odjel da ih može provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima sa svrhom sklapanja te izvršavanja ugovora o ostvarivanju prava na stipendiju.
Podaci i dokumenti koje podnositelji dostavljaju uz Prijavu i za vrijeme trajanja Ugovora o stipendiranju podložni su provjeri od strane Općinskog načelnika, Komisije i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla.
Ukoliko se u postupku utvrdi da dostavljeni podaci ne odgovaraju stvarnom stanju korisnik je dužan iznos primljen na ime stipendije vratiti Općini u cijelosti, odnosno gubi pravo na daljnje ostvarivanje prava u skladu s ovim Pravilnikom.

 

VII. - Natječajni postupak i druge poslove vezane za dodjelu stipendija obavlja Komisija za stipendiranje.
Komisija primjenom kriterija iz ovog Natječaja utvrditi će Prijedlog rang liste, te istu dostaviti Općinskom načelniku. Komisija će Prijedlog rang liste objaviti na Oglasnoj ploči i web stranici Općine u roku od 30 dana do dana isteka roka za podnošenje prijava za Natječaj.
Podnositelji prijave imati će pravo podnijeti pisani prigovor na Rang listu u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine. O prigovoru odlučuje Općinski načelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od 8 dana.
Nakon isteka roka za podnošenje prigovora,Općinski načelnik donijeti će Konačnu rang listu o dodjeli stipendija koja se objavljuje na Oglasnoj ploči i web stranici Općine.
Na temelju Konačne rang liste zaključiti će se Ugovori o stipendiranju. Sva prava i obveze između studenta (dalje u tekstu: Stipendist) kojemu je odobrena stipendija i Općine utvrđuju se Ugovorom o stipendiranju (dalje u tekstu: Ugovor), koji potpisuju Općinski načelnik i Stipendist.

 

VIII. – Sklapanjem Ugovora o stipendiranju stipendist uz stjecanje prava na stipendiju preuzima i određene obaveze prema Općini Brtonigla:

- obavezu redovito izvršavati sve obveze tijekom školovanja i uredno polagati ispite,
- da nakon uspješno završnog školovanja, zasnuje radni odnos na području Općine, ukoliko za njegovu struku ima potreba,
- da na tom radu provedu najmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju.
- odazvati se pozivu radi sudjelovanja u manifestacijama ili za obavljanje poslova vezanih za predmet studija, za potrebe Općine, njezinih ustanova ili trgovačkih društva te Turističke zajednice Općine Brtonigla, s maksimalnim angažmanom od 80 radnih sati.
Stipendist je dužan vratiti cjelokupan iznos stipendije najkasnije u roku od godine od trenutka nastanka te okolnosti, ako ne ispunjava obveze iz Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016), ako samovoljno prekine obrazovanje, ako se ne zaposli na području ove Općine u roku od godinu dana, iako za njezinu struku ima potreba na tom području, a da nije ni pokušala ili ako nakon zasnivanja radnog odnosa na području Općine Brtonigla, na tom radnom mjestu ne provede najmanje onoliko vremena koliko je primala stipendiju.
Ako Stipendist nakon uspješno završenog školovanja, ne zasnuje radni odnos na području ove Općine, a sudjelovao je na javnom natječaju, oslobađa se od obveze vraćanja stipendije, ali neuspjeh na natječaju mora dokazati.
Ako za vrijeme primanja stipendije nastanu okolnosti više sile kao što su bolest, nesretni slučaj i sl., zbog kojih Stipendist nije u stanju pravodobno ispunjavati obveze preuzete Ugovorom o stipendiranju, dužan je najkasnije u roku od 30 (trideset) dana izvijestiti Općinu te dostaviti joj odgovarajuću potvrdu nadležnog tijela o nastalim okolnostima radi daljnjeg reguliranja korištenja odnosno isplate stipendije.
Stipendist je dužan odmah, a najkasnije u roku od 5 dana izvijestiti Općinu o promjeni adrese, a također o eventualnoj promjeni usmjerenja.

 

IX. - Sve ostale informacije glede ovoga natječaja, mogu se dobiti svakim radnim danom od 8:30-15:00 sati, na telefonski broj 052/774-174.

 

KLASA: 604-02/17-20/01
URBROJ: 2105/04-02/01-17-3
Brtonigla, 25. listopada 2017. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Paolo Klarić, dipl.oec., v.r.

Pročitano 256 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr