Prodaja Nekretnina

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br.10/18) Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio raspisuje Natječaj za zamjenu neizgrađenog građevinskog zemljišta u naselju Brtonigla
Po provedenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio (KLASA:944-05/17-50/06 URBROJ:2105/04-02/01-18-3 od 21. svibnja 2018.godine), objavljenog dana 23. svibnja 2018.godine, na oglasnoj ploči Općine Brtonigla - Verteneglio i na njezinim službenim web stranicama www.brtonigla-verteneglio.hr, Općinski načelnik je dana 08. lipnja 2018. godine, donio Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio koja se nalazi u privitku.
Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Brtonigla-Verteneglio  (KLASA:944-05/18-50/19 URBROJ:2105/04-02/01-18-2 od 21. svibnja 2018. godine ) Općinski načelnik Općine Brtonigla-Verteneglio ovim natječajem prodaje nekretnine u naselju Pavići prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja.
Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio  (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br.06/18 ) Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio ovim natječajem prodaje nekretninu u naselju Karigador prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja.
Temeljem čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN – 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12143/12 i 152/14), članka 35. i st. 2 čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 38 i 98. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br. 25/09, 05/12, 03/13 i 08/13-proč.tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio 25/09, 03/13, 15/13 i 01/16) Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio (KLASA: 944-05/18-50/03 URBROJ: 2105/04-01-18-4…
Ovim se natječajem prodaje nekretnina u naselju Nova Vas prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja   KLASA:944-05/17-50/28URBROJ: 2105/04-02/01-17-9Brtonigla, 16. studenoga 2017.godine Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 i 137/15), čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN - 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, i 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), čl. 52 i 98. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 05/12, 03/13 i 08/13-proč. tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine…
Ovim se natječajem prodaje nekretnina u naselju Brtonigla prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja   Temeljem čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN – 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12143/12 i 152/14), članka 35. i st. 2 čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 38 i 98. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 05/12, 03/13 i 08/13-proč.tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla…
Ovim se natječajem prikupljaju zahtjevi za kupnju nekretnine u naselju  Fiorini, podnositelja zahtjeva  koji ispunjavaju uvjete sukladno Programu zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla   Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 18/13-proč.tekst i 137/15), čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN – 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09 i 143/12), čl. 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br.25/09 25/12, 03/13 i 08/13-proč.tekst), Odluke o uvjetima i kriterijima za kupnju stanova, neizgrađenog građevinskog zemljišta za…
Ovim se natječajem prodaju nekretnine u naselju Brtonigla i Nova Vas prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja.   KLASA:944-05/17-50/06URBROJ: 2105/04-02/01-17-19 Brtonigla, 19. rujna 2017.godine   Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 i 137/15), čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN - 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, i 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), čl. 52 i 98. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 05/12, 03/13 i 08/13-proč. tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja…
Ovim se natječajem prodaju nekretnine u naselju Fiorini prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja.   Temeljem čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN – 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12143/12 i 152/14), članka 35. i st. 2 čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 38 i 98. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 05/12, 03/13 i 08/13-proč.tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla…
Stranica 1 od 5

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr