Četvrtak, 07 Prosinac 2017 19:52

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla

Ovim se natječajem prodaje nekretnina u naselju Brtonigla prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja

 

Temeljem čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN – 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12143/12 i 152/14), članka 35. i st. 2 čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 38 i 98. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 05/12, 03/13 i 08/13-proč.tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla 25/09, 03/13, 15/13 i 01/16) i Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigle br.18/17), Općinsko vijeće Općine Brtonigla, raspisuje sljedeći

 

NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla

 

I.

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine na području Općine Brtonigla putem prikupljanja pisanih ponuda, kako slijedi:

I/Brtonigla
1. 79/179 suvlasničkog dijela kuće izgrađene na k.č.br. 349/1 zgr. k.o. Brtonigla upisane pri Općinskom sudu u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje – Buie u z.k.ul.1842, kao kuća, štala i dvorište, površine 500 m². Pravo prvenstava utvrđeno je u korist Valtera Beletića iz Brtonigle, G.Marconi 13.
Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 49.050,10 Eur u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

Predmetni suvlasnički udio utvrđen je sukladno Procjeni tržišne vrijednosti nekretnine ugrađene građevine i građevinskog zemljišta na k.č.br.349/1 zgr. k.o. Brtonigla izrađene od strane stalnog sudskog vještaka graditeljske struke Lenka Matejčića dipl.ing.građ. od 22. rujna 2017.godine, što u naravi predstavlja sljedeće dijelovi kuće-stana i to:
- ulaz, spremište i konobu, u ukupnoj površini od 19,14 m² u prizemlju;
- hodnik sa stubištem, predprostorom, pomoćnim prostorom, natkrivenom terasom u ukupnoj površini od 19,94 m² na 1. katu te
- dnevni boravak i sobu u ukupnoj površini od 39,75 m² na 2. katu te
- razmjeni dio zemljišta ispod zgrade označenog oznakama C i D sukladno Situaciji posebnih jedinica izrađene od strane Geodetskog ureda Mataija d.o.o. Umag, broj 450/2008 od dana 02. listopada 2008.godine u ukupnoj površini 50,26 m².
Predmetnom suvlasničkim dijelom pripada i zemljište označeno oznakom B sukladno Situaciji posebnih jedinica izrađene od strane Geodetskog ureda Mataija d.o.o. Umag, broj 450/2008 od dana 02. listopada 2008.godine u površini od 56,00 m² .
Kuća izgrađena na 349/1 zgr. k.o. Brtonigla sastoji se od jedne stambene jedinice, a nekretnina koja se izlaže prodaji nema samostalni ulaz. Pristup predmetnom dijelu nekretnine moguć je isključivo kroz ulaz u prizemlju navedene kuće koji je u izvanknjižnom vlasništvu i vlasništvu upisanog u pod.ul. 35 k.o. Brtonigla Knjige položenih ugovora Općinskog suda u Puli – Pola, Stalna služba u Bujama – Buie, u korist Valtera Beletića iz Brtonigle, G.Marconi 13.

 

II.

UVJETI UREĐENJA PROSTORA
Na zemljištu izloženom ovom natječaju predviđena izgradnja odnosno privođenje namjeni, dopustiti će se sukladno namjeni određenoj dokumentima prostornog uređenja i drugim uvjetima građenja. Općina Brtonigla ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu navedenih uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.
Kupac nekretnine prilikom ishodovanja potrebnih dozvola za gradnju dužni su na kupljenim nekretninama poštivati uvjete Općine Brtonigla i drugih pravnih osoba u vezi planirane komunalne i druge infrastrukture.
Kupac zemljišta će o svom trošku izvršiti eventualnu prenamjenu zemljišta u skladu sa odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Kupac nekretnine na kojima postoji teret raznih instalacija, u slučaju intervencije ili sličnih radova na instalacijama, dužni su osigurati nesmetan pristup instalacijama ovlaštenim djelatnicima radi izvođenja radova.
Eventualna izmještanja instalacija, priključaka i objekata koja su teret na predmetnim zemljištem, kupac zemljišta izvršiti će o svom trošku u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.
Nekretnine se izlažu prodaji prema načelu «viđeno – kupljeno», što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
U slučaju postojanja posjeda treće osobe na nekretninama, kupac je dužan o svom trošku osloboditi nekretninu od stvari i osoba.
Općina Brtonigla ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru.

 

III.

UVJETI NATJEČAJA
1. U Natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe.
2. Svaki sudionik u Natječaju dužan je prilikom podnošenja ponude priložiti i dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % (deset posto) početne cijene nekretnina prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Brtonigla na broj:HR1923800061804000002, poziv na broj: 68-7757-OIB, s naznakom «JAMČEVINA ZA NATJEČAJ – PRODAJA NEKRETNINA» u opisu uplatnice.
3. Svaki sudionik u Natječaju dužan je prilikom podnošenja ponude priložiti Potvrdu koju će pribaviti u Računovodstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla po kojoj je vidljivo da su podmirene sve obveze prema Općini Brtonigla s osnova svih potraživanja.
Podnositelj zahtjeva uz ponudu obvezno treba priložiti isprave temeljem kojih ostvaruje prvenstveno pravo kupnje.
4. Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu.
U slučaju da pravna ili fizička osoba prilikom javljanja na natječaj ostvaruje prvenstveno pravo kupnje po sljedećim kriterijima:

Prvenstveno pravo kupnje zgrada (stambene zgrade, gospodarske zgrade i sl) i stanova, mogu ostvariti osobe sljedećim redoslijedom:
1.trgovačka društva u vlasništvu Općine Brtonigla
2. suvlasnik zgrade ili stana;
3. korisnik zgrade ili stana na kojemu isti ima pravovaljani ugovor o najmu;
4. osobe koje imaju pribavljeno osobno ili su imale prijavljeno prebivalište ili imaju obiteljsko prebivalište na području Općine Brtonigla, a kupnjom zgrade – jedne stambene jedinice ili stana rješavaju stambeno pitanje
5. osobe ili zakonski nasljednici osoba koji su bili nositelji vlasničkih prava nad zgradom ili stanom koji se prodaje, a kojoj je isti oduzet aktima državnih tijela bivše države
6. dosadašnji posjednik zgrade ili stana uz uvjet da istu koristi u mirnom i nesmetanom posjedu pažnjom dobrog gospodara;
7. nositelj prava vlasništva ili najmoprimac čija nekretnina graniči sa nekretninom koje se prodaje;
8. korisnik zgrade ili stana kojem ulaganja premašuju 50% procijenjene tržišne vrijednosti objekta ili stana sa priznatim ulaganjima;
9. za namjenu korištenja u interesu Republike Hrvatske, Istarske županije ili Općine.

Ugovor o kupoprodaji zaključiti sa osobom koja ostvaruje pravo prvenstva kupnje pod uvjetom da prihvati najvišu ponuđenu cijenu. Ukoliko prijavu za otkup podnese Valter Beletić iz Brtonigle, G.Marconi 13 istom će se priznati izvršena ulaganja sukladno Odluci o priznavanju izvršenih ulaganja u nekretninu na k.č.br. 349/1 zgr. k.o. Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 18 /17)

5. Natječaj traje 8 (osam) dana. Dan objave na oglasnoj ploči smatra se danom raspisivanja natječaja.
6. Jamčevina se uključuje u iznos kupoprodajne cijene nekretnine, a ponuditelju koji nije uspio u natječaju vraća se u roku 8 (osam) dana od dana stupanja na snagu Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.
7. Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od natječaja, ili koji ne pristupi sklapanju ugovora u danom roku, ili ne izvrši bilo koju drugu obvezu povodom Natječaja, ili ne uplati u cijelosti ugovorenu cijenu u skladu sa sklopljenim ugovorom gubi pravo na povrat jamčevine, a pravo na kupnju ima sljedeći najpovoljniji ponuditelj.
8. Za nekretnine iz toč. I ovog Natječaja plaćanje kupoprodajne cijene, umanjenje za uplaćenu jamčevinu, utvrđuje se jednokratno i to u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnobilježničke ovjere Ugovora o kupoprodaji nekretnine.
9. Kupci nekretnina iz točke I. ovog Natječaja, stječu pravo vlasništva i ovlaštenje na uknjižbu prava vlasništva u zemljišnim knjigama nakon isplate ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti.

 

IV.

POSEBNI UVJETI
1. Sudionik u natječaju prilikom podnošenja ponude mora naznačiti i priložiti:
- ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, s naznakom prebivališta odnosno sjedište,
- oznaku nekretnine za koju se natječe,
- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene nekretnine,
- dokaz o identifikaciji ( dokaz o državljanstvu za fizičke osobe ili registracija poduzeća za pravne osobe) ,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- ovjereno ovlaštenje odnosno punomoć,
- dokaz o pravu prvenstva kupnje,
- Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla da nema prema Općini Brtonigla dospjelih, a neplaćenih financijskih dugovanja,
- izjavu da je na teren izvršio uvid u nekretninu za koju se natječe i
- izjavu da je upoznat sa svim uvjetima ovog natječaja.
2. Ponuda za natječaj predaje se putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom «ZA NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINE; NE OTVARAJ» na adresu Općine Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla.
3. Komisije za provedbu postupka raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla provesti će postupak otvaranja ponuda, razmatranja ponuda i dokaza i utvrđivanja njihove pravne valjanosti, te sastavljanja prijedloga odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla, sukladno Odluci o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 03/13, 15/13 i 01/16).
4. Ponude na natječaj se moraju podnijeti u roku. Ponude koje su prispjele poslije roka ili su nepotpune, odbacit će se.
5. Komisija za provedbu postupka natječaja za prodaju, zakup i najam nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla naknadno će objaviti datum i mjesto otvaranja pristiglih zahtjeva za kupnju na oglasnoj ploči u sjedištu Općine Brtonigla.
6. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla.
7. Općina Brtonigla pridržava pravo ne odabrati najpovoljnijeg ponuditelja za bilo koju nekretninu iz ovog natječaja te poništiti ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično, bez posebnog obrazloženja.
8. O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla.

 

KLASA: 944-05/14-50/46
URBROJ: 2105/04-01-17-14
Brtonigla,28. studenoga 2017.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA
Predsjednik
Ezio Barnaba' v.r.

Pročitano 325 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr