Petak, 17 Veljača 2017 12:53

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu

Na temelju članka 11. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15.) i članka 12. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračun Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“ broj 12/2015), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 17. veljače 2017.godine, objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu

 

Općina Brtonigla poziva sve udruge koje imaju sjedište na području Općine Brtonigla i koje imaju područje djelovanja u Općini Brtonigla, te koje su programski /projektno usmjerene na provedbu aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Brtonigla, da prijave svoje programe i projekte za financiranje iz Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu.

 

Rok za podnošenje prijava projekata i programa na Javni natječaj je 22. ožujka 2017. godine.

Pročitano 346 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr