Ponedjeljak, 18 Srpanj 2016 10:09

Odluka o poništenju Oglasa za prijem u službu u Vlastiti pogon Općine Brtonigla

Na temeleju čl. 39 i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01,129/05,109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 i 137/15), a po provedenom Oglasu  za prijem u službu u Vlastiti pogon Općine Brtonigla, na radno komunalnog radnika II - 1 izvršitelj/izvršiteljica KLASA: 112-01/16-10/06 URBROJ:2105/04-02/01-16-2 od 08. lipnja 2016.godine, te povodom razmatranja Zapisnika sa sjednice Povjerenstva za provedbu postupka oglasa KLASA: 112-01/16-10/06 URBROJ:2105/04-02/01-16-5  od 06. srpnja 2016.godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 06. srpnja 2016.godine, donosi sljedeću

Pročitano 384 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr