Srijeda, 28 Lipanj 2017 18:35

Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara - referenta

Na temelju čl.18., 19. st.1. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) i Odluke (KLASA:112-07/17-70/01 URBROJ:2105/04-04/01-17-18 od 26. lipnja 2017. godine), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, objavljuje Oglas za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara – referenta.

Pročitano 326 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr