Srijeda, 10 Siječanj 2018 18:39

Oglas za prijem u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla

Općina Brtonigla raspisuje Oglas radi prijema u službu jednog radnika na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto namještenika komunalnog radnika II

 

KLASA: 112-03/18-30/02
URBROJ:2105/04-02/01-18-2
Brtonigla, 11. siječnja 2018.godine

 

Na temelju članka 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11), Načelnik Općine Brtonigla raspisuje

 

OGLAS
za prijam u službu u Vlastiti pogon Općine Brtonigla

 

1. komunalnog radnika II – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme od 6 (slovima: šest) mjeseci, uz obvezni probni rad od 2 ( slovima: dva) mjeseca

 

1.) Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

2.) Posebni uvjeti za prijam u službu:
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za komunalnog radnika II moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
- osnovna škola i
- poznavanje talijanskog jezika.

 

3.) Kandidati moraju ispunjavati opće i obvezne posebne uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN-86/08 i 61/11) u daljnjem tekstu: Zakon.

 

4.) Prijavi na oglas za komunalnog radnika II potrebno je priložiti sljedeće:

4.1. životopis
4.2. dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe o završenom osnovnoškolskom obrazovanju)
4.3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice)
4.4. izvornik ili preslik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
4.5. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona (nije potrebna javnobilježnička ovjera)
4.6. izvornik ili preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseci)
4.7. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je objavljen oglas

 

5.) Kandidat koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 

6.) Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u ovome oglasu.

 

7.) U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN - 86/08 i 68/11).

 

8.) Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te ostvaruje to pravo u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

9.) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova iz toč.4.7. ovoga Oglasa dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju, odnosno rješenja o prijmu u službu.

 

10.) Postupak oglasa obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

 

11.) Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

12.) Prijave na oglas, s naznakom radnog mjesta za koje se kandidat javlja te s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Općina Brtonigla, Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1, s naznakom: »Za prijavu na oglas – komunalni radnik II«.

 

13.) Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavit će se na web-stranici Općine Brtonigla (www.brtonigla-verteneglio.hr).

 

14.) Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na istoj web-stranici Općine Brtonigla i na oglasnoj plaći Općine Brtonigla, Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

15.) O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Načelnik Općine Brtonigla
Paolo Klarić, dipl.oec.


OBAVIJEST I UPUTE:

1.) Opis poslova i zadaća radnih mjesta
Komunalni rednik II obavlja poslove održavanja javnih površina po naseljima, održava groblja i mrtvačnica, te druge poslove sukladno programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla u 2018. godini te poslove po nalogu Upravitelja Vlastitog pogona Općine Brtonigla, načelnika Općine Brtonigla te pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla

 

2.) Podaci o plaći radnog mjesta:
Plaća namještenika Vlastitog pogona Općine Brtonigla propisana je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće namještenika Vlastitog pogona (Službene novine Općine Brtonigla broj: 19/13) i Odlukom o osnovici za obračun plaće namještenika Vlastitog pogona Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj: 12/13).
Plaća Komunalnog radnika II čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,00 i osnovice za obračun plaće (4.500,00 kn), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

3.) Testiranje kandidata:
Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa.
O testiranju će kandidati biti obaviješteni najranije 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Brtonigla, Trg sv. Zenona 1, Brtonigla.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 

4.) Obavijest o testiranju:
Obavijest o testiranju biti će objavljena na službenim stranicama Općine Brtonigla, www.brtonigla-verteneglio.hr i na oglasnoj ploči Općine Brtonigla.

 

5.) Provedba testiranja:
Po dolasku na testiranje kandidati moraju predočiti odgovarajuću isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

 

6.) Provjera znanja kandidata sastoji se od:
Provjere poznavanja osnova djelokruga, ustrojstva i načina rada lokalne samouprave, osnova iz komunalnog gospodarstva i poznavanja talijanskog jezika.
Testiranje se provodi pisanim putem, na način da će se kandidatima na postavljena pitanja alternativno ponuditi odgovori, a kandidati će zaokružiti točan odgovor odnosno pisanim davanjem potpunih odgovora na postavljena pitanja u testu.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 153/15 i 123/17)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (“ Narodne novine „ broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 90/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
Pisana provjera za komunalne radnike II podijeljen je u 2 cjeline po pet pitanja. Kandidat je zadovoljio na testu ukoliko je točno odgovorio na 3 pitanja od svake cjeline testa.

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju. pristupaju razgovoru s Povjerenstvom (intervju).
Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi. Rezultati intervjua se boduju.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja načelniku Općine Brtonigla Izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže rang listu kandidata, prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Pročitano 228 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr