Srijeda, 06 Prosinac 2017 19:43

Priopćenje u svezi prostorno-planske dokumentacije Općine Brtonigla i luke u Karigadoru

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Objavljuje se priopćenje načelnika Općine Brtonigla i predsjednika Općinskog vijeća Općine Brtonigla u svezi prostorno-planske dokumentacije Općine Brtonigla i luke u Karigadoru. Nakon održane 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla i prihvaćenog očitovanja prema Istarskoj županiji, priopćenjem se ponovo iznose činjenice i detalji prostorno planske dokumentacije, a koji se odnose na luku Karigador.

 

Poštovani,

Nakon održane 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla i prihvaćenog očitovanja prema Istarskoj županiji, želimo ponovo iznijeti činjenice i detalje prostorno planske dokumentacije, a koji se odnose na luku Karigador.

Prostorni plan Općine Brtonigla kao i Urbanistički plan uređenja naselja Karigador-UPU 2, koji su na snazi, doneseni su u zakonom propisanom postupku, usklađeni su sa zakonom i sa prostornim planom višeg reda, tj. sa Prostornim planom Istarske županije. Urbanistički plan uređenja naselja - Karigador – UPU 2 kao i Prostorni plan uređenja Općine Brtonigla odlukom Općinskog vijeća doneseni su jednoglasno, uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

U postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja naselja Karigador- UPU 2 održane su čak dvije javne rasprave sa javnim izlaganjima.
Prva javna rasprava održana je od 15. veljače 2016.g do 15. ožujka 2016.g, sa javnim izlaganjem koje je održano dana 24. veljače 2016.g u prostorijama Općine Brtonigla. Dok je ponovljena javna rasprava održana od 08. srpnja 2016.g do 15. srpnja 2016.g, sa javnim izlaganjem koje je održano dana 13. srpnja 2016. g u prostorijama Općine Brtonigla. Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju, obavijest o javnim raspravama je objavljena na oglasnim pločama Općine Brtonigla, mrežnim stranicama Općine Brtonigla, informacijskom sustavu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kao i dnevnim novinama Glas Istre. Nadalje, obavijest o javnim raspravama je upućena svim nadležnim institucijama kao i Mjesnom odboru Karigador.

Na javnim izlaganjima je prisustvovao veći broj mještana naselja Karigador kao i vlasnika kuća za odmor, odnosno nekretnina. Prezentacijom prijedloga plana od strane stručnog izrađivača plana, prezentiran je i sadržaj luke otvorene za javni promet Karigador. Na ponovljenom javnom izlaganju prisustvovao je i predsjednik Mjesnog odbora i vijećnik iz Karigadora. Međutim, njihova pitanja su bila vezana uz status njihovog privatnog zemljišta. Predsjednik Udruge „Moj lipi Karigador“ također je bio upoznat sa postupkom izrade UPU-a naselja Karigador, te je i dostavio osobne primjedbe na prijedlog plana, a koje su se odnosile na privatnu parcelu u njegovom vlasništvu. Inicijativa uređenja uvale Karigador pokrenuta je od strane Mjesnog odbora i predstavnika Općinskog vijeća, te usklađeni su zahtjevi i potrebe istih koje su i preneseni u prostorno plansku dokumentaciju. Upravo mještani Karigadora dali su zeleno svijetlo da Općinsko vijeće ide na usvajanje UPU-a naselja Karigador.

Stoga smatramo da svi iznijeti lažni argumenti (peticija i sl.) nemaju za cilj širiti javni interes već interes pojedinaca.
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Općina Brtonigla ima 1629 stanovnika. Prema popisu birača sa zadnjih izbora Općina ima 1524 stanovnika sa pravom glasa, dok izborna jedinica Karigador ima 181 birača. Informacije kojima se navodi da 1000 građana naše Općine je potpisalo peticiju protiv gradnje luke nisu točne. Peticiju su potpisali i stanovnici okolnih općina i gradova sa šireg područja Istre kao i strani državljani, dok je svega cca 10-12% građana Općine Brtonigla potpisalo peticiju. Također, želimo napomenuti da u samome tekstu peticije ima puno netočnih i lažnih podataka koji prema našoj prostorno planskoj dokumentaciji nisu ni mogući, kao na primjer: brojka od 400 vezova, PPU i UPU dozvoljavaju do najviše 200 vezova, od koji 50 komunalnih vezova i 5 vezova za ribare…. Prostorno planska dokumentacija je javna i dostupna svima u svakom trenutku na mrežnim stranicama Općine Brtonigla ( http://www.brtonigla-verteneglio.hr/index.php/hr/prostorno-planiranje ).

Nadalje, smatramo važnim za istaknuti da se u zapisniku upravnog nadzora Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprava za pomorstvo nad radom Lučke uprave Umag-Novigrad navodi: „U konkretnom slučaju postupak je proveden temeljem Idejnog rješenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Karigador (RN 154516) koji je u potpunosti poštivao odredbe Urbanističkog plana uređenja Karigador (UPU 2) u smislu granica i preuzimanja obveze da se građevine i površine planiraju sukladno odredbama istog UPU-a“. Dakle, moraju se u potpunosti poštivati odredbe prostorno planske dokumentacije Općine Brtonigla.

Zaključno, volja svih, je i bila je, da se uvala Karigador što prije uredi, ali naravno sve u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom Općine Brtonigla koja je na snazi.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA
Predsjednik
Ezio Barnaba'

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec.

Pročitano 328 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr