Pravo na pristup informacijama

Objavljuje se Plan savjetovanja s javnošću Općine Brtonigla za 2018. godinu i Zaključak o utvrđivanju Plana savjetovanja s javnošću Općine Brtonigla za 2018. godinu, sa tablicom u kojom su iskazani naziv akta prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja s javnošću temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, očekivano vrijeme donošenja i provedbe internetskog savjetovanja i nositelj izrade i provedbe te donositelj akta.

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr