Utorak, 31 Listopad 2017 11:50

Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, Općina Brtonigla objavljuje Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova, na kojeg zainteresirane osobe mogu najkasnije do 17. studenog 2017. g., dostaviti svoje prijedloge i mišljenja.

 

PRIJEDLOG

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 20/17) i članka 38. Statuta Općine Brtonigla (»Službene novine Općine Brtongla“ broj 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 – pročišćeni tekst), na sjednici održanoj dana 2017. godine, Općinsko vijeće Općine Brtonigla donijelo je

 

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja radova

 

I. UVODNA NAPOMENA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju se vrste građevinskih radova, razdoblja i područja privremene zabrane izvođenja građevinskih radova, iznimke i nadzor nad provedbom ove Odluke na području Općine Brtonigla.

 

II. VRSTE GRAĐEVINSKIH RADOVA KOJI SE ZABRANJUJU ILI OGRANIČAVAJU

Članak 2.

Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke ograničavaju ili zabranjuju smatraju se svi građevinski radovi koji se odnose na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina.

 

III. PODRUČJE ZONA, RAZDOBLJE I VRIJEME ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 3.

Zabranjuje se izvođenje građevinskih radova iz članka 2. ove Odluke za vrijeme turističke sezone na području naselja Karigador, Mala Punta, Velika Punta, Fiorini, centar naselja Brtonigla, Nova Vas i Radini.

Članak 4.

Zabranjuje se izvođenje građevinskih radova za vrijeme turističke sezone u naseljima iz članka 3. ove Odluke u godišnjem (kalendarskom) razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna 2018. godine.

Članak 5.

Za područja naselja i u razdobljima navedenim u članku 3. i 4. ove Odluke građevinski radovi se potpuno zabranjuju u vremenu od 00:00 do 24.00 sata.

Članak 6.

Do dana zabrane izvođenja građevinskih radova u smislu članka 4. i 5. ove Odluke investitori koji su radi izvođenja građevinskih radova zauzeli javnu površinu, dužni su istu osloboditi od svih stvari i vratiti u prijašnje stanje.

 

IV. IZNIMKE OD ZABRANE I OGRANIČENJA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 7.

U području zona, razdoblju i vremenu utvrđenim člankom 4. i 5. ove Odluke iznimno se, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika Općine Brtonigla, mogu izvoditi građevinski radovi u slijedećim slučajevima:
- hitni radovi na popravcima objekata i uređenju komunalne i ostale infrastrukture kojima se sprečavaju posljedice po život i zdravlje ljudi, kao i veća oštećenja na nekretninama;
- nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost po život i zdravlje ljudi;
- radovi koji se izvode u javnom interesu, a čiji je investitor Općina Brtonigla, ustanova ili trgovačko društvo u potpunom ili pretežitom vlasništvu Općine Brtonigla.

Članak 8.

Ova Odluka se ne odnosi se na:
1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske,
2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti,
3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.

Članak 9.

Ovom Odlukom regulira se i izvođenje građevinskih radova na mjesnim grobljima Općine Brtonigla, na način da se zabranjuje izvođenje građevinskih radova u danima vikenda (subota i nedjelja), te 8 (osam) dana prije dana Svih svetih i Dana mrtvih.
Izvođenje radova u terminima iz prethodnog stavka ovog članka, dozvoljeno je samo iznimno, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika Općine Brtonigla u slučajevima nužnih radova na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost po život i zdravlje ljudi.

 

V. NADZOR PROVEDBE ODLUKE

Članak 10.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalni redar Općine Brtonigla sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine br. 153/13).
Novčana kazna za investitora, odnosno vlasnika građevine koji izvodi građevinske radove tijekom turističke sezone u razdoblju iz članka 4. , te u razdoblju iz članka 9. stavak 1., ove Odluke, određena je Naputkom o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 40/15).

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 22/16).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoa dana od dana objave u »Službenim novinama Općine Brtonigla«.

 

KLASA: 360-01/17-10/01
URBROJ:2015/04-01-17-
Brtonigla, 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA
Predsjednik
Ezio Barnaba'

 

O B R A Z L O Ž E N J E
uz prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova

 

1. PRAVNI TEMELJ:

Člankom 132. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) propisano je, da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice mjesta, svojom odlukom za određene vrste građevina, odnosno radova na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi građevinski radovi koji se odnose na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina.

 

2. OSNOVNA PRAVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM

Prijedlogom Odluke utvrđuje se zabrana izvođenja svih građevinski radovi koji se odnose na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina, u naseljima Karigador, Mala Punta, Velika Punta, Fiorini, centar naselja Brtonigla, Nova Vas i Radini za vrijeme turističke sezone i to u periodu od 01. lipnja do 30. rujna 2018. godine.

Pored navedenog, Odlukom se regulira zabrana izvođenja građevinskih radova na mjesnim grobljima Općine Brtonigla, na način da se zabranjuje izvođenje građevinskih radova u danima vikenda (subota i nedjelja), te osam dana prije dana Svih svetih i Dana mrtvih.

Proveden je postupak javne rasprave radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti od 02. studenog do 17.studenog 2017. godine. Obavijest o provedbi javne rasprave objavljena je na službenim mrežnim stranicama Općine Brtonigla. Tekst prijedloga Odluke bio je dostupan javnosti na službenim mrežnim stranicama Općine Brtonigla i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla. Tijekom javne rasprave je/nije zaprimljena pisana primjedba, prijedlog i/ili mišljenje.

Turistička zajednica Općine Brtonigla dostavila je dana 2017. godine svoje pismeno mišljenje odnosno suglasnost na tekst prijedloga Odluke .
Sukladno iznijetom predlaže se Općinskom vijeću Općine Brtonigla da usvoji Odluku o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova na području Općine Brtonigla u priloženom tekstu.

 

3. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ODLUKE

Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva.

 

Jedinstveni upravni odjel

Pročitano 271 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr