Petak, 12 Siječanj 2018 18:50

Poziv za sudjelovanje u savjetovanju: Nacrt prijedloga Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Općina Brtonigla objavljuje Nacrt prijedloga Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (KLASA: 010-01/18-10/01 URBROJ:2105/04-01-18-1).

 

Sukladno čl. 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine RH", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17), Općina Brtonigla dužna je uskladiti svoj statut i druge opće akte s odredbama tog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu istog zakona. Cilj donošenja Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio je usklađivanje važećeg Statuta sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine RH", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17) u zakonskom roku.

 

Na nacrt prijedloga statuta zainteresirane osobe mogu najkasnije do 26. siječnja 2018.godine, dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Općina Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla ili na e-mail adresu: info@brtonigla-verteneglio.hr.

 

Nacrt prijedloga Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (KLASA: 010-01/18-10/01 URBROJ:2105/04-01-18-1) možete pročitati u priloženom dokumentu.

Pročitano 245 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr