Srijeda, 15 Studeni 2017 19:48

Prijedlog plana proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Objavljuje se prijedlog plana proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu, sa projekcijama za sljedeće dvije godine, a koji se sastoji od općeg dijela, računa prihoda i rashoda, računa financiranja/zaduživanja, prikaza raspoloživ sredstava, posebnog dijela te plana razvojnih programa Općine Brtonigla za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

Pročitano 242 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr