Petak, 15 Prosinac 2017 21:17

Službene novine br.19/2017

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA

Broj: 19

Godina: 2017

Brtonigla, 15. prosinca 2017. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o izravnom ugovaranju usluga mehanizacije za zimsku službu na području općine Brtonigla za 2017/2018
2. Odluka o izravnom ugovaranju za sanaciju puta prema naselju Škrinjari označenu kao k.č.br. 879/69 k.o. Brtonigla
3. Odluka o ponovnom pokretanju postupka za povjeravanje komunalnih djelatnosti osvjetljavanja sjedišta Općine Brtonigla i naselja na njenom području ukrasnom dekorativnom javnom rasvjetom
4. Odluka o ponudi Kristianu Miliću iz Novigrada, vlasnika trgovačkog obrta „Kristian“ za sklapanjem novog Ugovora o zakupu poslovnog prostora
5. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za dodatne radove na dovršetku dogradnje javne rasvjete na području Općine Brtonigla (naselje Karigador / Kras, Nova Vas)
6. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture – pristupne prometnice na k.č.br. 1158/162 k.o. Nova Vas na području TP Gromače
7. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Općine Brtonigla
8. Odluka o izravnom ugovaranju za sanaciju puta označenu kao k.č.br. 1944/473 k.o. Brtonigla u predjelu naselja Karigador i dio k.č.br. 2309/4 k.o. Brtonigla Karbonera – Kršin
9. Odluka o raskidu Ugovora o osnivanju prava služnsoti T4.4.2-138/2016 zaključen sa HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb
10. Odluka o prihvaćanju prijedlog teksta Ugovora o zastupanju u predmetima sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti puta odnosno ishodovanja potvrda o pravu puta, te ostvarivanja prava na naknadu za korištenje nekretnina u vlasništvu ili pod upravljanjem Općine Brtonigla, koji će se sklopiti sa Odvjetnicom KATJA JAJAŠ iz Rijeke
11. Odluka o izravnom ugovaranju za uređenje WC-a u kući u vl. Općine Brtonigla označene kao k.č.br. 146/2 zgr. Nova Vas u naselju Nova Vas
12. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu
13. Odluka o izravnom ugovaranju nabave usluge izrade procjene nekretnine
14. Zaključak kojim se daje suglasnost na zaključenje Ugovora o nalogu (oglašavanju) u informativno-revijalnim novinama Bujštine – „BUJŠTINA“ za 2018. godinu sa oglašivačem H.MEDIA d.o.o. Umag
15. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla
16. Zaključak o stavljanju van snage Zaključka KLASA: 340-01/16-10/16 URBROJ:2105/04-02/01-17-7 kojim je utvrđen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture – pristupne prometnice na k.č.br. 1158/162 k.o. Nova Vas na području TP Gromače
17. Odluka o izravnom ugovaranju za zimsko hortikulturno uređenje rotora, spomenika i parka kod crkve Sv. Zenona u naselju Brtonigla
18. Odluka o izlučivanju registraturnog gradiva nastalog radom Općine Brtonigla i prednika u razdoblju od 1976. do 2014. godine
19. Odluka o financiranju božićnih poklon paketa za 16 učenika Osnovne škole „Mate Balota“ Buje koji imaju prebivalište na području Općine Brtonigla
20. Odluka o financiranju božićnih poklon paketa za 8 učenika Talijanske osnovne škole – Scuola elementare „Edmondo De Amicis“ iz Buja koji imaju prebivalište na području Općine Brtonigla
21. Odluka o financiranju prigodnih paketa za svu djecu Dječjeg vrtića „Kalimero“ – Scuola dell'infanzia „Calimero“ iz Brtonigle povodom obilježavanja dana Sv. Nikole
22. Odluka o odobravanju isplate dara djetetu do 15 godina života službenici Moreni Brečević Štifanić iz Poreča
23. Zaključak kojim se u postupku povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora za stan-kuću izgrađen na k.č.br. 252/2 zgr. k.o. Brtonigla, prihvaća povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora uz upis prava vlasništva nad novonastalnom katastarskom česticom
24. Odluka o izdavanju suglasnosti za legalizaciju objekta
25. Odluka o raspisivanju II. natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.
26. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad za 2018. godinu


Na temelju čl. 10. st. 1. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13), čl. 39 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13 i 137/15), i Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 5/12, 3/13 i 08/13 proč.tekst), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 01. studenog 2017. godine, donosi sljedeću

 

ODLUKU
o izravnom ugovaranju usluga mehanizacije
za zimsku službu na području općine Brtonigla za 2017/2018

 

I.

Prihvaća se ponuda Obrta za građevinsku mehanizaciju "ISKOPI“ Dario Šaule, iz Grožnjana, Donja Gomila 1., OIB 14137224590 broj ponude 3203 od 31.11.2017, za pružanje usluga mehanizacije za zimsku službu, za ponuđenu cijenu u iznosu od:
- kamion kiper = 200,00 kn/po satu,
- rovokopač = 250,00 kn/po satu.
- Cijene su izražene u kunama bez poreza na dodanu vrijednost.

Pristupa se izravnom ugovaranju sa navedenim ponuditeljem sukladno prethodnom stavku ove točke.

II.

Naručitelj usluge iz toč.I ove Odluke je Općina Brtonigla, Trg Sv.Zenona 1, Brtonigla, oib 81025770849.
Plaćanje usluge iz toč. I ove Odluke obavljati će se na temelju stvarno izvedenih usluga, po ispostavljenim nalozima Naručitelja, u roku 30 dana od dostave računa.
Za plaćanje usluge iz ove Odluke koristiti će se proračunska sredstva koja su osigurana i namijenjena u Općinskim proračunom Općine Brtonigla za 2016. godinu, iz stavke vlastitog pogona za održavanje ( 32320 i pozicije 389 ).

 

III.

Za kontrolu izvođenja radova, zadužuju se Voditelj ZS, Komunalni Redar Općine Brtinigla Ivan Štajerac.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 363-02/17-20/02
URBROJ:2105/04-02/01-17-3
Brtonigla, 02. studenog 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


Na temelju st.3 čl. 18 Zakona o javnoj nabavi (NN – 120/16), čl. 39 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), i Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 5/12, 3/13 i 08/13 proč.tekst), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 02. studenog 2017. godine, donosi sljedeću

 

ODLUKU
o izravnom ugovaranju za sanaciju puta prema naselju Škrinjari
označenu kao k.č.br. 879/69 k.o. Brtonigla

 

I.

Prihvaća se ponuda „TON GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA“ vl. Vižintin Igor, iz Oprtlja, Zrenj, Vižintini 14 broj ponude 4-100-01 od 31.10.2017, za sanaciju puta označenu kao k.č.br. 879/69 k.o. Brtonigla u predjelu naselja Škrinjari sa spojem na ŽLC, za ponuđenu cijenu u iznosu od 10.750,00 kn bez PDV-a,
Pristupa se izravnom ugovaranju sa navedenim ponuditeljem sukladno prethodnom stavku ove točke.

II.

Naručitelj usluge iz toč.I ove Odluke je Općina Brtonigla, Trg Sv.Zenona 1, Brtonigla, oib 81025770849.
Plaćanje radova iz toč. I ove Odluke obaviti će se u roku od 30 dana od dostave računa i obavljene primopredaje.
Rok izrade radova 7 dana od dostave narudžbenice.
Za plaćanje usluge iz ove Odluke koristiti će se proračunska sredstva koja su osigurana i namijenjena u Općinskim proračunom Općine Brtonigla za 2017. Godinu, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (32329 - 33).

III.

Za kontrolu odrađenih radova, zadužuju se referent za vođenje investicija Općine Brtonigla Admir Martinović.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 363-01/17-10/06
URBROJ: 2105/04-02-/01-17-29
Brtonigla, 02. studenog 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

Na temelju čl. 15. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN –36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), čl. 39. i 48. st. 1 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 52 Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/12, 03/13 i 08/13-proč.tekst), te čl. 8., 10. st. 2., i čl. 11. st. 1., 3., 4. i 5. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13 i 2/17), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 06. studenoga 2017.godine, donosi sljedeću

 

ODLUKU
o ponovnom pokretanju postupka za povjeravanje komunalnih djelatnosti
osvjetljavanja sjedišta Općine Brtonigla i naselja na njenom području
ukrasnom dekorativnom javnom rasvjetom

 

I.

Ovom Odlukom Općinski načelnik Općine Brtonigla ponovno pristupa provedbi postupka povjeravanja obavljanja komunalnih djelatnosti osvjetljavanja sjedišta Općine Brtonigla i naselja na njenom području ukrasnom dekorativnom javnom rasvjetom putem Ugovora, prikupljanjem ponuda i to dostavom poziva na dostavu ponude trojici ponuditelja, primjenjujući odredbe čl. 10. st. 2. i čl. 11. st. 1., 3., 4. i 5. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13 i 2/17).

II.

Procijenjena vrijednost komunalnih djelatnosti iz ove Odluke u jednoj proračunskoj godini iznosi 34.125,00 kuna bez PDV-a.
Opseg i vrsta obavljanja komunalnih djelatnosti djelatnosti osvjetljavanja sjedišta Općine Brtonigla i naselja na njenom području ukrasnom dekorativnom javnom rasvjetom određeni su Troškovnikom koji čini sastavni dio ove Odluke (u daljnjem tekstu: Troškovnik).
Troškovnik komunalnih djelatnosti iz ove Odluke izrađen sukladno Programu održavanja (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16).
Poslovi za obavljanje komunalnih djelatnosti djelatnosti osvjetljavanja sjedišta Općine Brtonigla i naselja na njenom području ukrasnom dekorativnom javnom rasvjetom obuhvaćaju jedno radno područje i to cjelokupno područje Općine Brtonigle, sukladno Troškovniku.
Pružanje komunalnih djelatnosti iz ove Odluke izvršavat će se za razdoblje od 01.12.2017. do 15.01.2019.godine. Montaža ukrasno dekorativne javne rasvjete na području Općine Brtonigla, prema Troškovniku i nalogu, mora se izvršiti najkasnije 01.12., a demontaža se mora izvršiti najkasnije u razdoblju od 07.01. do 10.01.
Općina Brtonigla u svojstvu Naručitelja izdavati će nalog odabranom Izvoditelju, ovisno o planu osvjetljavanja ukrasnom dekorativnom javnom rasvjetom i njenim financijskim mogućnostima, navodeći točno određenu vrstu i količinu radova prema Troškovniku.

III.

Plaćanje komunalnih djelatnostiiz ove Odluke vršiti će se virmanskim nalogom na temelju stvarno izvedenih radova u roku 30 (trideset) dana od zaprimanja računa, po izvršenju poslova iz ove Odluke.
Ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju svih računa ne smiju prelaziti ugovoreni iznos.
Jamstvo za ispunjenje ugovora nije potrebno.

IV.

Ponuda sa svim prilozima podnosi se u uvezanom i zapečaćenom omotu neposredno u pisarnici Općine Brtonigla ili preporučenom poštom na: OPĆINA BRTONIGLA, Trg Sv.Zenona 1, 52474 BRTONIGLA, sa naznakom "NE OTVARAJ! – PONUDA ZA ILUMINACIJU“.
Rok za dostavu ponuda ističe 14. studenoga 2017.godine, u 8,30 sati bez obzira na način dostave.
Rok važenja ponude je 90 dana.

V.

Uz ponudu ponuditelj je dužan dostaviti slijedeće isprave:
- radi dokazivanja pravne i poslovne sposobnosti:
1. Isprava o upisu u poslovni, trgovački, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, kojom ponuditelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje djelatnosti koja je predmet prikupljanja ponuda,
2. Potvrda da se protiv odgovorne osobe ne vodi istražni odnosno kazneni postupak

- radi dokazivanja financijske sposobnosti:
1. Potvrda Porezne uprave kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio svoju obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (ne starija od 30 dana od dana dostave poziva za podnošenja ponude),
2. Dokument izdan od strane bankarskih ili drugih institucija (BON 2, odnosno SOL 2 i sl.) kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost odnosno da mu račun nije bio u blokadi više od 15 dana u proteklih 6 mjeseci do isteka roka za dostavu ponude,
4. Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla o podmirenim obvezama prema Općini Brtonigla po bilo kojoj osnovi,

- radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti:
1. Popis značajnih ugovora o poslu iz poziva, izvršenim tijekom 5 godina koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum izvršenja radova i naziv druge ugovorne strane.
2. Najmanje 3 Potvrde 3 različitih ugovornih strana o uredno ispunjenim ugovorima, koja obvezno mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme trajanja ugovora. Ako je ponuditelj bio u nekom ugovornom odnosu sa Općinom Brtonigla radi nabave roba, radova ili usluga, ponuditelj je obavezan pribaviti i dostaviti Potvrdu Općine Brtonigla o uredno ispunjavanju ugovornih obaveza, sa istim sadržajem kao za prethodno navedenu Potvrdu.
3. Izjava o broju zaposlenih osoba prema kvalifikaciji kao dokaz o broju zaposlenih osoba te preslika uvjerenja o
4. Reference za obavljanje komunalne djelatnosti (oprema, poslovni prostor, broj i struka djelatnika, dosadašnji poslovi,) te raspoloživa sredstva (oprema) nužna za obavljanje djelatnosti sa (neovjerenim) preslikama knjižice vozila ili opreme kao dokaz o starosti sredstava nužnih za obavljanje djelatnosti

- ostalo
1. Izjava o nepromjenjivosti cijena iz ponude
2. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva za prikupljanje ponuda

Ukoliko pojedine poslove za ponuditelja obavlja druga pravna ili fizička osoba, ponuditelj je dužan dostaviti dokaz o ugovornim odnosima sa podizvoditeljem, te sve potrebne dokaze koji se odnose na dokazivanje da je podizvoditelj sposoban i ovlašten obavljati te poslove.
Sve isprave iz ove točke, ponuditelj mora dostaviti u izvorniku ili kao ovjerena preslika.

VI.

Mjerila za ocjenjivanje i usporedbu ponuda:
1. najniža ponuđena cijena
2. udovoljavanje svim uvjetima sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Ukoliko se zbog jednakih cijena ne može odrediti najpovoljniji ponuditelj, kao najpovoljniji ponuditelj smatrat će se onaj za kojega se ocijeni da ima povoljniju kadrovsku i tehničku opremljenost.
Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda.

VII.

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Marica Garić, pročelnica, Morena Brečević Štifanić, Samostalni upravni referent za pravne poslove i Kristina Brljavac, Referent za naplatu općinskih prihoda, zadužuju se provedbu postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti iz ove Odluke sukladno odredbama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13 i 2/17)
Službenici iz prethodnog stavka ove točke, provest će otvaranje pristigle ponude na sjednici koja će se održati 14. studenoga 2017.godine, u 8,30 sati, u sjedištu Općine Brtonigla.
Službenik Jedinstvenog upravnog odjela Admir Martinović Referent za vođenje investicije i pripremu EU projekata zadužuje se za izradu troškovnika za poziv iz komunalne djelatnosti iz ove Odluke i praćenja izvršenja Ugovora ovih komunalnih djelatnosti.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni opunomoćenici.

VIII.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

IX.

Općinski načelnik donosi prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova te istu upućuje Općinskom vijeću Općine Brtonigla na nadležno postupanje.
Općinsko vijeće Općine Brtonigla donosi odluku o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova iz ove Odluke.
Općinsko vijeće Općine Brtonigla može donijeti odluku kojom se ne izabire niti jedna ponuda pristigla na poziv za prikupljanje ponuda.
Protiv navedene odluke Općinskog Vijeća žalba nije dopuštena sukladno članku 15. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN –36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15).
Ugovor o povjeravanju komunalnih djelatnosti iz ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklapa Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Odluke o odabiru Općinskog vijeća.

X.

Poziv na dostavu ponude iz ove Odluke dostaviti će se:
- Brolex d.o.o., Momjanska ulica 2, 52460 Buje
- Noxa d.o.o., Gradska vrata 2, 52466 Novigrad
- U.K. d.o.o., Rožac 1 A, 52470 Umag

XII.

Utvrđuje se teskt Poziva za prikupljanje ponuda radi povjeravanja komunalnih djelatnosti osvjetljavanja sjedišta Općine Brtonigla i naselja na njenom području ukrasnom dekorativnom javnom rasvjetom, prema prijedlogu poziva KLASA: 363-01/17-10/13 URBROJ: 2105/04-02/01-17-7, koji čini sastavni dio ove Odluke.

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 363-01/17-10/13
URBROJ: 2105/04-02/01-17-7
Brtonigla, 06. studenoga 2017.godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 372-03/17-30/06
URBROJ: 2105/04-02/01-17-1
Brtonigla, 06. studenoga 2017.godine

 

Temeljem članka 6. st. 3. i 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, broj br.125/11 i 64/15), članka 52. Statuta Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“, broj 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 – proč.tekst) i članka 7. st. 2. Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“, broj 5/12, 12/12 i 22/16), Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 06. studenoga 2017.godine, donosi sljedeću

 

ODLUKU

 

I.

Utvrđuje se da su Općina Brtonigla, u svojstvu Zakupodavca, i KRISTIAN MILIĆ iz Novigrada, Epulonova, vlasnik trgovačkog obrta „KRISTIAN“ (OIB 76538699831) sa sjedištem u Novigradu, Gradska vrata 10, u svojstvu Zakupca, dana 01. veljače 2016. godine, sklopili Ugovor o zakupu poslovnog prostora (KLASA: 372-03/16-30/02 URBROJ: 2105/04-04/02-16-1).
Utvrđuje se da je predmet Ugovora iz prethodnog stavka ove točke, zakup poslovnog prostora u Brtonigli,Trg Manzini, koji se nalazi u prizemlju zgrade sagrađene na k.č.br.52/1 zgr. k.o.Brtonigla, ukupne površine 66,61 m2, a u kojem Zakupac obavlja djelatnost za koju je registriran, i to za razdoblje od 2 godine računajući od dana sklapanja ugovora.

II.

Općinski načelnik Općine Brtonigla sadašnjem Zakupcu poslovnoga prostora iz toč. I. ove Odluke, koji u potpunosti ispunjava obveze iz Ugovora o zakupu poslovnog prostora (KLASA: 372-03/16-30/02 URBROJ: 2105/04-04/02-16-1) od 01.veljače 2016. godine, ovom Odlukom nudi sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme od 2 godina, uz iste uvjete kao iz naprijed navedenog ugovora.

III.

Ako sadašnji Zakupac ne prihvati ponudu iz toč. II ovoga članka najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je Ugovor o zakupu poslovnog prostora (KLASA: 372-03/16-30/02 URBROJ: 2105/04-04/02-16-1) 01.veljače 2016. godine, sklopljen, predmetni zakupni odnos prestati će istekom roka njegovog trajanja, a Općinski načelnik će, nakon stupanja u posjed tog poslovnoga prostora, raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić, dipl. oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 310-02/17-20/01
URBROJ:2105/04-04/05-17/26
Brtonigla, 07.11.2017.

 

Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“ br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 proč.tekst), i članka 9. stavka 3. točke 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, („Službene novine Općine Brtonigla“ br.06/2017 ), Općinski načelnik Općine Brtonigla, donosi

 

ODLUKU
O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

I.

Naručitelj predmeta nabave iz ove Odluke je Općina Brtonigla, Trg Sv.Zenona 1, Brtonigla, OIB: 81025770849.
Odgovorna osoba naručitelja iz ove odluke je Općinski načelnik Općine Brtonigla Paolo Klarić.

II.

Predmet nabave iz ove Odluke su dodatni radovi na dovršetku dogradnje javne rasvjete na području Općine Brtonigla (naselje Karigador / Kras, Nova Vas).

III.

Procijenjena vrijednost nabave iz ove Odluke ( bez pdv-a ) 30.000,00 Kn.

IV.

Za plaćanje usluge iz ove Odluke koristiti će se proračunska sredstva koja su osigurana i namijenjena u općinskim proračunom Općine Brtonigla za 2017. godinu, pod stavku javna rasvjeta na području Općine Brtonigla (proračunska stavka 41129– račun pozicija 358).

V.

Vrsta postupka bagatelne nabave sadržana je u članku 9.st.3. toč.3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, („Službene novine Općine Brtonigla“ br. 6/17).
Postupak nabave provesti će se slanjem poziva na dostavu ponude gospodarskom subjektu koji je radio na dogradnji javne rasvjete na području Općine Brtonigla (naselje Karigador / Kras, Nova Vas), radi dovršetka započetih radova koji su funkcionalno i prostorno povezani sa dosdašnjim izvedenim radovima.
Rok za dostavu ponude je 5 dana od dana primitka poziva.
Rok valjanosti ponude određuje se na rok od 30 dana od dana podnošenja ponude.
U ovom postupku primijeniti će se kriteriji najniže cijene te se neće provoditi javno otvaranje ponude.

VI.

Zakonska osnova za provođenje postupka nabave je čl.15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, („Službene novine Općine Brtonigla“ br. 6/17).

VII.

Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 3 (tri) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
Odmah po donošenju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, Općinski načelnik će sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o izvođenju dodatnih radova za završetak započetih radova na dogradnji javne rasvjete na području Općine Brtonigla (naselje Karigador / Kras, Nova Vas).

VIII.

Za provedbu postupka iz ove Odluke, zadužuju se službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla:
- Admir Martinović, Referent za vođenje investicije i pripremu EU projekata,
- Kristina Brljavac, Referent za naplatu općinskih prihoda i
- Morena Brečević Štifanić, Samostalni upravni referent za pravne poslove.


Zadaci stručnog povjerenstva
- priprema postupka: dogovor oko uvjeta vezanih za predmet nabave, potrebnog sadržaja dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu;
- provedba postupka: slanje poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektom na dokaziv način, otvaranje pristigle ponude, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude,
- predlaganje odluke o odabiru i pripremanje ugovora o izvođenju radova sukladno uvjetima iz odluke i poziva.
Stručno povjerenstvo iz ove Odluke odgovara Općinskom načelniku.
Osoba zadužena za praćenje provedbe ugovora je Ivan Štajerac, Komunalni redar.
Imenovani službenici naručitelja iz ove Odluke nemaju utjecaj na odlučivanje.

IX.

Naručitelj će plaćanje ugovorene robe iz ove Odluke izvršiti na poslovni račun (IBAN) odabranog ponuditelja najkasnije 30 (trideset) dana od dana od uredno izvedenih radova, odnosno od primopredaje i konačnom obračunu izvedenih radova iz točke II. Ove Odluke.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić, dipl.oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO COMUNALE
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 340-01/16-10/16
URBROJ: 2105/04-02/01-17-6
Brtonigla, 07. studenog 2017. godine

 

Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla (“Službene novine Općine Brtonigla” broj 25/09, 5/12, 03/13 i 08/13), načelnik Općine Brtonigla, dana 07. studenog 2017. godine, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

1. Utvrđuje se Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture – pristupne prometnice na k.č.br. 1158/162 k.o. Nova Vas na području TP Gromače.

 

2. Prijedlog Zaključka i Ugovora iz toć. 1 čini sastavni dio ovog Zaključka, te se isti upućuje na usvajanje Općinskom vijeću.


Općinski načelnik
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


Na temelju čl. 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 165 . i članka 169. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17),

OPĆINA BRTONIGLA, Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1 , OIB: 81025770849 zastupana po načelniku Općine Brtonigla Paolo Klarić dipl.oec. ( u daljnjem tekstu: Općina ) s jedne strane,

i

HESTIJA d.o.o. OIB:99934121788, sa sjedištem u Poreč, Partizanska 4/1, zastupano po direktoru Alan Naperotić koji je ovlašten za zastupanje samostalno i pojedinačno .

i

ROŠINJOLA d.o.o., OIB:43710465349, sa sjedištem u Zagreb, Šulekova 43, zastupano po direktoru Ivan Klobučar koji je ovlašten za zastupanje pojedinačno i samostalno,
i

ŽIŽOLERA d.o.o., OIB:92119614744, sa sjedištem u Zagreb, Horvatovac 80, zastupano po direktoru Ivan Klobučar koji je ovlašten za zastupanje samostalno i pojedinačno,

i

PUNTOŽA d.o.o., OIB: 04287539520, sa sjedištem u Zagreb, 3. Lipovac br. 5, zastupano po direktoru Ivan Klobučar koji je ovlašten za zastupanje samostalno i pojedinačno,

i

KARBONACA d.o.o., OIB: 84686027571, sa sjedištem u Zagreb, Horvatovac 80, zastupano po direktoru Ivan Klobučar koji je ovlašten za zastupanje pojedinačno i samostalno,

i

HASANOVIĆ ZENIJA, OIB:25993774765, Velog Jože 16, 52440 Poreč,

i

RAMIĆ MUSTAFA, OIB:17417479346, Cerovac Vukmanički 119 A, Karlovac, kao Investitori (u daljnjem tekstu: Investitori) s druge strane,

dana 2017. godine sklapaju slijedeći:

 

U G O V O R
o izgradnji komunalne infrastrukture
- pristupne prometnice na k.č.br.1158/162 k.o. Nova Vas
na području TP Gromače

 

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju postojanje sljedećih činjenica:
1. da je Urbanističkim planom uređenja Turističkog punkta Gromače – UPU 39 (Službene novine Općine Brtonigla broj: 21/14) predviđena interna prometnica unutar turističkog punkta;
2. da je Investitor HESTIJA d.o.o. Poreč, financirao izradu potrebne projektne dokumentacije te ishodovao na svoje ime pravomoćnu građevinsku dozvolu za izgradnju građevine infrastrukturne namjene,prometnog sustava cestovnog prometa pristupna prometnica sa javnom rasvjetom, 3 skupine na k.č.br. 1158/162 k.o. Nova Vas, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000298 URBROJ:2163-1-18-01/2-16-0007 izdana od Istarske županije, Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buje – Buie;
3. da je Investitor HESTIJA d.o.o. Poreč Ugovorom o darovanju KLASA: 944-05/17-50/08
URBROJ:2105/04-02/01-17-4 od 30. ožujka 2017. g, darovao Općini Brtonigla k.č.br. 1158/162 k.o. Nova Vas;
4. da je Općina Brtonigla, podnijela Istarskoj županiji, Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buje – Buie zahtjev za izmjenu investitora po pravomoćnoj građevinskoj dozvoli za izgradnju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa pristupna prometnica sa javnom rasvjetom, 3 skupine na k.č.br. 1158/162 k.o. Nova Vas, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000298 URBROJ:2163-1-18-01/2-16-0007;
5. da pristupna prometnica unutar TP-a Gromače predstavlja, nerazvrstanu cestu, kojom sukladno Zakonu o cestama upravlja jedinica lokalne samouprave odnosno Općina Brtonigla;
6. da sukladno članku 165. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13) investitor komunalne odnosno druge infrastrukture, osim jedinice lokalne samouprave, može biti pravna ili fizička osoba čijem zemljištu ili građevini služi predmetna infrastruktura uz zaključenje ugovora;
7. da sukladno članku 169. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13) investitor koji sklopi ugovor o uređenju građevinskog zemljišta u pogledu financiranja izgradnje objekata ili uređaja komunalne infrastrukture koji se prema posebnom zakonu financira iz komunalnog doprinosa ne plaća taj doprinos do iznosa troškova uređenja zemljišta kojeg plaća na temelju ugovora;
8. Da su vlasnici zemljišta unutar TP-a Gromače , Pismom namjere zaprimljenim u Općini Brtonigla 11.08.2017. godine izrazili namjeru da financiraju izgradnju komunalne infrastrukture – pristupne prometnica unutar TP-a Gromače na k.č.br. 1158/162 k.o. Nova Vas, s time da im se iznos u gradnju komunalne infrastrukture prizna odnosno prebije sa iznosom komunalnog doprinosa za gradnju objekata unutar TP-a. Uz navedeno Pismo namjere Investitori su priložili i Troškovnik građevinskih radova na izgradnji pristupne prometnice TP-a Gromače.
9. Da je Općina Brtonigla, radi provjere Troškovnika investitora, pribavila ponudu trgovačkog društva CESTA d.o.o. Pula, za radove na izgradnji pristupne prometnice TP Gromače;
10. Da postoji zajednički interes za izgradnju komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste unutar TP-a Gromače, u svrhu kvalitetnog kolnog i pješačkog pristupa objektima Investitora te poboljšanja standarda opremljenosti istog područja komunalnom infrastrukturom;
11. Da je izgradnja predmetne nerazvrstane ceste predviđena Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla u 2017. godini („Službene novine Općine Brtonigla“, br.: 22/16, 06/17, 14/17).

Članak 2.

Predmet ovog Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ugovor) je uređivanje prava i obveza u pogledu uvjeta građenja između Općine i Investitora te povrat dijela sredstva utrošenih za izgradnju komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Ovim Ugovorom Općina Brtonigla daje Investitorima pravo da u svojstvu investitora pristupe izgradnji komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste - pristupne prometnice na na k.č.br. 1158/162 k.o. Nova Vas unutar TP-a Gromače.

Članak 4.

Općina Brtonigla dopušta Investitorima da izvrše radnje na izgradnji predmetne nerazvrstane ceste na sljedeći način:
- U svojstvu investitora izgrade predmetnu nerazvrstanu cestu;
- Ishode akt za uporabu nerazvrstane ceste,
- U svojstvu investitora obave i sve druge radnjem sukladno posebnim propisima, potrebne za realizaciju izgradnje nerazvrstane ceste;
- Podmire sve takse, upravne pristojbe, vodni doprinos i druge neimenovane troškove koji nastanu pri realizaciji izgradnje nerazvrstane ceste.

Primjerke akata i dokumenata Investitori su obvezni nakon njihova izdavanja/izrade odmah dostaviti Općini na znanje.

Članak 5.

Investitori imaju pravo o svom trošku izabrati izvođača radova, nadzor, koordinatore te druge potrebne osobe, napraviti koordinaciju i objediniti zajedno sa izvođenjem ceste i druge dodatne radove elektroenergetike, vode, odvodnje, javne rasvjete dtk instalacija i sve drugo što je potrebno za izgradnju predmetne nerazvrstane ceste.

Investitori imaju obvezu angažirati, i o tome obavijestiti Općinu, ovlaštene pravne i fizičke osobe s stručnim znanjem i iskustvom na odgovarajućim poslovima koji su dužni primjenjivati najviše standarde u izgradnji nerazvrstane ceste i zaštiti okoliša.

Investitori se obvezuju od izvođača radova ishoditi potvrđenu bjanko zadužnicu na iznos od 10% od vrijednosti ukupno ugovorenih radova kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u roku od dvije godine od završetka izgradnje nerazvrstane ceste, te istu predati Općini Brtonigla.

Članak 6.

Investitori se obvezuju, vlastitim sredstvima, izgraditi komunalnu infrastrukturu sukladno važećim zakonskim propisima, te je nakon ishođenja uporabne dozvole, predati na upravljanje Općini Brtonigla.
Predati na upravljanje Općini znači dostaviti Općini Brtonigla svu projektnu i tehničku dokumentaciju, akte potrebne za gradnju, uporabnu dozvolu, ostale akte nadležnih tijela, dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala i opreme, jamstva te svu ostalu dokumentaciju koju je investitor/vlasnik građevine dužan posjedovati za vrijeme izgradnje i korištenja građevine.

Članak 7.

Investitori se obvezuju surađivati sa stručnim službama Općine, omogućiti predstavnicima Općine uvid u dokumentaciju i tijek procesa izgradnje nerazvrstane ceste, pristup gradilištu u svako doba te na zahtjev Općine dostaviti pisano izvješće o tijeku realizacije izgradnje.

Članak 8.

Općina Brtonigla ima pravo nadzirati putem svojih ovlaštenih predstavnika tijek izgradnje nezavrstane ceste.
Općina Brtonigla zadržava pravo da ne dopusti angažman pravnih i fizičkih osoba za koje sumnja da neće kvalitetno i savjesno izvršiti poslove za koje su namjeravani angažirati od strane Investitora.

Članak 9.

Investitor se obvezuje komunalnu infrastrukturu izgraditi u roku od 3 (tri) godine od dana obostranog potpisa ovog Ugovora, odnosno najkasnije po izgradnji svih objekata unutar TP-a Gromače.
U rok iz prethodnog stavka ovog članka ne ulazi vrijeme na koje Investitori nisu mogli utjecati (nepredviđeni radovi, zabrane, odluke i sl. od nadležnih tijela).U tom slućaju Investitori će pisanim putem dokazati i zatražiti produžetak roka iz stavka 1. ovog članka.
Rok iz stavka 1. ovog članka, može se produžiti na temelju pismenog zahtjeva Investitora, uz predočenje dokaza o opravdanosti razloga za produženje roka.

Članak 10.

Odluku o potrebi produžetka roka donijeti će načelnik Općine Brtonigla, a novi rok izgradnje predmetne komunalne infrastrukture definirati će se aneksom ovog Ugovora.

Članak 11.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je procjenjena vrijednost radova na izgradnji nerazvrstane ceste koja je predmet ovog Ugovora 497.515,00 kn (bez PDV-a).
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se stvarna vrijednost izvedenih radova utvrditi nakon završetka izgradnje nerazvrstane ceste na temelju ispostavljanih računa odnosno konačne situacije i obračuna..

Članak 12.

Troškovi koje Investitor ima na izgradnji komunalne infrastrukture moraju biti odobreni od strane Općine.Investitori će pisanim putem, uz detaljnu specifikaciju i obrazloženje, od Općine zatražiti odobrenje troškova.
Općina se obvezuje u roku od osam dana od dana traženja Investitorima odobriti ili osporiti troškove. Ukoliko se Općina u navedenom roku ne očituje, smatra se da su troškovi odobreni.

Članak 13.

Općina se obvezuje izvršiti prebijanje odobrenih troškova na izgradnji komunalne infrastrukture s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju objeketa Investitora, sukladno važećoj Odluci o komunalnom doprinosu Općine Brtonigla i važećem Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Odobreni troškovi se prebijaju do iznosa komunalnog doprinosa koje su Investitori dužni platiti iz rješenja o komunalnom doprinosu za izgradnju objekata Investitora.

Ukoliko iznos komunalnog doprinosa bude veći od iznosa troškova izgradnje nerazvrstane ceste, Investitori se obvezuju podmiriti nastalu razliku u rokovima i na način predviđen rješenjem o komunalnom doprinosu koje će se donijeti po izdavanju građevinske dozvole za izgradnju objekata u vlasništvu svakog od Investitora.

Ukoliko iznos komunalnog doprinosa bude manji od iznosa troškova izgradnje nerazvrstane ceste, koje su platiti Investitori, razlika u iznosu utvrđuje se kao bespovratna pomoć Investitora Općini i u poslovnim knjigama Općine knjižiti će se kao donacija Investitora Općini Brtonigla.

Članak 14.

Prebijanje odobrenih troškova izvršiti će se na zahtjev svakog od Investitora u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva u Općini.
Prijeboj uloženih sredstava Investitorima utvrđeni ovim Ugovorom, vrši se beskamatno.

Članak 15.

Obje ugovorne strane se obvezuju postupati sukladno pozitivnim zakonskim propisima te pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Članak 16.

Općina Brtonigla, sa svoje strane imenuje Admira Martinovića, Referenta za vođenje investicija i za pripremu projekata EU, kao odgovornu osobu za izvršenje ovog Ugovora.
Investitori će pisanim putem imenovati osobu odgovornu za izvršenje ovog Ugovora te navesti podatke potrebne za pismenu (digitalnu) i usmenu komunikaciju.

Članak 17.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se sve izmjene i dopune ovog Ugovora regulirati sklapanje Aneksa ugvoora.
Nevaljanost ili neprovedivost bilo koje odredbe ovog Ugovora neće utjecati na bilo koji način na valjanost ili provedivost preostalih odredbi ovog Ugovora.

Članak 18.

Svi eventualni sporovi koji nastanu u svezi s izvršenjem ovog Ugovora rješavati će se sporazumno između ugovornih strana.
Za slučaj da se nastali spor ne može riješiti sporazumno ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Puli -Pola.

Članak 19.

Ovaj Ugovor je sastavljen je u 9 (devet) istovjetnih primjeraka, od kojih Općina Brtonigla zadržava 2 (dva) primjerka, a svakom od Investitora pripada po 1 (jedan) primjerak Ugovora.

Članak 20.

Ovaj će Ugovor biti objavljen u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA:340-01/16-10/16
URBROJ:2105/04-02/01-17-6
Brtonigla, 2017. godine

OPĆINA BRTONIGLA
Načelnik
Paolo Klarić dipl.oec.
Investitori:


HESTIJA d.o.o.
Direktor
Alan Naperotić


ROŠINJOLA d.o.o.
Direktor
Ivan Klobučar


ŽIŽOLERA d.o.o.
Direktor
Ivan Klobučar


PUNTOŽA d.o.o.
Direktor
Ivan Klobučar


KARBONACA d.o.o.
Direktor
Ivan Klobučar


HASANOVIĆ ZENIJA


RAMIĆ MUSTAFA


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 810-01/17-10/08
URBROJ:2105/04-02/01-17-1
Brtonigla, 07. studenoga 2017. g.

 

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15), članka 6. stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine, br. 37/16) i članka _ čl. 52 Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj: 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13-pročišćeni tekst), načelnik Općine Brtonigla, donosi

 

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana
Stožera civilne zaštite Općine Brtonigla

 

Članak 1.

Davor Švenda, razrješuje se dužnosti člana Stožera civilne zaštite Općine Brtonigla.

Članak 2.

Tomislav Rajković, Načelnik Policijske postaje Umag ,imenuje se za člana Stožera civilne zaštite Općine Brtonigla.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

NAČELNIK
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.


Na temelju st.3 čl. 18 Zakona o javnoj nabavi (NN – 120/16), čl. 39 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), i Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 5/12, 3/13 i 08/13 proč.tekst), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 09. studenog 2017. godine, donosi sljedeću

 

ODLUKU
o izravnom ugovaranju za sanaciju puta
označenu kao k.č.br. 1944/473 k.o. Brtonigla u predjelu naselja Karigador i dio k.č.br. 2309/4 k.o. Brtonigla Karbonera - Kršin

 

I.

Prihvaća se ponuda „ISKOP“ Dario Šaule , iz Grožnjana, Donja Gomila broj ponude 3184 od 31.10.2017, za sanaciju puta označenu kao k.č.br. 1944/473 k.o. Brtonigla u predjelu naselja Karigador i dio k.č.br. 2309/4 k.o. Brtonigla Karbonera - Kršin , za ponuđenu cijenu u iznosu od 14.700,00 kn bez PDV-a,
Pristupa se izravnom ugovaranju sa navedenim ponuditeljem sukladno prethodnom stavku ove točke.

II.

Naručitelj usluge iz toč.I ove Odluke je Općina Brtonigla, Trg Sv.Zenona 1, Brtonigla, oib 81025770849.
Plaćanje radova iz toč. I ove Odluke obaviti će se u roku od 30 dana od dostave računa i obavljene primopredaje.
Rok izrade radova 10 dana od dostave narudžbenice.
Za plaćanje usluge iz ove Odluke koristiti će se proračunska sredstva koja su osigurana i namijenjena u Općinskim proračunom Općine Brtonigla za 2017. Godinu, TEKUĆI GRAĐEVINSKI OBJEKTI (42149 -159).

III.

Za kontrolu odrađenih radova, zadužuju se referent za vođenje investicija Općine Brtonigla Admir Martinović.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 363-01/17-10/06
URBROJ: 2105/04-02-/01-17-31
Brtonigla, 09. studeni 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) te članka 52. Statuta Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“, br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13), načelnik Općine Brtonigla dana 09.studenog 2017. godine, donosi slijedeću

 

O D L U K U

 

I.

Raskida se Ugovor o osnivanju prava služnsoti T4.4.2-138/2016 zaključen sa HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB:81793146560 od 03. ožujka 2016. godine, budući je HRVATSKI TELEKOM d.d. dostavljenim prijedlogom Aneksa predmetnog ugovora smanjio iznos naknade koja pripada Općini Brtonigla.

II.

Zauzeti stav HRVATSKOG TELEKOMA d.d. je nezakonit, te će Općina Brtonigla nakon raskida predmetnog ugovora iz točke I. ove Odluke, pokrenuti pri HAKOM-u, postupak ishodovanja potvrde o pravu puta sukladno Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta (NN broj: 152/11, 151/14 i 95/17), te time ostvariti pravo na isplatu naknade za korištenje nekretnina na temelju prava puta.

III.

Zadužuje se načelnik Općine Brtonigla da odvjetnici Katja Jajaš izda Punomoć radi jednostranog otkaza Ugovora o osnivanju prava služnosti iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 700-01/16-10/01
URBROJ: 2105/04-02/01-17-23
Brtonigla, 09. studenog 2017.g

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) te članka 52. Statuta Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“, br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13), načelnik Općine Brtonigla dana 09.studenog 2017. godine, donosi slijedeću

 

O D L U K U

 

I.

Prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o zastupanju u predmetima sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti puta odnosno ishodovanja potvrda o pravu puta, te ostvarivanja prava na naknadu za korištenje nekretnina u vlasništvu ili pod upravljanjem Općine Brtonigla, koji će se sklopiti sa Odvjetnicom KATJA JAJAŠ, Rijeka, Trg 128. brigade Hrvatske vojske 4.
Predmet naprijed navedenog Ugovora je zastupanje Općine u vezi sa ostvarivanjem obveze iz prethodnog stavka, a osobito uključuje:
- pismena i usmena pravna savjetovanja nalogodavca,
- poduzimanje svih radnji potrebnih radi pribave prostornog prikaza telekomunikacijskih vodova za nalogodavca,
- izračun okvirnog iznosa koji nalogodavcu pripada s osnova naknade za pravo puta koju mu je infrastrukturni operater dužan plaćati, a to u skladu sa Pravilnikom o potvrdi i naknadi za pravo puta,
- sklapanje ugovora sa trećim osobama radi pribave potrebnih podataka,
- pismena i usmena korespondencija sa infrastruktrunim operaterom,
- poduzimanje drugih potrebnih pravnih radnji.

II.

Visina naknade koja pripada odvjetniku Katja Jajaš, s osnova pruženih usluga u smislu točke I.ove Odluke, određuje u postotku od ukupnog iznosa koji bude ugovoren između Općine Brtonigla i infrastrukturnog operatera i to u iznosu koji ne uključuje PDV:

0 kuna - 250.000,00 kuna------------------30%
250.000,00 kuna - 400.000,00 kuna------------------25%
400.000,00 kuna - 700.000,00 kuna------------------20%
700.000,00 kuna - 1.000.000,00 kuna----------------15%

III.

Za plaćanje odvjetničkih usluga iz ove Odluke koristiti će se proračunska sredstva koja su osigurana i namijenjena Općinskim proračunom Općine Brtonigla za 2017. godinu, za odvjetničke usluge i sudske pristojbe (32372 poz. 38).
Za kontrolu izvršenih odvjetničkih usluga, zadužuje se pročelnica Jedinstcvenog upravnog odjela Marica Garić dipl.iur.

IV.

Zadužuje se načelnik Općine Brtonigla da s odvjetnicom Katja Jajaš zaključi Ugovor o zastupanju.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 700-01/16-10/01
URBROJ: 2105/04-02/01-17-21
Brtonigla, 09. studenog 2017.g

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


Na temelju st.3 čl. 18 Zakona o javnoj nabavi (NN – 120/16), čl. 39 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), i Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 5/12, 3/13 i 08/13 proč.tekst), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 13. studenog 2017. godine, donosi sljedeću

 

ODLUKU
o izravnom ugovaranju za uređenje WC-a u kući u vl. Općine Brtonigla
označene kao k.č.br. 146/2 zgr. Nova Vas u naselju Nova Vas

 

I.

Prihvaća se ponuda „VILLNOVA“ d.o.o., iz Brtonigle, Nova Vas 14 broj ponude Ev-Br. 3111 od 24.10.2017, za dovod vode (glavni vod) i uređenje Wc-a u kući u vlasništvu Općine Brtonigla označene kao k.č.br. 146/2 zgr. K.o. Nova Vas u naselju Nova Vas, za ponuđenu cijenu u iznosu od 30.432,50 kn bez PDV-a,
Pristupa se izravnom ugovaranju sa navedenim ponuditeljem sukladno prethodnom stavku ove točke.

II.

Naručitelj usluge iz toč.I ove Odluke je Općina Brtonigla, Trg Sv.Zenona 1, Brtonigla, oib 81025770849.
Plaćanje radova iz toč. I ove Odluke obaviti će se u roku od 30 dana od dostave računa i obavljene primopredaje.
Rok izrade radova 40 dana od potpisivanja ugovora.
Za plaćanje usluge iz ove Odluke koristiti će se proračunska sredstva koja su osigurana i namijenjena u Općinskim proračunom Općine Brtonigla za 2017. Godinu, TEKUĆI GRAĐEVINSKI OBJEKTI (42149 -159).

III.

Za kontrolu odrađenih radova, zadužuju se referent za vođenje investicija Općine Brtonigla Admir Martinović.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 361-08/17-80/01
URBROJ: 2105/04-02-/01-17-2
Brtonigla, 13. studeni 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


Na temelju čl. 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 37. Zakona o državnom proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), i članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13), Općinski načelnik dana 14. studenog 2017. godine, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

I.

Utvrđuje se Prijedlog Proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu sa projekcijama za
2019. i 2020. godinu, koji čini sastavni dio ovog Zaključka.
Prijedlog Proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu, upućuje se Općinskom vijeću Općine Brtonigla na razmatranje i usvajanje.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA:4700-06/17-60/06
URBROJ: 2105/04-02/01-17-14
Brtonigla, 14.studenog 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.

*Privitak objavljen na str. 44.


Na temelju čl. 12 Zakona o javnoj nabavi (NN – 120/16), čl. 39. i 48. st.4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proč.tekst i 137/15), članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 proč.tekst), Općinski načelnik Općine Brtonigla, donosi sljedeću

 

ODLUKU
o izravnom ugovaranju nabave usluge izrade procjene nekretnine

 

I.

Prihvaća se ponuda LEMEX d.o.o., Umag, M.V. Ilirika 6, direktora Lenka Matejčića dipl.ing.građ., stalnog ovlaštenog sudskog vještaka građevinske i arhitektonske struke, od 14. studenoga 2017. godine, za nabavu usluge izrade procjene tržišne vrijednosti nekretnine označene kao k.č.br.38/1 zgr. k.o. Nova Vas koja se nalazi u naselju Nova Vas, za ponuđenu cijenu u iznosu od 800,00 kuna bez PDV-a, odnosno 1.000,00 kn sa PDV-om.
Sa navedenim ponuditeljem pristupa se izravnom ugovaranju sukladno prethodnom stavku ove točke.

II.

Naručitelj robe iz toč.I ove Odluke je Općina Brtonigla, Trg Sv.Zenona 1, Brtonigla, OIB: 81025770849.
Rok izrade i dostave naručenih usluga iz toč. I ove Odluke je 5 dana od dana primitka ove Odluke i narudžbenice.
Plaćanje ugovorene nabave izvršiti će se u roku od 30 dana od dana uredno izvršene usluge i predanog računa.
Za plaćanje usluge iz ove Odluke koristiti će se proračunska sredstva koja su osigurana i namijenjena u Općinskim proračunom Općine Brtonigla za 2017. godinu, za ostalu nematerijalnu imovinu – procjena nekretnina (proračunska stavka – račun 41261 pozicija 51).

III.

Za kontrolu i zaprimanje isporučene usluge, prilikom koje će se utvrditi da li je usluga izvršena pravodobno na način i sukladno opisu iz ove Odluke zadužuje se Kristina Brljavac Referent za naplatu općinskih prihoda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 944-05/17-50/28
URBROJ: 2105/04-02/01-17-6
Brtonigla, 14. studenoga 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec v.r.


Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 – proč.tekst), načelnik Općine Brtonigla dana 16. studenog 2017. godine, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

I.

Daje se suglasnost na zaključenje Ugovora o nalogu (oglašavanju) u informativno-revijalnim novinama Bujštine – „BUJŠTINA“ za 2018. godinu, uz godišnju naknadu od 24.000,00 kn bez PDV-a, sa oglašivačem H.MEDIA d.o.o. Umag, 1.svibnja 4, OIB:87997496196.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA:032-05/17-50/02
URBROJ:2105/04-02/01-17-2
Brtonigla, 16.studenog 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


Na temelju članka 35. i st. 2 čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,18/13 i 137/15), čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN - 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, i 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), čl.52. i 98. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 05/12, 03/13 i 08/13-proč.tekst) te Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 03/13, 15/13 i 01/16), Općinski načelnik Općine Brtonigla, donosi sljedeću

 

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine
u vlasništvu Općine Brtonigla

 

I.

Ovom Odlukom Općinski načelnik Općine Brtonigla raspisuje natječaj putem prikupljanja pismenih ponuda u kojem se izlaže sljedeća nekretnina:

 

I/Naselje Nova Vas
1. k.č.br.38/1 zgr. k.o. Nova Vas upisana pri Općinskom sudu u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje – Buie u z.k.ul.988, kao koliba i dvorište, bez upisane površine.
Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 6.350,00 Eur u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

Na zemljišta koja se izlažu prodaji ne obračunava se porez na dodanu vrijednost budući da ista nisu građevinska zemljišta u smislu članka 40. stavka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16) odnosno da za ista nije izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje.

II.

U svezi priznavanja prvenstvenog prava kupnje određuje se primjena odredbe čl. 18 Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 03/13, 15/13 i 01/16).

III.

Svaki sudionik u Natječaju dužan je prilikom podnošenja ponude priložiti i dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % (desetposto) početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Brtonigla, a ista se uključuje u ukupnu cijenu nekretnine. Ponuditelju koji nije uspio u natječaju jamčevina se vraća u roku 8 dana od dana stupanja na snagu Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.
Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od natječaja ili ne izvrši bilo koju drugu obvezu povodom Natječaja, gubi pravo na povrat jamčevine, a pravo na sklapanje ugovora o kupoprodaji ima sljedeći najpovoljniji ponuditelj.

IV.

Općinski načelnik Općine Brtonigla određuje plaćanje kupoprodajne cijene u roku 15 (petnaest) dana od sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
Uknjižba prava vlasništva u korist kupca i stupanje u posjed za nekretnine iz ovog natječaja, dozvoliti će se na temelju sklopljenog Ugovora o prodaji te Potvrde o isplati kupoprodajne cijene u cijelosti.
Troškove ovjere potpisa i zemljišnoknjižne provedbe ugovora snosi kupac.

V.

Općina Brtonigla pridržava pravo ne odabrati najpovoljnijeg ponuditelja za bilo koju nekretninu iz ovog natječaja te poništi raspisani natječaj iz ove Odluke u cijelosti ili djelomično, bez posebnog obrazloženja.

VI.

Zadužuje se Komisija za provedbu postupka raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla za provedbu postupka otvaranja ponuda, razmatranja ponuda i dokaza te utvrđivanje njihove pravovaljanosti te za prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla, sukladno Odluci o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 03/13, 15/13 i 01/16)

VII.

Natječaj traje 8 (osam) dana. Dan objave na oglasnoj ploči smatra se danom raspisivanja natječaja.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 944-05/17-50/28
URBROJ: 2105/04-02/01-17-8
Brtonigla, 16. studenoga 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO COMUNALE
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 340-01/16-10/16
URBROJ: 2105/04-02/01-17-7
Brtonigla, 20. studenog 2017. godine

 

Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla (“Službene novine Općine Brtonigla” broj 25/09, 5/12, 03/13 i 08/13), načelnik Općine Brtonigla, dana 20. studenog 2017. godine, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK


1. Utvrđuje se, da se stavlja van snage Zaključak KLASA: 340-01/16-10/16 URBROJ:2105/04-02/01-17-7 od 07. studenog 2017. g , kojim je utvrđen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture – pristupne prometnice na k.č.br. 1158/162 k.o. Nova Vas na području TP Gromače i isti pripremljen za upućivanje na usvajanje Općinskom vijeću.

2. Utvrđuje se, da se odbija, sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture -pristupne prometnice na k.č.br.1158/162 k.o. Nova Vas na području TP Gromače, prijedlog kojeg je pripremljen sukladno Pismu namjere, vlasnika zemljišta unutar TP-a Gromače, u kojem su izrazili svoju volju da vlastitim sredstvima financiraju izgradnju pristupne prometnice (nerazvrstane ceste) na k.č.br.1158/162 k.o. Nova Vas na području TP Gromače i predaju je na upravljenje Općini Brtonigla, s time da se izvrši prijeboj uloženih sredstava, obvezom plaćanja komunalnog doprinosa za objekte investitora, a sve sukladno pozitivnim zakonskim propisima RH.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

Općinski načelnik
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


Na temelju st.3 čl. 18 Zakona o javnoj nabavi (NN – 120/16), čl. 39 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), i Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 5/12, 3/13 i 08/13 proč.tekst), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 21. studenoga 2017. godine, donosi sljedeću

 

ODLUKU
o izravnom ugovaranju za zimsko hortikulturno uređenje
rotora, spomenika i parka kod crkve Sv. Zenona u naselju Brtonigla

 

I.

Prihvaća se ponuda „GOBY GARDEN“ d.o.o. iz Umaga, Kolombera 74 broj ponude 3413 od 17.11.2017, za zimsko hortikulturno uređenje rotora, spomenika i parka kod crkve Sv. Zenona u naselju Brtonigla, za ponuđenu cijenu u iznosu od 7.677,00 kn bez PDV-a,
Pristupa se izravnom ugovaranju sa navedenim ponuditeljem sukladno prethodnom stavku ove točke.

II.

Naručitelj usluge iz toč.I ove Odluke je Općina Brtonigla, Trg Sv.Zenona 1, Brtonigla, oib 81025770849.
Plaćanje radova iz toč. I ove Odluke obaviti će se u roku od 30 dana od dostave računa.
Rok izrade radova 5 dana od dostave narudžbenice.
Za plaćanje usluge iz ove Odluke koristiti će se proračunska sredstva koja su osigurana i namijenjena u Općinskim proračunom Općine Brtonigla za 2017, UREĐENJE OSTALIH PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA (41139 354-6).

III.

Za kontrolu odrađenih radova na uređenju, zadužuju se referent za vođenje investicija Općine Brtonigla Admir Martinović.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 363-02/17-20/01
URBROJ: 2105/04-02-/01-17-25
Brtonigla, 21. studenoga 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 035-03/16-30/01
URBROJ: 2105/04-02/01-17-25
Brtonigla, 22. studenoga 2017. godine

 

Na osnovi članka 13. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 105/97, 64/00, 65/09 i 46/17), članka 13. i 14. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02), i članka 41. i 42. Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Općine Brtonigla – Comune di Verteneglio („Službene novine Općine Brtonigla“, broj 10/16) te Rješenja o odobrenju Državnog arhiva u Pazinu KLASA: UP/I-036-04/17-04/28 URBROJ: 2163-56-03-17-2 od 30. listopada 2017. godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla, donosi

 

ODLUKU
O IZLUČIVANJU REGISTRATURNOG GRADIVA NASTALOG
RADOM OPĆINE BRTONIGLA – COMUNE DI VERTENEGLIO I PREDNIKA
U RAZDOBLJU OD 1976. DO 2014. GODINE

 

I.

Na temelju Rješenja o odobrenju Državnog arhiva u Pazinu KLASA: UP/I-036-04/17-04/28 URBROJ: 2163-56-03-17-2 od 30. listopada 2017. godine, provest će se izlučivanje i uništenje registraturnog gradiva nastalog radom Općine Brtonigla – Comune di Verteneglio i prednika u razdoblju od 1976. do 2014. godine čiji je rok čuvanja istekao i nema nikakve važnosti za daljnji rad stvaratelja te povijesna i znanstveno-stručna istraživanja.

II.

Izlučivanje registraturnog gradiva opisanog u toč. I. ove Odluke izvršit će se u cijelosti prema Popisu gradiva predloženog za izlučivanje uz Prijedlog za izlučivanje registraturnog gradiva KLASA: 035-03/16-30/01 URBROJ: 2105/04-02/01-17-19 od 12. lipnja 2017. godine.
Popis gradiva iz prethodnog stavka ove točke, čini sastavni dio ove Odluke.

III.

Izlučivanje registraturnog gradiva opisanog u toč. I. ove Odluke, izvršiti će se dana 24. studenoga 2017. godine, najkasnije do 14,00 sati, na zemljištu u vlasništvu Općine Brtonigla, označenog kao k.č.br. 1126/5 k.o. Brtonigla.
Radi činjenice da predmetno gradivo sadrži osobne podatke i/ili povjerljive podatke te iz razloga da ti podaci ne budu dostupni osobama koje nemaju pravo uvida u njih, uništavanje gradiva iz ove Odluke, provesti će djelatnici Vlastitog pogona Općine Brtonigla Luca Cappellari i Roberto Jurešić te Morena Brečević Štifanić, Samoslatni upravni referent za pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela te Čezi Sinožić, Zadužena radnica za cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo, paljenjem gradiva.
Zadužuje se Morena Brečević Štifanić, Samoslatni upravni referent za pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela za dobivanje odobrenja za paljenje.

IV.

Po provedenom postupku izlučivanja i uništenja arhivskog gradiva, ovlaštena osoba pismohrane Općine Brtonigla – Verteneglio za pismohranu sastavit će zapisnik o provedenom postupku izlučivanja odnosno uništenja gradiva u dva primjerka.
Ovlaštena osoba pismohrane Općine Brtonigla – Verteneglio za pismohranu dužna je Državnom arhivu u Pazinu dostaviti jedan primjerak zapisnika o provedenom postupku izlučivanja i uništenja arhivskog gradiva iz ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla. .

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić, dipl. oec. v.r.

 

Popis gradiva predloženog za izlučivanje
Stvaratelj : Mjesna zajednica Nova Vas
Vrijeme nastanka: 1976. - 1987.

Redni br. Sadržaj Godina nastanka (raspon) Broj iz posebnog popisa Količina u tehničkim jedinicama Količina u dužnim metrima Rok čuvanja
1. Korespondencija s korisnicima proračuna, drugim institucijama, pravnim subjektima i fizičkim osobama 1984. - 1987. 8.34. 2 registratora 0,18 N+3
2. Izvodi banaka (dnevni promet) 1976. - 1985. 10.9. 11 registratora 0,95 Z+11

UKUPNO: 13 registratora 1,13

 

Popis gradiva predloženog za izlučivanje
Stvaratelj : Mjesna zajednica Brtonigla
Vrijeme nastanka: 1976. - 1993.
Redni br. Sadržaj Godina nastanka (raspon) Broj iz posebnog popisa Količina u tehničkim jedinicama Količina u dužnim metrima Rok čuvanja
1. Pozivi za sjednice s prilozima 1980. 2.10. 1 registrator 0,08 N+5
2. Tipizirani podnesci, zamolnice, urgencije, reklamacije stranaka, pozivi, obavijesti, opomene, informacije općeg karaktera 1976. - 1989. 8.29. 1 registrator 0,08 N+3
3. Uvjerenja i potvrde strankama 1977. - 1992. 8.33. 1 omot 0,04 Z+3
4. Korespondencija s korisnicima proračuna, drugim institucijama, pravnim subjektima i fizičkim osobama 1976. - 1992. 8.34. 17 registratora 1,46 N+3
5. Nalozi za knjiženje (temeljnice) s prilozima 1982. - 1983. 10.6. 1 fascikl 0,01 Z+11
6. Ulazni računi 1977. - 1993. 10.8. 17 registratora 1,4 Z+11
7. Izvodi banaka (dnevni promet) 1977. - 1992. 10.9. 48 registratora 3,85 Z+11
8. Blagajna (isplatnice i uplatnice) sa prilozima 1976. - 1983. 10.10. 5 registratora 0,4 Z+11
9. Glavna knjiga (kartice na razini analitike) 1979. - 1983. 10.13. 3 mape 0,11 Z+11
10. Knjiga (popis) ulaznih računa 1989. - 1990. 10.18. 1 knjiga 0,01 Z+7
UKUPNO: 89 registratora, 1 omot, 1 fascikl, 3 mape, 1 knjiga 7,44

 

Popis gradiva predloženog za izlučivanje
Stvaratelj : Mjesna zajednica Fiorini
Vrijeme nastanka: 1978. - 1993.
Redni br. Sadržaj Godina nastanka (raspon) Broj iz posebnog popisa Količina u tehničkim jedinicama Količina u dužnim metrima Rok čuvanja
1. Korespondencija s korisnicima proračuna, drugim institucijama, pravnim subjektima i fizičkim osobama 1980. - 1985. 8.34. 3 registratora 0,26 N+3
2. Ulazni računi 1988. 10.8. 1 registrator 0,08 Z+11
3. Izvodi banaka (dnevni promet) 1978. - 1993. 10.9. 23 registratora 1,95 Z+11
UKUPNO: 27 registratora 2,29

 

Popis gradiva predloženog za izlučivanje
Stvaratelj : Općina Brtonigla
Vrijeme nastanka: 1993. - 2014.
Redni br. Sadržaj Godina nastanka (raspon) Broj iz posebnog popisa Količina u tehničkim jedinicama Količina u dužnim metrima Rok čuvanja
1. Vijećnička pitanja i odgovori na pitanja 2006. 2.9. 1 mapa 0,01 N+10
2. Pozivi za sjednice s prilozima 1993. - 2008. 2.10. 2 omota, 2 registratora, 1 mapa 0,39 N+5
3. Informacije, analize i uputstva u vezi s primjenom zakonskih propisa 1994. - 2006. 8.21. 1 mapa 0,04 N+10
4. Zamolbe, predstavke i pritužbe građana i drugih pravnih subjekata, te prepiske u svezi istog 1993. - 2006. 8.22. 33 mape 2,98 N+10
5. Prijave nastalih šteta osiguranju i zahtjevi za nadoknadu, štete od elementarnih nepogoda 1994. - 2006. 8.23. 3 mape, 1 fascikl, 1 registrator 0,31 N+10
6. Dostavne knjige, knjige za poštu i druge pomoćne uredske knjige 1998. - 2011. 8.24. 10 knjiga, 73 bloka 0,59 N+5
7. Dokumentacija o rasporedu sredstava naknade vijećnicima za nazočnost sjednicama Općinskog vijeća i Poglavarstva, kao i drugim naknadama 1996. - 2010. 8.26. 1 mapa 0,06 Z+5
8. Pozivi i dokumentacija za ostale nenavedene sastanke 1997. - 2006. 8.27. 4 mape 0,34 N+5
9. Uvjerenja i potvrde strankama 1995.- 2013. 8.33. 12 mapa 1,11 Z+3
10. Korespondencija sa korisnicima proračuna, drugim institucijama, pravnim subjektima i fizičkim osobama 1993. - 2013. 8.34. 14 mapa, 8 fascikala, 9 registratora 1,94 N+3
11. Izborna dokumentacija (glasački listići i izvodi iz popisa birača) 1993. - 2013. 8.37. 18 kutija, 2 mape 3,92 Z+1
12. Nalozi za knjiženje (temeljnice) sa prilozima 1994. - 1996. 10.6. 3 registratora 0,15 Z+11
13. Izlazni računi 1997. - 2005. 10.7. 9 registratora 0,75 Z+11
14. Ulazni računi 1994. - 2005. 10.8. 34 registratora 2,66 Z+11
15. Izvodi banaka (dnevni promet) 1994. - 2005. 10.9. 67 registratora 5,49 Z+11
16. Blagajna (uplatnice i isplatnice) s prilozima 1995. - 2005. 10.10. 12 registratora, 82 bloka 1,26 Z+11
17. Obračun autorskih ugovora i ugovora o djelu (sa porezima i doprinosima) 2003. - 2005. 10.11. 2 registratora 0,17 Z+11
18. Odluke o rezultatima popisa imovine (otpis, rashod) 1998. - 2004. 10.12. 1 mapa, 1 registrator 0,09 Z+11
19. Dnevnik financijskog knjigovodstva (na razini analitike) 1994. - 2004. 10.14. 13 mapa, 1 registrator 0,44 Z+11
20. Knjiga (popis) ulaznih računa 1994. - 2009. 10.18. 6 knjiga 0,09 Z+7
21. Knjiga (popis) izlaznih računa 2000. - 2006. 10.20. 1 knjiga 0,01 Z+7
22. Knjiga putnih naloga i putni nalozi 1996. - 2000. 10.21. 1 kuverta 0,01 Z+7
23. Plan javne nabave 2006. - 2009. 10.23. 1 mapa 0,01 Z+7
24. Evidencija o prisutnosti na radu 1997. - 2004. 10.25. 1 registrator 0,05 Z+7
25. Rješenja o ovrsi nad kupcima 1996. - 2009. 10.26. 2 mape, 3 registratora 0,4 Z+7
26. Ugovori o izvođenju radova i usluga 1993. - 2009. 10.27. 17 registratora, 3 mape 1,84 Z+7
27. Financijski izvještaji za razdoblje unutar godine 1999. - 2013. 10.28. 1 mapa 0,06 Z+3
28. Potvrde, uvjerenja i dopisi 1994. - 2012. 10.29. 35 registratora, 3 mape 2,92 Z+3
29. Prijave za polaganje stručnih ispita i dopisivanje 2004. 11.20. 1 omot 0,01 Z+10
30. Program tečajeva za stručno osposobljavanje djelatnika 1997. - 2005. 11.21. 1 mapa 0,02 N+10
31. Upiti, zahtjevi, zamolbe i ostalo dopisivanje u svezi ostvarivanja prava iz zdravstvenog i mirovinsko-invalidskog osiguranja 1994. - 2008. 11.22. 1 mapa 0,02 N+6
32. Natječaji, oglasi, prijave na natječaj, izbor kandidata i rješavanje prigovora 1994. - 2011. 11.23. 2 mape 0,16 Z+5
33. Molbe i rješenja o korištenju godišnjeg odmora 1994. - 2011. 11.28. 1 mapa 0,15 Z+5
34. Molbe i rješenja o plaćenom i neplaćenom dopustu 2001. - 2010. 11.29. 1 mapa 0,01 Z+5
35. Civilna služba 2002. - 2006. 11.31. 1 mapa 0,01 Z+5
36. Odluka o regresu za godišnji odmor, o vrijednosti toplog obroka, božićnici i ostalim pravima po osnovi Kolektivnog ugovora 1996. - 2011. 11.34. 1 mapa 0,02 Z+5
37. Upiti, zahtjevi i ostalo dopisivanje s područja zaštite na radu i zaštite od požara 1994. - 2013. 12.11. 2 mape 0,19 N+3
38. Općenito o prostornom planiranju 1993. - 2011. 13.37. 21 mapa, 5 registratora 2,03 N+5
39. Ostalo u svezi zaštite okoline 1994. - 2011. 13.38. 1 mapa 0,14 N+5
40. Računi za zakupninu, naknada za korištenje poslovnog prostora, režijski troškovi, troškovi uređenja poslovnog prostora i obračuni kamata 1994. - 2004. 14.38. 3 registratora 0,22 Z+10
41. Akti o komunalnoj naknadi 1994. - 2010. 14.46. 1 mapa 0,16 Z+6
42. Cestovni promet- općeniti akti 1993. - 2011. 14.49. 1 mapa 0,12 N+5
43. Akti o izgradnji i održavanju cesta i cestovne infrastrukture 1994. - 2011. 14.50. 3 mape 0,18 N+5
44. Općenito o pomorskom prometu iz nadležnosti Općine 1995. - 2011. 14.51. 1 mapa 0,04 N+5
45. Rješenja o prekopima javnih površina 1995. - 2011. 14.52. 1 mapa 0,15 Z+5
46. Akti o određivanju privremenih lokacija za kioske, zabavišta i druge pokretne objekte na javnim površinama 1994. - 2011. 14.53. 4 mape 0,34 Z+5
47. Akti općenite prirode iz vodoprivrede 1996. - 2007. 14.55. 1 mapa 0,12 N+5
48. Komunalno redarstvo - upravni postupak (rješenja, zapisnici) 1994. - 2004. 14.58. 1 omot 0,02 Z+5
49. Stanovi - brisovna očitovanja, ovrhe 1994. - 2011. 14.59. 1 mapa 0,01 Z+5
50. Komunalno redarstvo - neupravni postupak (očevidi, izvješća, raspored lokacija) 1993. - 2011. 14.60. 5 mapa 0,44 N+3
51. Poticanje razvoja obrtništva i malog poduzetništva 1998. - 2011. 15.7. 1 mapa 0,11 N+5
52. Radno vrijeme trgovina 2003. - 2013. 15.10. 1 mapa 0,01 N+3
53. Radno vrijeme ugostiteljstva 2003. - 2013. 15.11. 1 mapa 0,02 N+3
54. Ostalo iz oblasti poduzetništva 1994. - 2013. 15.12. 1 mapa 0,08 N+3
55. Ugovori s pratećom dokumentacijom o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija 1994. - 2005. 16.6. 2 mape 0,28 Z+10
56. Razni izvještaji korisnika iz područja pedškolskog odgoja, obrazovanja i školstva 2003. - 2006. 16.7. 1 mapa 0,03 N+10
57. Financiranje predškolskog odgoja 1994. - 1997. 16.8. 1 mapa 0,01 N+10
58. Korespondencija s korisnicima proračuna iz područja predškolskog odgoja, obrazovanja i školstva 1994. - 2013. 16.12. 2 mape 0,14 N+3
59. Akti iz sanitarno- zdravstvenod područja - općenito 2000. - 2006. 17.7. 1 mapa 0,02 Z+10
60. Akti iz veterinarstva u nadležnosti Općine 2005. - 2006. 17.8. 1 mapa 0,01 Z+10
61. Zdravstvena zaštita 1994. - 2006. 17.11. 1 mapa 0,01 Z+10
62. Rješenja o odobrenju potpora iz socijalnog programa Općine 2003. - 2011. 17.12. 8 mapa, 4 registratora 1,04 Z+5
63. Podneseni zahtjevi i dokumentacija za potpore i pomoći temeljem općinskog socijalnog programa 1995. - 2013. 17.17. 3 mape 0,21 N+3
64. Razni dopisi iz područja zdravstva i socijalne skrbi 1993. - 2013. 17.18. 1 mapa 0,11 N+2
65. Dopisivanje i ostala prepiska manjeg značaja (ako nije dio predmeta) 1998. - 2014. 18.13. 4 mape 0,3 N+2
66. Općenito o športu 1997. - 2006. 19.6. 1 mapa 0,01 N+10
UKUPNO : 176 mapa, 196 registratora, 3 omota, 9 fascikala, 17 knjiga, 99 blokova, 18 kutija, 1 kuverta 35,04


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 550-01/17-01/14
URBROJ: 2105/04-04/02-17-6
Brtonigla, 24. studenoga 2017. godine

 

Na temelju Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 proč.tekst), čl. 35. Odluke o socijalnoj skrbi (Službene novine Općine Brtonigla broj 18/13) i Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2017.godinu (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16, 6/17 i 14/17), a povodom zahtjeva Osnovne škole „Mate Balota“ Buje od 16. studenoga 2017.godine, po prijedlogu Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu iz Zaključaka KLASA: 550-01/17-01/14 URBROJ: 2105/04-04/02-17-4 od 22. studenoga 2017. godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 24. studenoga 2017. godine, donosi sljedeću

 

ODLUKU

 

I.

Općina Brtonigla financirati će božićne poklon pakete za 16 učenika Osnovne škole „Mate Balota“ Buje, koji imaju prebivalište na području Općine Brtonigla.
Vrijednost financiranja pojedinog dara iz prethodne točke ove Odluke iznosi najviše 125,00 kn (sa PDV-om) ovisno o odluci Osnovne škole - Scuola elementare „Mate Balota“ Buje.

II.

Zadužuje se Osnovna škola „Mate Balota“ Buje da dostavi Općini Brtonigla račun za darove iz točke I. ove Odluke.

III.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla za isplatu sredstava za prigodne pakte iz točke I. ove Odluke, na temelju odobrenog računa, koristeći sredstva osigurana u Proračunu Općine Brtonigla za 2017. godinu (pozicija 372).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.


OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 550-01/17-01/14
URBROJ: 2105/04-04/02-17-5
Brtonigla, 24. studenoga 2017. godine

 

Na temelju Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 proč.tekst), čl. 35. Odluke o socijalnoj skrbi (Službene novine Općine Brtonigla broj 18/13) i Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2017.godinu (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16, 6/17 i 14/17), a povodom zahtjeva Talijanske osnovne škole – Scuola elementare „Edmondo De Amicis“ iz Buja od 14. studenoga 2017.godine, po prijedlogu Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu iz Zaključaka KLASA: 550-01/17-01/14 URBROJ: 2105/04-04/02-17-4 od 22. studenoga 2017. godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 24. studenoga 2017. godine, donosi sljedeću

 

ODLUKU

 

I.

Općina Brtonigla financirati će božićne poklon pakete za 8 učenika Talijanske osnovne škole – Scuola elementare „Edmondo De Amicis“ iz Buja, koji imaju prebivalište na području Općine Brtonigla.
Vrijednost financiranja pojedinog dara iz prethodne točke ove Odluke iznosi najviše 125,00 kn (sa PDV-om) ovisno o odluci Talijanske osnovne škole – Scuola elementare „Edmondo De Amicis“ iz Buja.

II.

Zadužuje se Talijanska osnovna škola – Scuola elementare „Edmondo De Amicis“ iz Buja da dostavi Općini Brtonigla račun za darove iz točke I. ove Odluke.

III.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla za isplatu sredstava za prigodne pakte iz točke I. ove Odluke, na temelju odobrenog računa, koristeći sredstva osigurana u Proračunu Općine Brtonigla za 2017. godinu (pozicija 372).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 550-01/17-01/14
URBROJ: 2105/04-04/02-17-7
Brtonigla, 24. studenoga 2017. godine

 

Na temelju Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 proč.tekst), čl. 35. Odluke o socijalnoj skrbi (Službene novine Općine Brtonigla broj 18/13) i Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2017.godinu (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16, 6/17 i 14/17), a povodom zahtjeva Dječjeg vrtića „Kalimero“ – Scuola dell'infanzia „Calimero“ iz Brtonigle KLASA: 601-02/07-09/01 URBROJ: 2105/04-10-01/-17-09 od 08. studenoga 2017.godine, po prijedlogu Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu iz Zaključaka KLASA: 550-01/17-01/14 URBROJ: 2105/04-04/02-17-4 od 22. studenoga 2017. godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 24. studenoga 2017. godine, donosi sljedeću

 

ODLUKU

 

I.

Povodom obilježavanja dana Sv. Nikole 06. prosinca 2017.godini, Općina Brtonigla financirati će prigodne pakete za svu djecu Dječjeg vrtića „Kalimero“ – Scuola dell'infanzia „Calimero“ iz Brtonigle, u vrijednosti od 10,00 kn (sa PDV-om).

II.

Općina Brtonigla financirati će darove Djeda Mraza u vrijednosti od 120,00 kn (sa PDV-om), za svu djecu koja su upisana u navedeni Dječji vrtić „Kalimero“ – Scuola dell'infanzia „Calimero“ iz Brtonigle, kao i za djecu koja imaju prebivalište na području Općine Brtonigla od 2. do 6.godine starosti, a nisu upisana u navedenoj ustanovi.

III.

Zadužuje se Dječji vrtić „Kalimero“ – Scuola dell'infanzia „Calimero“ iz Brtonigle, da dostavi Općini Brtonigla ponudu za nabavu darova iz toč. II. ove Odluke nakon što protekne rok za dostavu podataka o djeci od 2. do 6.godine starosti sa područja Općine Brtonigla, koja nisu upisana pri istoj ustanovi, radi davanje narudžbe odabranom dobavljaču.

IV.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla za isplatu sredstava za prigodne pakte iz točke I. i II. ove Odluke, na temelju odobrenog računa dobavljača, koristeći sredstva osigurana u Proračunu Općine Brtonigla za 2017. godinu (pozicija 372).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

Na temelju čl. 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/11, 3/13 i 8/13-pročišćeni tekst), članka 20.Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/10,19/16) i članka 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar.nov. br.10/17), načelnik Općine Brtonigla, dana 24.studenog 2017. godine donosi sljedeću

 

O D L U K U

 

I. Službenici Moreni Brečević Štifanić, Poreč, Mate Vlašića 9, koja je raspoređena na radno mjesto Viši referent za opće poslove i mjesnu samoupravu, odobrava se isplata dara djetetu do 15 godina života, za dijete Elisabetta Štifanić, rođena 14.07.2014. godine i to u iznosu neporezivog iznosa od 600,00 kn godišnje.

 

II. Zadužuje se Računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela da sredstva iz točke I. ove Odluke isplati iz Proračuna Općine Brtonigla pozicija 38319 – 326 –sredstva izdvojena za proračunsku zalihu na tekući račun službenice Morene Brečević Štifanić.

 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 120-08/17-80/01
URBROJ: 2105/-04-02/01-17-02
Brtonigla, 24. studenog 2017. godine

Načelnik:
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 944-05/17-50/30
URBROJ: 2105/04-02/01-17-04
Brtonigla, 27. studenoga 2017. godine

 

Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“, broj 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 – proč.tekst), Općinski načelnik Općine Brtonigla, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

I.

U postupku povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, pokrenutog zahtjevom Mirjane Jelenković od 23. prosinca 2015. godine, pri Općinskom sudu u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje – Buie, posl. br. Z-14643/15 i RZ-110/17, za stan-kuću izgrađen na k.č.br. 252/2 zgr. k.o. Brtonigla, u naravi kuća sa 86 m2 (z.k.ul. 1851) otkupljen Ugovorom o kupoprodaji stana nad kojim postoji stanarsko pravo Klasa: 947-02/94-01/7 od 10. svibnja 1994. godine, priznati će se isti zahtjev odnosno prihvatiti će se povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora na način da se k.č.br. 252/2 zgr. k.o. Brtonigla, pripoji k.č.br. 1635/7 iste k.o. na temelju potvrđenog Prijavnog lista br. 498/15 od 10.studenoga 2015. godine, izrađenog od strane „Geodetski ured Mataija“ d.o.o. Umag, uz upis prava vlasništva nad novonastalnom katastarskom česticom označena kao k.č.br. 1635/7, kuća sa 105 m2 i dvorište sa 433 m2, za korist predlagateljice.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se i u Službenim novinama Općine Brtonigla.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 350-02/17-20/34
URBROJ: 2105/04-02/01-17-02
Brtonigla, 28. studenog 2017. godine

 

Na temelju članka 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), rješavajući po zahtjevu Edi Fernetti, Brtonigla, Fernetići 58, načelnik Općine Brtonigla dana 28. studenog 2017. godine, donosi sljedeću

 

O D L U K U
o izdavanju suglasnosti za legalizaciju objekta

 

I.

Izdaje se suglasnost Ediju Fernetti, Brtonigla, Fernetići 58, za legalizaciju objekta sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/2012, 143/2013, 65/2017) i to na k.č.br. 347/2 k.o. Brtonigla, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli -Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje opisana kao ulica, a koja u naravi predstavlja nerazvrstanu cestu kojom upravlja Općina Brtonigla.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

Načelnik Općine Brtonigla
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.


Na temelju članka 44. st.1. i članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 33/01., 129/05., 107/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 52. Statuta Općine Brtonigla Statuta Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 25/2009, 5/2012, 3/2013 i 8/2013 – proč.tekst), čl. 5. i 10. Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016), a povodom Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja u 2016.godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od prosinca 2016.godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 29. studenoga 2017.godine, donosi

 

ODLUKU
o raspisivanju II. natječaja za dodjelu studentskih stipendija
za akademsku godinu 2017./2018.

 

I.

Radi omogućavanja studentima sa područja Općine Brtonigla koji se nisu javili ili nisu uspjeli sa svojom prijavom na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. (KLASA: 604-02/17-20/01 URBROJ: 2105/04-02/01-17-3 od 25. listopada 2017. godine) te radi interesa podizanja stupnja obrazovanja građana Općine Brtonigla, raspisuje se II. natječaj za stipendiranje studenata u akademskoj godini 2017./2018.

II.

Na stipendiju iz ovog Natječaja imaju pravo svi studenti koji imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Općine Brtonigla, a koji po prvi puta redovno upisuju tekuću godinu studija nekog visokog učilišta, te ako ispunjavaju uvjete i kriterije iz Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016) i Natječaja koji će se raspisati na temelju ove odluke.

III.

Stipendija iz ove Odluke odobrava se za akademsku godinu 2017./2018., a isplatiti će se studentima mjesečno, najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, u razdoblju od 1. listopada do 31. srpnja.

IV.

Općina Brtonigla dodjeljuje stipendije kojima se stipendiraju studenti koji ispunjavaju uvjete i kriterije iz Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016) i natječaja koji će se raspisati na temelju ove odluke, na sljedeći način i sa sljedećim iznosima:
- svi studenti koji ispunjavaju natječajne uvjete, stipendirati će se sa mjesečnim iznosom od 400,00 kn,
- svi studenti koji su upisani na redovan glazbeni studij, studij glazbene pedagogije, medicine, matematike (nastavnički smjer), informatike (nastavnički smjer), fizike (nastavnički smjer), biologije (nastavnički smjer), građevinarstva, arhitekture, prava, upravnog prava, agronomije, novinarstva, povijest umjetnosti, bibliotekarstva, komunikologije, kulturologije ili turizma, stipendirati će se sa dodatnim pojedinačnim mjesečnim iznosom od 300,00 kn,
- svi studenti koji su tijekom prošle akademske godine ostvarili po svim položenim ispitima prosječan vrlo dobar ili izvrstan uspjeh (za studente upisane na fakultetima izvan Hrvatske procijeniti će se takav uspjeh u skladu sa sustavom ocjena iz te zemlje, npr. za talijanske fakultete najniži prosječan uspjeh za ostvarivanje prava na predmetni dodatni iznos su ocjene od 26 – 30), stipendirati će se sa dodatnim pojedinačnim mjesečnim iznosom od 200,00 kn.

V.

Prihvaća se i utvrđuje tekst Javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. prema prijedlogu KLASA: 604-02/17-20/01 URBROJ: 2105/04-02/01-17-17.
Prijedlog iz prethodnog stavka ove točke neće se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 604-02/17-20/01
URBROJ: 2105/04-02/01-17-17
Brtonigla, 29. studenoga 2017.godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Paolo Klarić, dipl.oec.v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 552-01/17-01/02
URBROJ: 2105/04-01-17-1
Brtonigla, 30.11.2017. godine

 

Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 5/12, 3/13 i 6/13), Općinski načelnik Općine Brtonigla, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

I.

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad za 2018. godinu, koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Utvrđeni Prijedlog iz točke I. ovog Zaključka upućuje se Općinskom vijeću Općine Brtonigla na razmatranje i usvajanje.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.


Načelnik Općine Brtonigla
Paolo Klarić, dipl. oec. v.r.PRIJEDLOG

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), čl. 38 Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/12, 3/13, 8/13), čl. 24. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/12, 3/13 i 08/13) i čl. 25. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Brtonigla (Službene novine br. 18/2013) Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj __. sjednici održanoj dana _____.2017. godine, donosi sljedeću

 

ODLUKU
o ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad
za 2018. godinu

 

I.

Ovom Odlukom definiraju se opći i posebni uvjeti za ostvarenje prava na pomoć za novorođenčad, postupak podnošenja zahtjeva i odobrenja pomoći, a sve radi davanja financijske potpore roditeljima novorođene djece.

II.

Iznos pomoći za novorođeno dijete određuje se u vrijednosti od 5.000,00 kn (pettisuća kuna).

III.

Pravo na pomoć za novorođenčad ostvaruju roditelji novorođene djece, rođene od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine.
Pravo na pomoć za novorođeno dijete ostvaruju roditelji djeteta ukoliko su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
- novorođeno dijete ima hrvatsko državljanstvo i ima prijavljeno prebivalište na području Općine Brtonigla u kontinuitetu od rođenja,
- barem jedan od roditelja novorođenog djeteta ima hrvatsko državljanstvo i ima prijavljeno prebivalište na području Općine Brtonigla minimalno 2 godina u kontinuitetu, računajući do dana podnošenja zahtjeva.
U slučaju da drugi roditelj nema prijavljeno prebivalište na području Općine Brtonigla do dana podnošenja zahtjeva za isplatom ove novčane pomoći, isti je dužan dostaviti potvrdu da nije ostvario pravo na novčanu pomoć za to dijete u gradu odnosno općini gdje ima prijavljeno prebivalište.

IV.

Pravo na pomoć za novorođenčad propisanu ovom Odlukom ostvaruje se na temelju Zahtjeva roditelja.
Zahtjev za ostvarenje prava na isplatu pomoći iz ove Odluke podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla u roku od 6 (šest) mjeseci od dana rođenja djeteta, uz obvezno prilaganje sljedećih dokaza:
- Izvadak iz Matične knjige rođenih za dijete (izvornik ili preslika),
- Preslike osobnih iskaznica oba roditelja,
- Uvjerenje o prebivalištu u izvorniku za dijete i za roditelje,
- Preslika dokumenta ili iskaznice sa brojem tekućeg računa ili štedne knjižice na koju će se izvršiti uplata pomoći, na kojemu je ispisan naziv banke te ime i prezime vlasnika računa,
- Potpisana izjava samohranog roditelja, ovjerena kod Javnog bilježnika (u izvorniku), ako zahtjev podnosi samohrani roditelj,
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na isplatu pomoći za novorođenčad za 2017. godinu sastavni je dio ove Odluke.
Izjava samohranog roditelja sastavlja se prema obrascu koji je sastavni dio ove Odluke, a koji se ima ovjeriti kod Javnog bilježnika.
Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenčad oslobođeno je plaćanja upravnih pristojbi.

V.

Općinsko vijeće Općine Brtonigla zadužuje Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla za donošenje Rješenja kojim se odlučuje o ostvarenju prava na pomoć iz ove Odluke, na temelju podnijetih dokaza, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Protiv Rješenja iz prethodnog stavka ove točke nezadovoljni roditelj može podnijeti Žalbu Upravnom odjelu za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla.

VI.

Sredstva za ostvarivanje prava iz ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Brtonigla za 2018. godinu, stavka _______, pozicija _____, naziv stavke: ____________________.

VII.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla za izvršenje isplate pomoći za novorođenčad na određeni tekući račun ili štednu knjižicu roditelja, odmah po pravomoćnosti donesenog Rješenja o ostvarenju iste pomoći.

VIII.

Odluka o ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad za 2017. godinu (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16), ostaje na snazi do 30.06.2018. godine te se ona ima primijeniti samo za zahtjeve koje se odnose na djecu koja su rođena u 2017. godini.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u Službenim novinama Općine Brtonigla.


KLASA: 552-01/17-01/02
URBROJ: 2105/04-01-17-2
Brtonigla, ______.2017. godine


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA
Predsjednik
Ezio Barnaba'


______________________________________
ime i prezime oca / nome e cognome del padre
______________________________________
ime i prezime majke / nome e cognome della madre
______________________________________
adresa / indirizzo
__________________________________________________________________________________________
OIB (Osobni Identifikacijski Broj) majke i oca / NIP (Numero identificativo personale) del padre e della madre
________________________________________________
Broj telefona / Recapito telefonico

Brtonigla / Verteneglio, _______________________
(datum / data)

OPĆINA BRTONIGLA - COMUNE DI VERTENEGLIO
Jedinstveni upravni odjel - Assessorato unificato
Trg Sv. Zenona 1, Brtonigla - Piazza San Zenone 1, Verteneglio

Predmet / Oggetto: Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu pomoći za novorođenčad / Richiesta per l'aiuto finanziario ai neonati

 

Poštovani,

Molim/o Vas da mi/nam na temelju Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad Općinskog vijeća Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj ______) , odobrite pravo na pomoć za moje/naše novorođeno dijete ________________________, rođeno ___.___.20___. godine (upisati ime i prezime te datum rođenja djeteta).
Nakon odobravanja navedene pomoći molim/o da se uplata izvrši na tekući račun / štednu knjižicu roditelja __________________________, broj _______________________ otvoren kod banke_____________________________.


Spettabili,

Conformemente alla Decisione sulla realizzazione del diritto per l'aiuto finanziario ai neonati del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio (Gazzetta ufficiale del Comune di Verteneglio num. ______), Vi prego/preghiamo di approvare l'aiuto finanziario per mio/nostro figlio, il neonato/la neonata ____________________________, nato/a il ___ ___ 20____ (iscrivere nome, cognome e data di nascita del neonato/della neaonata).
In seguito all'approvazione della presente richiesta, Vi prego/preghiamo di versare l'aiuto finanziario in oggetto sul conto corrente – libretto di risparmio del genitore __________________________ numero ________________________ aperto presso la banca ________________________________ .

S poštovanjem, / Con stima, ______________________________
(potpis oca / firma del padre)
______________________________
(potpis majke / firma della madre)

 

Prilozi:
- Izvadak iz Matične knjige rođenih za dijete (izvornik ili preslika),
- Preslike osobnih iskaznica oba roditelja,
- Uvjerenje o prebivalištu u izvorniku za dijete i za roditelje,
- Preslika dokumenta ili iskaznice sa brojem tekućeg računa ili štedne knjižice na koju će se izvršiti uplata pomoći, na kojemu je ispisan naziv banke te ime i prezime vlasnika računa,
- Ako zahtjev podnosi samohrani roditelj, dostavlja se potpisana izjava samohranog roditelja, ovjerena kod Javnog bilježnika (u izvorniku),
- U slučaju da drugi roditelj nema prijavljeno prebivalište na području Općine Brtonigla do dana podnošenja zahtjeva, dostavlja se potvrda da nije ostvario pravo na novčanu pomoć za to dijete u gradu odnosno općini gdje ima prijavljeno prebivalište.

Allegati:
- Estratto dell'Atto di nascita per il neonato/la neonata (originale o fotocopia),
- Fotocopie delle carte d'identita' di entrambi i genitori,
- Attestato di residenza in originale per il neonato/a e per entrambi i genitori,
- Fotocopia di un documento o della tessera con il numero del conto corrente o del libretto di risparmio sul quale verra' versato l'aiuto finanziario, contenente il nome della banca e il nome e cognome del proprietario del conto,
- Se la richiesta viene presentata da un'unico genitore, viene allegata dichiarazione firmata con la quale si dichiara di essere genitore unico, autentificata dal Notaio pubblico (in originale),
- Nel caso in cui l'altro genitore non abbia la residenza sul territorio del Comune di Verteneglio fino al giorno in cui viene presentata la richiesta, va allegato il certificato con il quale si attesta che non è stato realizzato alcun altro diritto all'aiuto per tale bambino presso la città o il comune nel quale il genitore ha registrata la residenza (in originale).


______________________________________
ime i prezime / nome e cognome
______________________________________
adresa / indirizzo
____________________________________________________________
OIB (Osobni Identifikacijski Broj) / NIP (Numero identificativo personale)


Brtonigla / Verteneglio, _______________________
(datum / data)


I Z J A V A – D I C H I A R A Z I O N E

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, ovime izjavljujem da sam ja, _______________________________ (upisati ime potpisnika) samohrani roditelj i da sâm/sama skrbim i uzdržavam moje dijete ____________________________, koje je rođeno ___.___.20___. godine u _________________________ (upisati ime i prezime te datum i mjesto rođenja djeteta).
Ujedno izjavljujem da trenutno nisam u braku i da ne živim u izvanbračnoj zajednici sa drugim roditeljem mog djeteta.
Izjava se izdaje radi podnošenja Zahtjeva za ostvarivanje prava na isplatu pomoći za novorođenčad temeljem Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad Općinskog vijeća Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj _____).

Con la presente dichiaro, sotto la responsabilità materiale e penale, che io, _________________________________ (inserire il nome del firmatario) sono genitore singolo e l'unico a prendersi cura e a mantenere mio figlio / mia figlia ______________________________, nato/a in data ___ ___ 20____ a ______________________ (iscrivere nome, cognome, data e luogo di nascita del bambino/della bambina).
Dichiaro inoltre che al momento non sono sposata/o e che non mi trovo in alcuna relazione extraconiugale con l'altro genitore di mio figlio / mia figlia.
La presente Dichiarazione viene rilasciata al fine di presentare la Richiesta per l'aiuto finanziario ai neonati conformemente alla Decisione sulla realizzazione del diritto per l'aiuto finanziario ai neonati del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio (Gazzetta ufficiale del Comune di Verteneglio num. _____).

______________________________
(potpis / firma)

Napomena: ova izjava mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.
Nota: questa dichiarazione deve venire autentificata dal Notaio pubblico.

Pročitano 157 puta
Više u ovoj kategoriji: « Službene novine br.20/2017

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr