Srijeda, 17 Siječanj 2018 18:24

Službene novine br.01/2018

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA

Broj: 01

Godina: 2018

Brtonigla, 17. siječnja 2018. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

1. Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere MONTE CAL d.o.o. Poreč za financiranje rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla (Brtonigla-Marcari) i priloženog Troškovnika

2. Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere MONTE CAL d.o.o. Poreč za financiranje rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla (Brtonigla-Marcari) i priloženog Troškovnika

3. Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere MONTE CAL d.o.o. Poreč za financiranje rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla (Brtonigla-Marcari)

4. Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere MONTE CAL d.o.o. Poreč za financiranje rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla (Brtonigla-Marcari) i priloženog Troškovnika

5. Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere MONTE CAL d.o.o. Poreč za financiranje rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla (Brtonigla-Marcari) i priloženog Troškovnika

6. Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere MONTE CAL d.o.o. Poreč za financiranje rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla (Brtonigla-Marcari) i priloženog Troškovnika

7. Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere MONTE CAL d.o.o. Poreč za financiranje rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla (Brtonigla-Marcari) i priloženog Troškovnika

8. Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere MONTE CAL d.o.o. Poreč za financiranje rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla (Brtonigla-Marcari) i priloženog Troškovnika

9. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu i Prijedlogom Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu

10. Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere od strane Danijele Milohanić iz Pazina i Alice Sinožić iz Brtonigle za darovanjem Općini Brtonigla građevinskog zemljišta koje je određen za gradnju komunalne infrastrukture

11. Odluka o dodjeli 50 poklon bonova socijalno potrebitim osobama sa prebivalištem na području Općine Brtonigla povodom Božića u 2017. godini

12. Odluka o isplati dara u naravi službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla i namještenicima Vlastitog pogona Općine Brtonigla

13. Odluka kojom se službenici Emini Trošt iz Pazina odobrava isplata dara djetetu do 15 godina života

14. Odluka o izravnom ugovaranju usluge provedbe revizije energetskog pregleda zgrade u kojoj ima sjedište Općina Brtonigla

15. Odluka o popisu i osnivanju popisnog povjerenstva

16. Odluka o izravnom ugovaranju nabave božićnih dječjih poklona za blagdane u 2017. godini

17. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva

18. Zaključak kojim se odobrava osnivanje prava služnosti na neograničeno razdoblje radi rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Karigador – faza I i II

19. Odluka o odabiru podnositelja zahtjeva sa najvećim brojem ostvarenih bodova i o sklapanju ugovora o prodaji

20. Odluka o razvrgniću suvlasničke zajednice i uspostavi posebnih dijelova zgrade izgrađene na k.č.br. 291/2 zgr. K.o. Brtonigla

21. Zaključak o prihvaćanju Opisnog i financijskog izvještaja Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije iz Pule za projekt „Tišina je glazba za moje uši“

22. Odluka o davanju stana u najam

 


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO COMUNALE
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: UP-I-415-03/17-30/27
URBROJ: 2105/04-02/01-17-6
Brtonigla, 04. prosinca 2017. godine

 

Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla (“Službene novine Općine Brtonigla” broj 25/09, 5/12, 03/13 i 08/13), načelnik Općine Brtonigla, dana 04. prosinca 2017. godine, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

1. Prihvaća se Pismo namjere za financiranje rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla (Brtonigla-Marcari) i priloženi Troškovnik, izrađen od NERA d.o.o. Buzet, predlagatelja trgovačkog društva MONTE CAL d.o.o. Poreč, dostavljeno uz Žalbu na Rješenje o komunalnom doprinosu KLASA: UP-I-415-03/17-30/27 URBROJ: 2105/04-02/01-17-2 od 01. rujna 2017. godine.

 

2. Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla, provjera priloženog Troškovnika iz točke 1. ovog Zaključka, priprema Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture – rekonstrukcija dijela ceste Brtonigla-Marcari, k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla, i Odluke Općinskog vijeća o davanju suglasnosti na predmetni Ugovor.

 

3. Nakon ishodovanje suglasnosti Općinskog vijeća i sklapanja Ugovora iz točke 2. ovog Zaključka, pobijano Rješenje o komunalnom doprinosu KLASA: UP-I-415-03/17-30/27 URBROJ: 2105/04-02/01-17-2 od 01. rujna 2017. godine, će se zamijeniti novim rješenjem.

 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

Općinski načelnik
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO COMUNALE
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: UP-I/415-03/17-30/34
URBROJ: 2105/04-02/01-17-4
Brtonigla, 04. prosinca 2017. godine

 

Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla (“Službene novine Općine Brtonigla” broj 25/09, 5/12, 03/13 i 08/13), načelnik Općine Brtonigla, dana 04. prosinca 2017. godine, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

1. Prihvaća se Pismo namjere za financiranje rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla (Brtonigla-Marcari) i priloženi Troškovnik, izrađen od NERA d.o.o. Buzet, predlagatelja trgovačkog društva MONTE CAL d.o.o. Poreč, dostavljeno uz Žalbu na Rješenje o komunalnom doprinosu KLASA: UP-I-415-03/17-30/34 URBROJ: 2105/04-02/01-17-2 od 30. listopada 2017. godine.

 

2. Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla, provjera priloženog Troškovnika iz točke 1. ovog Zaključka, priprema Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture – rekonstrukcija dijela ceste Brtonigla-Marcari, k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla, i Odluke Općinskog vijeća o davanju suglasnosti na predmetni Ugovor.

 

3. Nakon ishodovanje suglasnosti Općinskog vijeća i sklapanja Ugovora iz točke 2. ovog Zaključka, pobijano Rješenje o komunalnom doprinosu KLASA: UP-I-415-03/17-30/34 URBROJ: 2105/04-02/01-17-2 od 30. listopada 2017. godine, će se zamijeniti novim rješenjem.

 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

Općinski načelnik
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO COMUNALE
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: UP-I/415-03/17-30/35
URBROJ: 2105/04-02/01-17-4
Brtonigla, 04. prosinca 2017. godine

 

Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla (“Službene novine Općine Brtonigla” broj 25/09, 5/12, 03/13 i 08/13), načelnik Općine Brtonigla, dana 04. prosinca 2017. godine, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

1. Prihvaća se Pismo namjere za financiranje rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla (Brtonigla-Marcari) i priloženi Troškovnik, izrađen od NERA d.o.o. Buzet, predlagatelja trgovačkog društva MONTE CAL d.o.o. Poreč, dostavljeno uz Žalbu na Rješenje o komunalnom doprinosu KLASA: UP-I-415-03/17-30/35 URBROJ: 2105/04-02/01-17-2 od 30. listopada 2017. godine.

 

2. Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla, provjera priloženog Troškovnika iz točke 1. ovog Zaključka, priprema Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture – rekonstrukcija dijela ceste Brtonigla-Marcari, k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla, i Odluke Općinskog vijeća o davanju suglasnosti na predmetni Ugovor.

 

3. Nakon ishodovanje suglasnosti Općinskog vijeća i sklapanja Ugovora iz točke 2. ovog Zaključka, pobijano Rješenje o komunalnom doprinosu KLASA: UP-I-415-03/17-30/35 URBROJ: 2105/04-02/01-17-2 od 30. listopada 2017. godine, će se zamijeniti novim rješenjem.

 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

Općinski načelnik
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO COMUNALE
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: UP-I/415-03/17-30/37
URBROJ: 2105/04-02/01-17-5
Brtonigla, 04. prosinca 2017. godine

 

Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla (“Službene novine Općine Brtonigla” broj 25/09, 5/12, 03/13 i 08/13), načelnik Općine Brtonigla, dana 04. prosinca 2017. godine, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

1. Prihvaća se Pismo namjere za financiranje rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla (Brtonigla-Marcari) i priloženi Troškovnik, izrađen od NERA d.o.o. Buzet, predlagatelja trgovačkog društva MONTE CAL d.o.o. Poreč, dostavljeno uz Žalbu na Rješenje o komunalnom doprinosu KLASA: UP-I-415-03/17-30/37 URBROJ: 2105/04-02/01-17-2 od 07. studenog 2017. godine.

 

2. Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla, provjera priloženog Troškovnika iz točke 1. ovog Zaključka, priprema Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture – rekonstrukcija dijela ceste Brtonigla-Marcari, k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla, i Odluke Općinskog vijeća o davanju suglasnosti na predmetni Ugovor.

 

3. Nakon ishodovanje suglasnosti Općinskog vijeća i sklapanja Ugovora iz točke 2. ovog Zaključka, pobijano Rješenje o komunalnom doprinosu KLASA: UP-I-415-03/17-30/37 URBROJ: 2105/04-02/01-17-2 od 07. studenog 2017. godine, će se zamijeniti novim rješenjem.

 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

Općinski načelnik
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO COMUNALE
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: UP-I/415-03/17-30/38
URBROJ: 2105/04-02/01-17-5
Brtonigla, 04. prosinca 2017. godine

 

Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla (“Službene novine Općine Brtonigla” broj 25/09, 5/12, 03/13 i 08/13), načelnik Općine Brtonigla, dana 04. prosinca 2017. godine, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

1. Prihvaća se Pismo namjere za financiranje rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla (Brtonigla-Marcari) i priloženi Troškovnik, izrađen od NERA d.o.o. Buzet, predlagatelja trgovačkog društva MONTE CAL d.o.o. Poreč, dostavljeno uz Žalbu na Rješenje o komunalnom doprinosu KLASA: UP-I-415-03/17-30/38 URBROJ: 2105/04-02/01-17-2 od 07. Studenog 2017. godine.

 

2. Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla, provjera priloženog Troškovnika iz točke 1. ovog Zaključka, priprema Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture – rekonstrukcija dijela ceste Brtonigla-Marcari, k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla, i Odluke Općinskog vijeća o davanju suglasnosti na predmetni Ugovor.

 

3. Nakon ishodovanje suglasnosti Općinskog vijeća i sklapanja Ugovora iz točke 2. ovog Zaključka, pobijano Rješenje o komunalnom doprinosu KLASA: UP-I-415-03/17-30/38 URBROJ: 2105/04-02/01-17-2 od 07. studenog 2017. godine, će se zamijeniti novim rješenjem.

 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

Općinski načelnik
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO COMUNALE
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: UP-I/415-03/17-30/40
URBROJ: 2105/04-02/01-17-5
Brtonigla, 04. prosinca 2017. godine

 

Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla (“Službene novine Općine Brtonigla” broj 25/09, 5/12, 03/13 i 08/13), načelnik Općine Brtonigla, dana 04. prosinca 2017. godine, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

1. Prihvaća se Pismo namjere za financiranje rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla (Brtonigla-Marcari) i priloženi Troškovnik, izrađen od NERA d.o.o. Buzet, predlagatelja trgovačkog društva MONTE CAL d.o.o. Poreč, dostavljeno uz Žalbu na Rješenje o komunalnom doprinosu KLASA: UP-I-415-03/17-30/40 URBROJ: 2105/04-02/01-17-2 od 10. studenog 2017. godine.

 

2. Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla, provjera priloženog Troškovnika iz točke 1. ovog Zaključka, priprema Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture – rekonstrukcija dijela ceste Brtonigla-Marcari, k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla, i Odluke Općinskog vijeća o davanju suglasnosti na predmetni Ugovor.

 

3. Nakon ishodovanje suglasnosti Općinskog vijeća i sklapanja Ugovora iz točke 2. ovog Zaključka, pobijano Rješenje o komunalnom doprinosu KLASA: UP-I-415-03/17-30/40 URBROJ: 2105/04-02/01-17-2 od 10. studenog 2017. godine, će se zamijeniti novim rješenjem.

 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

Općinski načelnik
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO COMUNALE
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: UP-I/415-03/17-30/41
URBROJ: 2105/04-02/01-17-5
Brtonigla, 04. prosinca 2017. godine

 

Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla (“Službene novine Općine Brtonigla” broj 25/09, 5/12, 03/13 i 08/13), načelnik Općine Brtonigla, dana 04. prosinca 2017. godine, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

1. Prihvaća se Pismo namjere za financiranje rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla (Brtonigla-Marcari) i priloženi Troškovnik, izrađen od NERA d.o.o. Buzet, predlagatelja trgovačkog društva MONTE CAL d.o.o. Poreč, dostavljeno uz Žalbu na Rješenje o komunalnom doprinosu KLASA: UP-I-415-03/17-30/41 URBROJ: 2105/04-02/01-17-2 od 10. studenog 2017. godine.

 

2. Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla, provjera priloženog Troškovnika iz točke 1. ovog Zaključka, priprema Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture – rekonstrukcija dijela ceste Brtonigla-Marcari, k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla, i Odluke Općinskog vijeća o davanju suglasnosti na predmetni Ugovor.

 

3. Nakon ishodovanje suglasnosti Općinskog vijeća i sklapanja Ugovora iz točke 2. ovog Zaključka, pobijano Rješenje o komunalnom doprinosu KLASA: UP-I-415-03/17-30/41 URBROJ: 2105/04-02/01-17-2 od 10. studenog 2017. godine, će se zamijeniti novim rješenjem.

 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

Općinski načelnik
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO COMUNALE
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: UP-I/415-03/17-30/42
URBROJ: 2105/04-02/01-17-5
Brtonigla, 04. prosinca 2017. godine

 

Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla (“Službene novine Općine Brtonigla” broj 25/09, 5/12, 03/13 i 08/13), načelnik Općine Brtonigla, dana 04. prosinca 2017. godine, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

1. Prihvaća se Pismo namjere za financiranje rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla (Brtonigla-Marcari) i priloženi Troškovnik, izrađen od NERA d.o.o. Buzet, predlagatelja trgovačkog društva MONTE CAL d.o.o. Poreč, dostavljeno uz Žalbu na Rješenje o komunalnom doprinosu KLASA: UP-I-415-03/17-30/42 URBROJ: 2105/04-02/01-17-2 od 10. studenog 2017. godine.

 

2. Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla, provjera priloženog Troškovnika iz točke 1. ovog Zaključka, priprema Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture – rekonstrukcija dijela ceste Brtonigla-Marcari, k.č.br. 2310/2 k.o. Brtonigla, i Odluke Općinskog vijeća o davanju suglasnosti na predmetni Ugovor.

 

3. Nakon ishodovanje suglasnosti Općinskog vijeća i sklapanja Ugovora iz točke 2. ovog Zaključka, pobijano Rješenje o komunalnom doprinosu KLASA: UP-I-415-03/17-30/42 URBROJ: 2105/04-02/01-17-2 od 07. studenog 2017. godine, će se zamijeniti novim rješenjem.

 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

Općinski načelnik
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.


Na temelju čl. 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 37. Zakona o državnom proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), i članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13), Općinski načelnik dana 05.prosinca 2017. godine, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

I.

Utvrđuje se Prijedlog Proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu sa projekcijama za
2019. i 2020. godinu kao i Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu, koji čine sastavni dio ovog Zaključka.

Prijedlog Proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu sa projekcijama za
2019. i 2020. godinu i Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu, upućuje se Općinskom vijeću Općine Brtonigla na razmatranje i usvajanje.

 

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA:4700-06/17-60/06
URBROJ: 2105/04-02/01-17-18
Brtonigla, 05. prosinca 2017. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


Na temelju čl. 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i, članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13), Općinski načelnik dana 05. prosinca 2017. godine, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

I.

Prihvaća se Pismo namjere od strane DANIJELA MILOHANIĆ, OIB:48138567132, Pazin, Cvitani 62 i ALICE SINOŽIĆ, Brtonigla, Serbani 30, zaprimljeno 05.prosinca 2017. godine, za darovanjem Općini Brtonigla, građevinskog zemljišta koje je određen za gradnju komunalne infrastrukture, označenog kao k.č.br. 1158/161 k.o. Nova Vas, buduća prometnica, a sve radi omogućavanja ishodovanja građevinskih dozvola za gradnju objekata sukladno Urbanističkom planu uređenja Turističkog punkta Ronki- UPU 34.

II.

Daje se suglasnost na zaključenje Darovnog ugovora između DANIJELA MILOHANIĆ, OIB:48138567132, Pazin, Cvitani 62 i ALICE SINOŽIĆ, Brtonigla, Serbani 30kao darovatelja i OPĆINA BRTONIGLA, Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1, OIB: 81025770849 kao daroprimatelja, predmet kojeg je darovanje u korist Općine Brtonigla nekretnine označene kao k.č.br. 1158/161 k.o. Nova Vas.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

KLASA: 944-05/17-50/32
URBROJ: 2105/04-02/01-17-2
Brtonigla, 05. prosinca 2017. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 550-01/17-01/16
URBROJ: 2105/04-02/01-17-4
Brtonigla, 11. prosinca 2017. godine

 

Na temelju Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 - proč.tekst), čl. 35. Odluke o socijalnoj skrbi (Službene novine Općine Brtonigla broj 18/13) i Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2017.godinu (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16, 6/17 i 14/17), a po prijedlogu Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu iz Zaključaka KLASA: 550-01/17-01/16 URBROJ: 2105/04-04/02-17-1 od 22. studenoga 2017. godine, i KLASA: 550-01/17-01/16 URBROJ: 2105/04-04/02-17-2 od 06. prosinca 2017. godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 11. prosinca 2017. godine, donosi sljedeću


ODLUKU

 

I.

Općina Brtonigla će povodom Božića u 2017. godini, dodijeliti 50 poklon bonova socijalno potrebitim osobama sa prebivalištem na području Općine Brtonigla, u pojedinoj vrijednosti od 300,00 kn, koji će se moći koristiti za kupnju živežnih namirnica i higijenskih potrepština.
Popis osoba iz prethodnog stavka ove točke čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Radi posjeta 12 osoba sa područja Općine Brtonigla koji su smješteni kao korisnici domova Brkač, u Puli i Novigradu, a povodom obilježavanja božićnih i novogodišnjih blagdana u 2017.godini, prema popisu Centra za socijalnu skrb od 07. prosinca 2017. godine, Općina Brtonigla će za svakog pojedinog korisnika nabaviti poklon paket sa živežnim namirnicama i higijenskim potrepštinama, u pojedinoj vrijednosti od 100,00 kn.

III.

Nabava živežnih namirnica i higijenskih potrepština putem poklon bonova i za poklon pakete iz ove Odluke, izvršiti će se u trgovini BRIONKA – TRGOVINA d.o.o. u Brtonigli.
Poklon bonovi iz ove Odluke moći će se koristiti u razdoblju od 14. prosinca do 27. prosinca 2017. godine.

IV.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla za isplatu sredstava za poklon bonove i prigodne pakte iz točke I. ove Odluke, odmah po primitku računa, koristeći sredstva osigurana u Proračunu Općine Brtonigla za 2017. godinu (pozicija 372).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.
Popis iz toč. I. ove Odluke neće se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA:121-15/17-50/01
URBROJ: 2105/04-02/01-17-1
Brtonigla, 11. prosinca 2017. godine

 

Temeljem čl.48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj: 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 4., 5., i 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj: 10/17), čl.52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 05/12, 03/13 i 08/13) , članka 16. Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj:15/10, 19/16) , načelnik Općine Brtonigla dana 11. prosinca 2017. godine, donosi sljedeću

 

O D L U K U
o isplati dara u naravi

 

I.

Službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla i namještenicima Vlastitog pogona Općine Brtonigla isplaćuje se dar u naravi u vrijednosti od 400,00 kn s PDV-om po službeniku odnosno namješteniku, odnosno ukupno za 9 (devet) službenika i 3 (tri) namještenika iznos od 4.800,00 kn i to kao poklon bon trgovačkog lanca Plodine, s rokom važenja bona do 28. veljače 2018. godine.

II.

Zadužuje se Računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela da sredstva iz točke I. ove Odluke isplati iz Proračuna Općine Brtonigla pozicija 38319 – 326 –sredstva izdvojena za proračunsku zalihu.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Referent za računovodstvo i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

Na temelju čl. 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/11, 3/13 i 8/13-pročišćeni tekst), članka 20.Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/10,19/16) i članka 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar.nov. br.10/17), načelnik Općine Brtonigla, dana 11. prosinca 2017. godine donosi sljedeću

 

O D L U K U

 

I. Službenici Emini Trošt, Pazin, Cekovica 20, koja je raspoređena na radno mjesto Komunalni redar, odobrava se isplata dara djetetu do 15 godina života, za dijete Tone Trošt, rođen 11.05.2017. godine i to u iznosu neporezivog iznosa od 600,00 kn godišnje.

 

II. Zadužuje se Računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela da sredstva iz točke I. ove Odluke isplati iz Proračuna Općine Brtonigla pozicija 38319 – 326 –sredstva izdvojena za proračunsku zalihu na tekući račun službenice Emine Trošt.

 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 120-08/17-80/02
URBROJ: 2105/-04-02/01-17-03
Brtonigla, 11.prosinca 2017. godine

 

Načelnik:
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.


Na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), čl. 39 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13) i članka 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Općine Brtonigla broj 06/2017), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 14. prosinca 2017. godine, donosi sljedeću

 

ODLUKU
o izravnom ugovaranju usluge provedbe revizije energetskog pregleda
zgrade u kojoj ima sjedište Općina Brtonigla

 

I.

Prihvaća se ponuda RITEH d.o.o. iz Rijeke, Fiorello La Guardia 25, broj ponude 111-11-30-6 IB od 30.11.2017. godine, za nabavu usluge provedbe revizije energetskog pregleda zgrade u kojoj ima sjedište Općina Brtonigla za potrebe Natječaja „Poziv 4c1.4 – Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ kojom su obuhvaćene sljedeće usluge:

1. Energetski pregled zgrade
1.1. Energetski pregled zgrade – dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti;
1.2. Vrednovanje radnji energetskog pregleda – vrednovanje prethodnih radnji u svrhu dobivanja podataka usklađenih sa potrebama energetske iskaznice objekta;

2. Izdavanje energetskog certifikata sa vrednovanjem radnji energetskog pregleda
2.1. Pregled dokumentacije;
2.2. Pregled zgrade;
2.3. Izdavanje energetskih certifikata;
2.4. Prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane, ostvarive uštede, procjenu i razdoblje povrata investicije.
Za realizaciju naprijed navedenih usluga prihvaća se ponuđena cijena u iznosu od 4.000,00 kuna (bez PDV-a).
Pristupa se izravnom ugovaranju sa navedenim ponuditeljem sukladno prethodnom stavku ove točke.

II.

Naručitelj usluge iz toč.I ove Odluke je Općina Brtonigla, Trg Sv.Zenona 1, Brtonigla, OIB 81025770849.
Plaćanje usluge iz toč. I ove Odluke obavljat će se u roku od 30 (trideset) dana od izvršenja usluge i od primopredaje dokumentacije koja je predmet nabave te od dostave računa za izvršenu uslugu.
Za plaćanje usluge iz ove Odluke koristiti će se proračunska sredstva koja su osigurana i namijenjena Općinskim proračunom Općine Brtonigla za 2017. godinu, i to stavkom: Račun: 41261, Pozicija: 51, Opis: Ostala nematerijalna imovina, Provođenje energetskog pregleda i izrada ener. certifikata zgr. u vl. Općine Brtonigla.

III.

Za kontrolu izvršene usluge iz ove Odluke, prilikom koje će se kontrolirati pravodobnost i kvaliteta, zadužuje se Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za programe EU Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 361-01/17-10/18
UR.BROJ: 2105/04-02/01-17-4
U Brtonigli, dana 14.12.2017.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 406-06/17-60/02
URBROJ:2105/04-02/01-17-1
Brtonigla, 14. prosinca 2017.godine

 

Temeljem članaka 14. st. 4., čl. 15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15 i 87/16) i članka 52. Statuta Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“, broj 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 – proč.tekst), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 14. prosinca 2017.godine, donosi

 

O D L U K U
O POPISU I OSNIVANJU POPISNOG POVJERENSTVA

 

I.

Radi utvrđivanja stvarnog stanja imovine i obveza i vjerodostojnosti knjigovodstvenih evidencija na dan 31.prosinca 2017.godine, nalaže se provođenja popisa:
- 0 Nefinancijske imovine,
- 1 Financijske imovine i
- 2 Obveza.

II.

Za obavljanje popisa iz točke I. ove Odluke osniva se Povjerenstvo za popis imovine Općine Brtonigla, u sljedećem sastavu:
1. Morena Brečević Štifanić - predsjednik,
2. Admir Martinović - član,
3. Čezi Sinožić - član.

III.

Zadaci Povjerenstva za popis imovine Općine Brtonigla su:
- obavljanje cjelovitog godišnjeg popisa imovine i obveza,
- usklađivanje stanja iskazanog u poslovnim knjigama sa stanjem utvrđenim popisom,
- utvrđivanje razlike između knjigovodstvenog i stvarnog stanja i
- prijedlog postupanja sa inventurnim razlikama.

IV.

Povjerenstvo je obvezno na temelju popisnih listi i svojih zapažanja sastaviti izvještaj o obavljenom popisu sa obrazloženjima, mišljenjima, prijedlozima u svezi popisnih razlika i prijedloga za rashod imovine i dostaviti ih Općinskom načelniku Općine Brtonigla do 31 siječnja 2018.godine.

V.

Općinski načelni Općine Brtonigla će na temelju izvještaja i priloženih popisnih lista odlučiti o:
1. načinu likvidacije utvrđenih manjkova,
2. načinu knjiženja utvrđenih viškova,
3. otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza,
4. rashodovanje sredstava, opreme i sitnog inventara,
5. mjerama protiv osoba odgovornih za manjkove, oštećenja, neusklađenost knjigovodstvenog i stvarnog stanja, zastora i nepravilnost potraživanja i slično.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“ br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 proč.tekst), i članka 4. st. 5 i čl. 6. i 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Općine Brtonigla“ br. 6/17), a po razmatranju računa Extrade d.o.o. iz Kastva, br.: 719-01-91 od 04. prosinca 2017. godine, te ponude Jumbo Company d.o.o. iz Umaga br. 10495 od 30. studenoga 2017. godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 15. prosinca 2017. godine, donosi

 

ODLUKU
o izravnom ugovaranju nabave božićnih dječjih poklona
za blagdane u 2017. godini

 

I.

Prihvaća se ponuda Jumbo Company d.o.o. iz Umaga, Ungarija 39/F, br. 10495 od 30. studenoga 2017. godine, za nabavu igračaka za božićne dječje poklone za blagdane u 2017. godini, za svu djecu koja su upisana u Dječji vrtić „Kalimero“ – Scuola dell'infanzia „Calimero“ iz Brtonigle, kao i za djecu koja imaju prebivalište na području Općine Brtonigla od 2. do 6.godine starosti, a nisu upisana u navedenoj ustanovi, sukladno opisu i količini iz ponude, za ponuđenu cijenu u iznosu od 4.018,96 kuna (bez PDV-a).
Sa navedenim ponuditeljem pristupa se izravnom ugovaranju sukladno prethodnom stavku ove točke izdavanjem narudžbenice.

II.

Prihvaća se ponuda Extrade d.o.o. iz Kastva, Frlani 36, br.: 719-01-91 od 04. prosinca 2017. godine, za nabavu bojanka, slikovnica i knjiga za božićne dječje poklone za blagdane u 2017. godini, za svu djecu koja su upisana u Dječji vrtić „Kalimero“ – Scuola dell'infanzia „Calimero“ iz Brtonigle, kao i za djecu koja imaju prebivalište na području Općine Brtonigla od 2. do 6.godine starosti, a nisu upisana u navedenoj ustanovi, sukladno opisu i količini iz ponude, za ponuđenu cijenu u iznosu od 2.067,45 kuna (bez PDV-a).
Sa navedenim ponuditeljem pristupa se izravnom ugovaranju sukladno prethodnom stavku ove točke izdavanjem narudžbenice.

III.

Naručitelj robe iz ove Odluke je Općina Brtonigla, Trg Sv.Zenona 1, Brtonigla, oib 81025770849.
Rok za dostavu robe iz ove Odluke je 20. prosinca 2017. godine.
Plaćanje ugovorene nabave iz ove Odluke izvršiti će se u roku od 30 dana od dana primitka računa i dostavi naručene robe.
Za plaćanje robe iz ove Odluke koristiti će se proračunska sredstva koja su osigurana i namijenjena u Općinskim proračunom Općine Brtonigla za 2017. godinu, za izdatke za procjene nekretnina (proračunska stavka – račun 37211).

IV.

Za kontrolu i zaprimanje isporučene usluge, prilikom koje će se utvrditi da li je roba pravodobno isporučena na način, u količinama i sukladno opisu iz narudžbenica odnosno ponude i računa, zadužuje se Ravnateljica Dječjeg vrtića „Kalimero“ – Scuola dell'infanzia „Calimero“ iz Brtonigle.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 550-01/17-01/14
URBROJ: 2105/04-02/01-17-10
Brtonigla, 15. prosinca 2017. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 023-01/17-10/10
URBROJ:2105/04-02/01-17-01
Brtonigla, 15. prosinca 2017. godine

 

Na temelju članka 6. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) te članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 05/12, 03/13 i 08/13-proč.tekst), Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana15. prosinca 2017. godine, donosi

 

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava
udrugama/organizacijama civilnog društva

 

Članak 1.

U cilju ostvarivanja uvjeta za izravnu dodjelu sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva bez provođenja javnog natječaja, u skladu s člankom 6. stavkom 3. alinejom 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (dalje: Uredba), osniva se Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva (dalje: Povjerenstvo).

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 3.

Povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) člana.
Mandat članova Povjerenstva traje 3 (tri) godine.

Članak 4.

U Povjerenstvo se imenuju:
1. Marica Garić - predsjednik,
2. Morena Brečević Štifanić - član,
3. Dorijana Damjanić - član.

Članak 5.

U okviru svog djelokruga Povjerenstvo donosi Mišljenje o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva (dalje: Mišljenje) temeljem zakonskih propisa, odredaba Uredbe, procjene o osnovanosti zahtjeva i mogućnosti Proračuna Općine Brtonigla.

Članak 6.

Povjerenstvo radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi.
Predsjednik Povjerenstva saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje mišljenja koje donosi Povjerenstvo.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, sjednicom Povjerenstva predsjedava član Povjerenstva kojeg za to ovlasti predsjednik Povjerenstva.

Članak 7.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Povjerenstva najmanje tri (3) dana prije održavanja sjednice.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Povjerenstva se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj sjednici.

Članak 8.

Povjerenstvo može započeti s radom ako je na sjednici nazočna većina članova Povjerenstva.
Povjerenstvo donosi Mišljenje većinom glasova nazočnih članova Povjerenstva.
Mišljenje iz prethodnog stavka ovoga članka upućuje se kao prijedlog Općinskom načelniku na razmatranje koji donosi konačni Zaključak o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva.
Temeljem Zaključka Općinskog načelnika iz prethodnog stavka ovog članka s udrugom/organizacijom civilnog društva, odnosno s nositeljem aktivnosti sklapa se Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva.

Članak 9.

O radu na sjednici Povjerenstva vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim mišljenjima.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.
Zapisnik potpisuje predsjednik Povjerenstva.

Članak 10.

Administrativno tehničke i stručne poslove za Povjerenstvo obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla.
Jedinstveni upravni odjel iz prethodnog stavka ovoga članka ujedno se zadužuje za pripremu sljedećih obrazaca koji će se po stupanju na snagu ove Odluke objaviti na službenoj web stranici Općine Brtonigla (www.brtonigla-verteneglio.hr):

- Obrazac zahtjeva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama /organizacijama civilnog društva iz Proračuna Općine Brtonigla,

- Obrazac proračuna aktivnosti za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama / organizacijama civilnog društva iz Proračuna Općine Brtonigla,
- Obrazac ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama /organizacijama civilnog društva iz Proračuna Općine Općine Brtonigla,
- Obrazac opisnog izvješća o provedenoj aktivnosti prema zahtjevu o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama /organizacijama civilnog društva iz Proračuna Općine Općine Brtonigla te
- Obrazac financijskog izvješća o provedenoj aktivnosti prema zahtjevu o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva iz Proračuna Općine Brtonigla.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Brtonigla“.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.


Na temelju čl. 1. Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla i o visini iznosa naknade za osnivanje prava služnosti („Službene novine Općine Brtonigla“, br. 14/10), čl. 4. stavak 1. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“, br. 80/11), čl. 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- proč.tekst i 137/15), te članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 – proč.tekst), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 15.prosinca 2017. godine, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

I.

Ovim Zaključkom odobrava se osnivanje prava služnosti na neograničeno razdoblje, radi rekonstrukcije vodovodne mreže „REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U NASELJU KARIGADOR FAZA I i II“ na sljedećim nekretninama:
K.O. BRTONIGLA
k.č.broj 2330 -put, upisana u z.k.ul.broj 2632;
k.č.broj 1944/130 -cesta, upisana u z.k.ul.broj 2514
k.č.broj 1944/285 -put i park, upisana u z.k.ul.broj 318, suvlasništvo u 1036/1158 dijela;
k.č.broj 1944/311 -put i šaht, upisana u z.k.ul.broj 3989;
k.č.broj 2302/3 -put, upisana u z.k.ul.broj 2454;
k.č.broj 2318/7 -put, upisana u z.k.ul.broj 2675;
K.O. NOVIGRAD
k.č.broj 515-put, upisana u z.k.ul.broj 2147
k.č.broj 519/3-put, upisana u z.k.ul.broj 3090
k.č.broj 533/2-put, upisana u z.k.ul.broj 3090

Pravo služnosti se ustanovljava u širini od jednog metara i to po pola metra sa svake strane položene osi cijevi, a sve prema Elaboratu služnosti od kolovoza 2017. godine izrađen po TOPOING d.o.o..

II.

Sukladno članku 4. stavak 1. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“, br. 80/11), ISTARSKI VODOVOD d.o.o.Buzet kao ovlaštenik prava služnosti, ne plaća naknadu za osnovanu služnost.

III.

Zadužuje se Općinski načelnik da s ovlaštenikom prava služnosti zaključi Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretninama iz točke I. ovog Zaključka na neograničeno razdoblje.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 944-18/17-01/06
URBROJ: 2105/04-02/01-17-2
Brtonigla,15. prosinca 2017.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


Na temelju stavka čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN-91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) , čl.39 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 18/13-proč.tekst, 137/15 i 123/17), čl.38. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br.25/09, 05/12, 03/13 i 08/13 – proč. tekst), Odluke o uvjetima i kriterijima za kupnju stanova, neizgrađenog građevinskog zemljišta za gradnju obiteljskih kuća i izgrađenih obiteljskih kuća u sklopu realizacije Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po povoljnijim uvjetima (Službene novine Općine Brtonigla 25/09, 05/11 i 03/13), a po provedbi Natječaja za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova, neizgrađenog zemljišta za gradnju obiteljskih kuća i izgrađenih obiteljskih kuća u sklopu realizacije Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po povoljnim uvjetima (KLASA: 944-05/17-50/11 URBROJ: 2105/04-01-17-19 od 16. studenoga 2017.godine) Općinski načelnik Općine Brtonigla, donosi sljedeću:

 

ODLUKU
o odabiru podnositelja zahtjeva sa najvećim brojem ostvarenih bodova
i o sklapanju ugovora o prodaji

 

I.

Prihvaća se zahtjev za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla pristigle na Natječaj za kupnju stanova, neizgrađenog zemljišta za gradnju obiteljskih kuća i izgrađenih obiteljskih kuća u sklopu realizacije Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po povoljnim uvjetima i sklapanje kupoprodajnog ugovora za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 944-05/17-50/11 URBROJ: 2105/04-01-17-19 od 16. studenoga 2017.godine) koji je objavljen dana 07. prosinca 2017.godine na oglasnim pločama u sjedištu Općine Brtonigle, u dnevnom listu «Glas Istre» te službenim stranicama i to potpuni pristigli zahtjev:

1. Samuel Kmet iz Fiorina, Fiorini 14, Brtonigla za kupnju 549/880 suvlasničkog dijela k.č.br.2055 k.o. Brtonigla upisane pri Općinskom sudu u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje – Buie u z.k.ul.2356, kao vrt, bez upisane površine za utvrđenu kupoprodajnu cijenu u iznosu od 8.482,05 Eur u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

II.

Na temelju ove Odluke općinski načelnik i najpovoljniji ponuditelj iz ove Odluke, u roku 8 (osam) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopiti će Ugovor o kupoprodaji nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 944-05/14-50/11
URBROJ: 2105/04-02/01-17-23
Brtonigla, 18. prosinca 2017.godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić, dipl.oec v.r.


Na temelju stavka čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN-91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) , čl.39 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 18/13-proč.tekst, 137/15 i 123/17), čl.38. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br.25/09, 05/12, 03/13 i 08/13 – proč. tekst), Odluke o uvjetima i kriterijima za kupnju stanova, neizgrađenog građevinskog zemljišta za gradnju obiteljskih kuća i izgrađenih obiteljskih kuća u sklopu realizacije Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po povoljnijim uvjetima (Službene novine Općine Brtonigla 25/09, 05/11 i 03/13), a po provedbi Natječaja za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova, neizgrađenog zemljišta za gradnju obiteljskih kuća i izgrađenih obiteljskih kuća u sklopu realizacije Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po povoljnim uvjetima (KLASA: 944-05/17-50/11 URBROJ: 2105/04-01-17-19 od 28. rujna 2017. godine) i Odluke o odabiru podnositelja zahtjeva sa najvećim brojem ostvarenih bodova i o sklapanju ugovora o prodaji (KLASA: 944-05/17-50/11 URBROJ: 2105/04-01-17-23 od 18. prosinca 2017.godine) Općinski načelnik Općine Brtonigla, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK
o odobravanju zahtjeva za kupnju stanova, neizgrađenog građevinskog zemljišta
za gradnju obiteljskih kuća i izgrađenih obiteljskih kuća

 

I.

Općinski načelnik Općine Brtonigla odobrava pravodobni i potpuni zahtjev za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla pristigle na Natječaj za kupnju stanova, neizgrađenog zemljišta za gradnju obiteljskih kuća i izgrađenih obiteljskih kuća u sklopu realizacije Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po povoljnim uvjetima i sklapanje kupoprodajnog ugovora za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 944-05/17-50/11 URBROJ: 2105/04-01-17-19 od 2105/04-01-17-19 od 16. studenoga 2017.godine) objavljenog dana 07. prosinca 2017.godine na oglasnoj ploči u sjedištu Općine Brtonigle, službenim stranicama te na oglasnim pločama u naseljima Općine Brtonigla i u dnevnom listu «Glas Istre» i to zahtjev:

1. Samuel Kmet iz Fiorina, Fiorini 14, Brtonigla podnio je zahtjev za kupnju 549/880 suvlasničkog dijela k.č.br.2055 k.o. Brtonigla upisane pri Općinskom sudu u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje – Buie u z.k.ul.2356, kao vrt, bez upisane površine za utvrđenu kupoprodajnu cijenu u iznosu od 8.482,05 Eur u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

II.

Na temelju ovoga Zaključka Općinski načelnik i najpovoljniji ponuditelj u roku 8 (osam) dana od dana stupanja na snagu ovog Zaključka, sklopiti će Ugovor o kupoprodaji nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 944-05/17-50/11
URBROJ: 2105/04-02/01-17-24
Brtonigla, 18. prosinca 2017.godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić, dipl.oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

Temeljem st.1., 2. i 3. čl.43. i 75. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15 i 123/17) i čl. 52 Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/12, 03/13 i 08/13-proč.tekst), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 20. prosinca 2017.godine, donosi sljedeću

 

ODLUKU
o razvrgniću suvlasničke zajednice i uspostavi posebnih dijelova zgrade
izgrađene na k.č.br. 291/2 zgr. K.o. Brtonigla

 

I.

Utvrđuje se da Darko Jugovac iz Fiorina, Fiorini 19, dolazi upisan kao vlasnik stana upisanog u pod.ul. 1 k.o. Brtonigla Knjige položenih ugovora Općinskog suda u Puli – Pola, Stalna služba u Bujama – Buie, opisanog kao stan na prvom i drugom katu zgrade sagrađene na k.č.br. 291/2 zgr. k.o. Brtonigla, koji se sastoji od četiri sobe, kuhinje, kupaonice, predsoblja i hodnika površine 74,61 m2. Zatim se i utvrđuje da u Zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli - Pola, Stalna služba u Bujama – Buie, Općina Brtonigla dolazi upisana kao (samo) vlasnica k.č.br. 291/2 zgr. k.o. Brtonigla, upisana u z.k.ul. 2370, kao kuća i dvorište sa 111 m2.
Dana 18. prosinca 2017.godine, Darko Jugovac iz Fiorina, Fiorini 19, kao Kupac, sklopio je sa Općinom Brtonigla, kao Prodavatelj, Ugovor o kupoprodaji nekretnine KLASA: 944-05/17-50/07 URBROJ: 2105/04-02/01-17-12, čiji je predmet kupoprodaje 57/134 dijela stana u prizemlju, I. i II. katu sa potkrovljem u kući izgrađenoj na k.č.br. 291/2 zgr. k.o. Brtonigla, upisane pri Općinskom sudu u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje – Buie u z.k.ul.2370, kao kuća i dvorište, površine 111 m², navedenog u Elaboratu za etažnu uknjižbu vlasništva stambenog objekta u Fiorinima – Brtonigla od 19.srpnja 2016.godine, izrađenog od strane Stalnog sudskog vještaka građevinske struke Slobodan Brajković iz Umaga, Mate Balota 2a, kao jedinica „B“, ukupne neto površine 134,37 m² odnosno ukupne površine 151,47 m2, zajedno sa pripadajućim udjelom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade te zemljištem utvrđenog u sklopu građevne čestice. Istim je ugovor utvrđeno da otkupljeni suvlasnički udio u ukupnoj površini zgrade zajedno sa pripadajućim udjelom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade te zemljištem utvrđenog u sklopu građevne čestice označene kao k.č.br. 291/2 zgr. k.o. Brtonigla iznosi 34/100 dijela.
Radi rješavanja imovinskih odnosa sa Darkom Jugovce iz Fiorina, Fiorini 19, u odnosu na stambenu građevinu koja je izgrađena na k.č.br. 291/2 zgr. k.o. Brtonigla, Općina Brtonigla naručila je izradu Elaborata za etažnu uknjižbu vlasništva navedenog stambenog objekta u Fiorinima – Brtonigla od 19.srpnja 2016.godine (u daljlnjem tekstu: Etažni elaborat), izrađenog od strane Stalnog sudskog vještaka građevinske struke Slobodan Brajković iz Umaga, Mate Balota 2a. Za isti Etažni elaborat Istarska županija Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buje – Buie, izdala je Potvrdu o samostalnoj uporabnoj cjelini posebnih dijelova nekretnine KLASA: 361-01/17-02/13 URBROJ: 2163/1-18-01/1-17-03 od 16. veljače 2017. godine (u daljnjem tekstu: Potvrda), kojom se potvrdilo da samostalna prostorija (spremište) označenog slovom „A“ i stan označenog slovom „B“ iz navedenog elaborata, predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu.

 

II.

Zbog činjenica utvrđenih u toč. I. ove Odluke, a radi povezivanja Knjige položenih ugovora i Glavne knjige u odnosu na k.č.br. 291/2 zgr. k.o. Brtonigla, na temelju Ugovora o kupoprodaji nekretnine KLASA: 944-05/17-50/07 URBROJ: 2105/04-02/01-17-12 od 19. prosinca 2017.godine, Elaborata za etažnu uknjižbu vlasništva stambenog objekta u Fiorinima – Brtonigla od 19.srpnja 2016.godine izrađenog od strane Stalnog sudskog vještaka građevinske struke Slobodan Brajković iz Umaga, Mate Balota 2a, za nekretninu u naselju Fiorini, izgrađenoj na k.č.br. 291/2 zgr. k.o. Brtonigla te Potvrde o samostalnoj uporabnoj cjelini posebnih dijelova nekretnine KLASA: 361-01/17-02/13 URBROJ: 2163/1-18-01/1-17-03 od 16. veljače 2017. godine, na k.č.br. 291/2 zgr. k.o. Brtonigla, upisana u z.k.ul. 2370, kako bi se upisalo etažno vlasništvo uz uknjižbu prava vlasništva na svakoj samostalnoj jedinici, Općina Brtonigla pristupa razvrgnuću izvanknjižne suvlasničke zajednice i uspostavi etažnog vlasništva na predmetnoj nekretnina.
Suvlasnička zajednica na nekretnini označenoj kao k.č.br. 291/2 zgr. k.o. Brtonigla (z.k.ul. 2370) razvrgava se na način da se uspostavljaju posebni dijelovi nekretnine kako slijedi:

 

a) JEDINICA A – spremište u prizemlju, u Etažnom elaboratu crveno obojana, ukupne površine 39,29 m2, koji se sastoji od:
- spremište 20,51 m2
- spremište 18,78 m2
koji posebni dio se ima uknjižiti kao samovlasništvo: OPĆINA BRTONIGLA, Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1, OIB: 81025770849 odnosno Prve ugovorne strane

- što predstavlja udio u ukupnoj površini zgrade od 21/100 dijela

 

b) JEDINICA B – stan u prizemlju, I i II katu sa potkrovljem, u Etažnom elaboratu plavo obojana, ukupne površine 151,47 m2, koji se sastoji od:
- ul. hodnik (u prizemlju) 2,70 m2
- spremište pod stepenicama (u prizemlju) 5,00 m2
- stepenište (na prvom katu) 2,55 m2
- hodnik (na prvom katu) 3,03 m2
- dn. boravak (na prvom katu) 20,51 m2
- kuhinja (na prvom katu) 12,06 m2
- kupaona (na prvom katu) 6,24 m2
- hodnik (na prvom katu) 4,92 m2
- stepenište (na drugom katu) 2,42 m2
- hodnik (na drugom katu) 10,93 m2
- soba (na drugom katu) 17,42 m2
- soba (na drugom katu) 14,04 m2
- soba (na drugom katu) 6,40 m2
- stepenište (na tavanu) 3,80 m2
- niski tavan (na tavanu) 18,94 m2
- visoki tavan (na tavanu) 20,51 m2
- koji posebni dio se ima uknjižiti kao samvlasništvo: DARKO JUGOVAC iz Fiorina, Fiorini 19, OIB 22420187690 odnosno Druge ugovorne strane.
- što predstavlja udio u ukupnoj površini zgrade od 79/100 dijela.

 

III.

Razvrgnućem suvlasničke zajednice i uspostavom etažnog vlasništva iz ove Odluke svakom suvlasniku pripada u vlasništvo vrijednost nekretnina sukladno njihovom suvlasničkom dijelu nekretnina koja je predmet ovog razvrgnuća, te stoga ne postoji između suvlasnika obaveza plaćanja nikakve naknade niti protučinidbe.

 

IV.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla za izradu Ugovora o uspostavi posebnih dijelova zgrade i prijedloga za njegovu provedbu u postupku povezivanja Knjige položenih ugovora i Glavne knjige.
Troškove zemljišnoknjižne i katastarske provedbe ugovora iz prethodnog stavka ove Odluke snosi Općina Brtonigla.

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA:370-01/15-10/02
URBROJ:2105/04-02/01-17-23
U Brtonigli, 20. prosinca 2017. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


Na temelju čl. 39 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proč.tekst, 137/15 i 123/17) te čl. 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 proč.tekst), Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 20. prosinca 2017. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

I.

Prihvaća se Opisni i financijski izvještaj UDRUGE GLUHIH I NAGLUHIH ISTARSKE ŽUPANIJE, sa sjedištem u Puli, Anticova 5, OIB 38341298815, od 06. Prosinca 2017. godine, podnesen radi kontrole namjenskog korištenja sredstava za projekt „Tišina je glazba za moje uši“, financiran u iznosu od 1.000,00 kuna na temelju Ugovora o dodjeli financijskih sredstava projektu u području poljoprivrede iz sredstava proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu, KLASA: 421-01/17-10/03 URBROJ: 2105/04-02/01-17-27 od 12. travnja 2017. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 421-02/17-20/14
URBROJ: 2105/04-02/01-17-1
Brtonigla, 20. prosinca 2017. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić, dipl. oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 370-03/17-30/02
URBROJ: 2105/04-02/01-17-8
Brtonigla, 21. prosinca 2017.godine

 

Na temelju članka 44. st.1. i članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 33/01., 129/05., 107/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 52. Statuta Općine Brtonigla Statuta Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 25/2009, 5/2012, 3/2013 i 8/2013 – proč.tekst), članka 2., 18., 27., 28. st. 1. i 3. i članka 30. st. 2. Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 22/16), a po razmatranju Zapisnika Komisije za najam stanova KLASA: 370-03/17-30/02 URBROJ: 2105/04-04/02-17-7 od 21. kolovoza 2017.godine, te Mišljenja Centra za socijalnu skrb Buje KLASA: 551-03/17-01/53 URBROJ: 2105/01-10/05-17-2 od 19. listopada 2017. godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 21. prosinca 2017.godine, donosi

 

ODLUKU
o davanju stana u najam

 

I.

Mariji Škrinjar iz Brtonigle, Škrinjari 17, OIB 61950712264, koja ispunjava uvjete iz čl. 2. Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 22/16), a u svezi čl. 18. alineje 1. iste Odluke, daje se u najam stan-kuća izgrađena na k.č.br. 395 zgr. k.o. Brtonigla, neto površine 149,50 m2, koji se sastoji od ulaza, kuhinje, kupaonice, i dnevnog boravka u prizemlju, zatim od dvije sobe sa hodnikom na prvom katu te od tavana, sa pripadajućim stepeništem i hodnikom, te od spremišta u prizemlju i na katu, za razdoblje od 1 godine, računajući od dana sklapanja Ugovora. 

II.

Sukladno čl. 28. st. 1. i 3. Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 22/16) određuje se mjesečna najamnina za stan iz toč. I. ove Odluke, u visini od 1.495,00 kn.

III.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla za izradu Ugovora o najmu stana iz toč. I. ove Odluke sukladno odredbama Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 22/16) i ostalim odgovarajućim zakonskim propisima.

IV.

Ugovor o najmu stana iz ove Odluke, sklopiti će se u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla i na oglasnoj ploči Općine Brtonigla.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Paolo Klarić, dipl.oec. v.r.

Pročitano 184 puta
Više u ovoj kategoriji: Službene novine br.04/2018 »

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr