Srijeda, 31 Siječanj 2018 18:02

Službene novine br.02/2018

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA

Broj: 02

Godina: 2018

Brtonigla, 31. siječnja 2018. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Brtonigla

2. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Brtonigla

3. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu 6.maj d.o.o. na području Općine Brtonigla

4. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalne naknade korisnika UNIVERS d.o.o. Novigrad

5. Odluka o prihvaćanju projekta „Nabava mobilnog ultrazvučnog uređaja za potrebe preventivnih aktivnosti Općine Brtonigla“

6. Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla za studeni i prosinac 2017. godine

 


 

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/17) i i čl. 38. Statuta Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“, broj 25/09., 05/12., 03/13. i 8/13. pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj 6. sjednici održanoj 30.siječnja 2018. godine, donosi

 

ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Brtonigla

 

1. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog komunalnog otpada te krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Brtonigla.
(2) Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada te krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Brtonigla obavlja se putem davatelja javne usluge, a sve u skladu sa važećim Planom gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017 - 2022 na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj: 18/2017).

 

Članak 2.

(3) Pojedini pojmovi uporabljeni u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

• Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.
• Miješani komunalni otpad (MKO) je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.
• Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.
• Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremnine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.
• Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.
• Odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.
• Obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela „onečišćivač plaća”, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.
• Izjava o načinu korištenja javne usluge (u daljnjem tekstu: Izjava) je izjava na obrascu koju korisnik usluge ispunjava i dostavlja davatelju usluge.
• Ugovorna kazna je iznos određen Odlukom koji je dužan platiti korisnik usluge u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru.
• Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci imaju jednako značenje pojmovima utvrđenim u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.
• Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 3.

(1) Zasebni spremnici za prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada uvesti će se u trenutku kada se utvrdi ekonomska isplativost i tehnička izvedivost sustava odvajanja biorazgradivog komunalnog otpada te kada davatelj usluge bude u mogućnosti to primijeniti.
(2) Davatelj usluge dužan je i dalje provoditi akcije za povećanje postotka izdvajanja biorazgradivog otpada iz ukupne količine miješanog komunalnog otpada neposredno kod pojedinih korisnika podjelom i promocijom upotrebe kućnih kompostera gdje uvjeti primjene to omogućuju.

 

2. PODRUČJE PRUŽANJA JAVNE USLUGE I DAVATELJ USLUGE

Članak 4.

(1) Područje pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) otpada cjelokupno je administrativno područje Općine Brtonigla, koje obuhvaća sva pripadajuća naselja.

 

Članak 5.

(1) Određuje se da javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) otpada sukladno ovoj Odluci, na području Općine Brtonigla obavlja trgovačko društvo 6. MAJ d.o.o. za komunalne usluge - UMAG (u daljnjem tekstu: davatelj usluge).

 

3. STANDARDNE VELIČINE I DRUGA BITNA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA

Članak 6.

(1) Davatelj usluge osigurava primarne spremnike za prikupljanje komunalnog otpada i predaje ih korisniku na korištenje.

 

Članak 7.

(1) Komunalni otpad prikuplja se u standardnim tipiziranim spremnicima za komunalni otpad (u daljnjem tekstu: spremnici).
(2) Spremnici za komunalni otpad mogu biti izrađeni od plastične mase ili metala i moraju biti tamnozelene boje.
(3) Spremnici za ostale pojedine kategorije otpada moraju biti drukčije boje kako bi se razlikovali od spremnika iste veličine, a druge namjene. U slučaju da su spremnici iste boje, poklopac spremnika mora biti obojan drugom bojom.

(4) Ovom odlukom određuje se:
a. Zelenom bojom moraju biti obojani spremnici za komunalni otpad.
b. Smeđom bojom moraju biti obojani spremnici za biorazgradivi komunalni otpad.
c. Plavom bojom moraju biti obojani spremnici ili poklopci spremnika za papir i karton.
d. Crvenom bojom moraju biti obojani spremnici ili poklopci spremnika za plastičnu i metalnu ambalažu.
e. Žutom bojom moraju biti obojani spremnici ili poklopci spremnika za staklenu ambalažu.

(5) Standardni tipizirani spremnici u smislu ove odluke su spremnici koji moraju omogućiti pražnjenje komunalnim vozilima sa sustavima za podizanje spremnika.
(6) Spremnici u smislu ove Odluke podrazumijevaju i namjenske standardizirane vrećice, podzemne ili polu-podzemne spremnike za prikupljanje otpada u slučaju da davatelj usluge navedene primijeni u sklopu organizacije sustava gospodarenja otpadom.
(7) Svi spremnici za prikupljanje otpada moraju imati na sebi naziv otpada za koji su namijenjeni, oznaku davatelja usluge te spremnici za komunalni otpad moraju također sadržavati i oznaku koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu .

 

Članak 8.

(1) Za prikupljanje komunalnog otpada davatelj usluge osigurava korisnicima spremnike sljedećih standardnih veličina:
a. spremnik volumena 60 litara
b. spremnik volumena 80 litara
c. spremnik volumena 120 litara
d. spremnik volumena 240 litara
e. spremnik volumena 360 litara
f. spremnik volumena 660 litara
g. spremnik volumena 1100 litara.

(2) U posebnim dijelovima grada, a naročito u starogradskoj jezgri, moguća je primjena drukčijih vrsta spremnika i/ili drukčijeg sustava prikupljanja otpada prilagođenog odabranom modelu prikupljanja otpada na tom području uvažavajući mogućnosti, tehničke okolnosti i ograničenja tih dijelova grada.
(3) Iznimno, osim spremnika navedenih u stavku 1. ovog članka, komunalni se otpad u posebnim dijelovima grada, a naročito u starogradskoj jezgri, može prikupljati i odložiti u posebne namjenske standardizirane vrećice, ako davatelj usluge te primijeni u sklopu organizacije sustava gospodarenja otpadom a korisnik javne usluge nema mogućnosti smještaja standardiziranog spremnika u vlastitom prostoru. Odluku o području na kojem nije moguće koristiti standardizirani spremnik u vlastitom prostoru donosi davatelj usluge.
(4) Davatelj usluge omogućuje korisnicima usluge odabir jednog od spremnika iz stavka 1. ovog članka u skladu s njihovim potrebama, pri čemu se primjenjuju i kriteriji davatelja usluge da spremnik udovoljava potrebama za najdulji broj dana između dva odvoza.
(5) Kriterij određivanja početnog volumena spremnika za tip korisnika kućanstvo jest broj osoba u kućanstvu korisnika, površina prostora nekretnine, te vrsta i način korištenja nekretnine (primjerice: iznajmljivanje turističkih postelja, podstanarstvo i sl.) prema postojećim podacima i normativima davatelja usluge.
(6) Korisnik usluge iz kategorije gospodarski subjekti ima mogućnost izbora jednog od spremnika iz stavke 1. ovog članka uz uvažavanje kombinacije kriterija površina poslovnog prostora u m2, vrsta djelatnosti, broja zaposlenika, kapaciteta broja posjetitelja i slično prema postojećim podacima i normativima davatelja usluge.
(7) Minimalna veličina spremnika koju korisnik usluge iz kategorije gospodarski subjekti može zadužiti, bez obzira na prethodni stavak, iznosi 120 l ako spada u kategoriju djelatnosti: kiosci tiskovina, frizerski i kozmetički saloni, mali administrativni uredi i biroi, kemijske čistionice i slično (do 3 zaposlenika).
(8) Ovisno o količini otpada gospodarski subjekti mogu u suglasnosti sa davateljem usluge dogovoriti i primjenu posebnih spremnika za prikupljanje otpada osim spremnika iz stavka 1. ovog članka u njihovim, ograđenim prostorima. Preuzimanje otpada iz tih spremnika je predmet posebnog ugovora kojeg zaključuju davatelj usluge i gospodarski subjekt.

 

Članak 9.

(1) Pojedine kategorije komunalnog otpada (papir, karton, papirnata i kartonska ambalaža, metalna, plastična i staklena ambalaža, te tekstil) prikupljaju se putem spremnika koji su postavljeni na javnim površinama (eko-otok) i/ili u reciklažnim dvorištima te u skladu s mogućnostima putem zasebnih spremnika na obračunskom mjestu korisnika usluge prema odredbama iz stavke 6. ovog članka.

(2) Za prikupljanje navedenih kategorija otpada davatelj usluge na javnu površinu postavlja spremnike sljedećih standardnih veličina:
a. spremnik volumena 240 litara
b. spremnik volumena 660 litara
c. spremnik volumena 1100 litara.

(3) Za prikupljanje kategorija otpada iz stavka 1. ovog članka davatelj usluge može na javnu površinu postaviti podzemne ili polu-podzemne spremnike, spremnike tipa „zvono” ili neku drugu vrstu namjenski prilagođenoga spremnika.
(4) Lokacije spremnika određuje davatelj usluge uz suglasnost jedinice lokalne samouprave te iste objavljuje na svojim mrežnim stranicama.
(5) Spremnici postavljeni na javnoj površini moraju imati oznaku davatelja usluge, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen te kratku uputu o otpadu koji se prikuplja putem tog spremnika.
(6) Davatelj usluga osigurat će, u skladu s mogućnostima, i zasebne spremnike ili namjenske standardizirane vrećice i slično (tipski setovi) za odvojeno prikupljanje papira i kartona, te za ostale kategorije komunalnog otpada iz stavka 1. ovog članka, koje će ustupiti korisnicima iz kategorije kućanstva u onim dijelovima naselja gdje uvjeti primjene to omogućuju.

 

Članak 10.

(1) U skladu s mogućnostima i potrebama davatelj usluge osigurava tipizirane kompostere za vrtno kompostiranje, korisnicima iz kategorije kućanstva, koji imaju zasebni spremnik za komunalni otpad u onim dijelovima naselja gdje uvjeti primjene to omogućuju i onim korisnicima iz kategorije kućanstva koji to zatraže i imaju uvjete za postavljanje i primjenu vrtnih kompostera.
(2) Korisnici usluge koji se odluče za kompostiranje biootpada putem preuzetih tipiziranih kompostera za vrtno kompostiranje dužni su to navesti u Izjavi, te isti oporabiti i zbrinuti sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom.
(3) Davatelj usluge vodi evidenciju o broju podijeljenih kompostera za vrtno kompostiranje na području Općine Brtonigla.

 

4. NAJMANJA UČESTALOST ODVOZA OTPADA PREMA PODRUČJIMA

Članak 11.

(1) Najmanja učestalost odvoza komunalnog otpada u obračunskom razdoblju iznosi:
a. Najmanje jednom tjedno za komunalni otpad.
b. Najmanje jednom mjesečno za otpadni papir i karton.

(2) Za prikupljanje ostalih kategorija otpada primjenjuje se najmanja učestalost odvoza prema odredbama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.
(3) Plan odvoza po pojedinim naseljima i pojedinim kategorijama otpada na području Općine Brtonigla donosi davatelj usluge temeljem Plana odvoza, kojeg je potrebno na mrežnim stranicama davatelja usluge objaviti najkasnije u 12. mjesecu tekuće godine za narednu godinu.

 

Članak 12.

(1) Iznimno od odredbe iz stavka 1. članka 11. ove Odluke, davatelj usluge može odrediti da se broj odvoza, na cijelom području Općine ili u određenim dijelovima Općine, uredi na drugačiji način, a sukladno stvarnim potrebama.
(2) S obzirom na prethodno navedeno, davatelj usluge može prema potrebi odrediti i veći broj učestalosti odvoza komunalnog otpada od minimalnog koji je naveden u prethodnom članku. Korisnici usluge su dužni nadoknaditi troškove izvršenog dodatnog odvoza.

 

5. KRITERIJ OBRAČUNA KOLIČINE OTPADA

Članak 13.

(1) Davatelj usluge dužan je korisniku obračunavati cijenu javne usluge razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju.
(2) Kao kriterij količine komunalnog otpada utvrđuje se volumen dodijeljenog spremnika odnosno zaduženog obračunskog volumena i broj pražnjenja u obračunskom razdoblju.
(3) Osnova za određivanje količine otpada je volumen zaduženog spremnika, a ne popunjenost zaduženog spremnika na dan preuzimanja otpada kod korisnika.
(4) Prilikom predaje otpad u spremniku nije dozvoljeno prethodno sabijati, prešati ili drugim postupcima tretirati kako bi se smanjio volumen otpada.

 

6. OBRAČUNSKA RAZDOBLJA KROZ KALENDARSKU GODINU

Članak 14.

(1) Obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu su:
a. Za korisnike iz kategorije kućanstva je obračunsko razdoblje u osnovi tri mjeseca, što predstavlja četiri obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu odnosno u slučaju potreba i mogućnosti je obračunsko razdoblje jedan mjesec, što predstavlja dvanaest obračunskih razdoblja kroz kalendarsku godinu.
b. Za korisnike iz kategorije gospodarski subjekti obračunsko je razdoblje jedan mjesec, što predstavlja dvanaest obračunskih razdoblja kroz kalendarsku godinu.

 

7. POPIS ADRESA MOBILNIH RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Članak 15.

(1) Davatelj usluge i Općina Brtonigla na svojim mrežnim stranicama objavit će i održavati popis koji sadrži podatke o lokacijama mobilnih reciklažnih dvorišta po naseljima.

 

8. NAČIN OBAVLJANJA JAVNE USLUGE I USLUGE POVEZANE S JAVNOM USLUGOM

Korisnik usluge

Članak 16.

(1) Korisnik usluge na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.

(2) Pored obaveza korisnika usluge iz članka 7. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom korisnik usluge iz ovoga članka dužan je:
a. koristiti javne usluge na način sukladan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i propisnima donesenim na temelju tog Zakona, ovom Odlukom te općim aktima koje jedinica lokalne samouprave donese na temelju navedenog Zakona.
b. predavati reciklabilni otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada.
c. predavati problematični otpad odvojeno od ostalog komunalnog otpada u reciklažno dvorište prema uputi davatelja usluge.
d. snositi troškove gospodarenja komunalnim otpadom razmjerno količini otpada koji je predao davatelju usluge, prema odredbi o kriteriju obračuna količine otpada iz ove odluke.
e. postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje, ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa i sl. neugodnih pojava).

(3) Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge.

 

Kategorije korisnika usluga

Članak 17.

(1) Korisnike usluga prema ovoj Odluci dijelimo na:
a. korisnike – „kućanstva” te
b. korisnike – „gospodarski subjekti” (pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici).

(2) Korisnicima usluge iz stavka 1. ovog članka u pravilu treba osigurati uvjete pojedinačnog korištenja javne usluge na način dodjele primarnog spremnika odgovarajućeg volumena prema odredbama iz ove Odluke.

(3) Za korisnike usluge gdje uvjeti pojedinačnog korištenja javne usluge nisu mogući zbog tehničkih uvjeta, nepristupačnosti, prostornog ograničenja lokacije i/ili tipologije nekretnine (više-stambena zgrada, povijesna jezgra i sl.) te, neracionalno velikih troškova i drugih okolnosti, usluga se osigurava putem zajedničkih spremnika na lokaciji zajedničkog obračunskog mjesta koje određuje davatelj usluge.

(4) Korisnici koji koriste zajednički spremnik su:
a. korisnici u višestambenim objektima s četiri ili više stambenih jedinica ili
b. više korisnika u objektima s manje od četiri stambene jedinice koji nisu zatražili pojedinačno korištenje javne usluge sklopljenim međusobnim sporazumom o udjelima ili
c. korisnici kojima davatelj usluga ne može vozilom pristupiti nekretnini korisnika ili bi to pristupanje iziskivalo bitno povećavanje troškova i neracionalne troškove.

(5) Korisnici koji samostalno koriste spremnik su:
a. korisnici u objektima s manje od četiri stambene jedinice
b. korisnici koji koriste podzemne ili polu-podzemne spremnike ili namjenske vrećice u slučaju, da se navedene primjeni u sklopu organizacije sustava gospodarenja otpadom.

(6) S obzirom na način korištenja spremnika, korisnike dijelimo na one koji samostalno koriste spremnik i one koji koriste spremnik zajednički s drugim korisnicima, u kojem slučaju se određuje udio svakog korisnika u zajedničkom spremniku.

 

Način provođenja usluge

Članak 18.

(1) Javna usluga prikupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.

(2) Spremnici za prikupljanje komunalnog otpada moraju se u pravilu nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika usluge na za to predviđenim površinama ili na mjestu koje odredi davatelj usluge u skladu s odredbama iz stavka 3. čl. 17. ove Odluke. Spremnici moraju na dan odvoza komunalnog otpada biti dostupni davatelju usluge.


(1) U okviru sustava prikupljanja komunalnog otpada osiguravaju se sljedeće usluge:
a. preuzimanje komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge, te u slučajevima gdje to nije moguće (nepristupačno područje) na mjestu koje je korisniku usluge određeno kao mjesto primopredaje,
b. preuzimanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika postavljenih na javnoj površini i putem spremnika u reciklažnom dvorištu odnosno sukladno čl. 9. ove Odluke.
c. preuzimanje glomaznog otpada u reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge prema odredbama iz ove Odluke.
d. preuzimanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu.

(2) Na zahtjev korisnika usluge davatelj usluge pruža sljedeće usluge:
a. preuzimanje većih količina komunalnog otpada od ugovorenih uz nadoknadu odnosno plaćanje troškova prikupljanja i obrade tih količina otpada prema cjeniku davatelja usluge
b. preuzimanje većih količina glomaznog otpada od ugovorenih količina uz plaćanje prikupljanja i obrade tih količina prema cjeniku davatelja usluge.

(3) Davatelj usluge dužan je o trošku korisnika usluge zbrinuti otpad iz stavka 2. ovog članka.

 

Članak 19.

(1) Ako početni preuzeti zaduženi volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada utvrđen sukladno odredbama ove Odluke ne zadovoljava potrebe korisnika, davatelj usluge će na zahtjev korisnika usluge povećati broj spremnika ili povećati volumen odgovarajućeg spremnika ili na temelju vlastite procjene pozvati korisnika na izmjenu ugovora.
(2) U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka usluga se naplaćuje prema cjeniku davatelja usluge.

 

Odvojeno sakupljanje komunalnog otpada

Članak 20.

(1) Korisnici usluga dužni su iz komunalnog otpada izdvojiti otpadni papir, metal, staklo, plastiku, tekstil, drvo, glomazni (krupni) komunalni otpad te problematični otpad.
(2) Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila obavlja se na način koji je opisan u članku 9. ove Odluke.
(3) Odvojeno prikupljanje ostalih posebnih kategorija komunalnog otpada obavlja se putem postavljenih namjenskih spremnika u reciklažnom dvorištu i periodičnim akcijama prikupljanja tih vrsta otpada u pojedinim naseljima.
(4) Davatelj usluge dužan je odvojeno prikupljeni otpad iz prethodnih stavaka ovoga članka zbrinuti na propisan način.

 

Članak 21.

(1) Zabranjeno je prebirati i vaditi otpad odložen u spremnike za odvojeno sakupljanje otpada ili na bilo koji drugi način onečišćavati mjesto gdje je postavljen spremnik za odvojeno sakupljanje otpada.

 

Članak 22.

(1) U spremnike za prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila može se odlagati samo ona vrsta otpada za koji je spremnik namijenjen.

 

Članak 23.

(1) Davatelj usluge dužan je po potrebi i u skladu s mogućnostima osigurati održavanje, čišćenje i dezinfekciju spremnika za odvojeno sakupljanje otpada koji su postavljeni na javnim površinama.

 

Članak 24.

(1) Davatelj usluge i Općina Brtonigla na svojim mrežnim stranicama objavit će i održavati popis koji sadrži lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada koji su postavljeni na javnim površinama.

 

Sakupljanje glomaznog otpada i odredbe o količini krupnog (glomaznog) otpada koji se preuzima u okviru javne usluge

Članak 25.

(1) Odvojeno prikupljanje glomaznog (krupnog) otpada provodi se putem reciklažnog dvorišta i putem povremenih akcija preuzimanja glomaznog otpada u skladu s Planom odvoza glomaznog otpada te na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge sukladno odredbama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

 

Članak 26.

(1) Davatelj usluge u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzima glomazni otpad od korisnika usluge na lokaciji obračunskog mjesta bez naknade u najvećoj količini do 2 m3, u svemu prema odredbama i na način određen u čl. 26. ove Odluke.
(2) Korisnik usluge iz kategorije kućanstva može glomazni otpad i samostalno dovesti u reciklažno dvorište i besplatno predati do maksimalnih količina utvrđenih u stavku 1. ovog članka.

 

Članak 27.

(1) Na zahtjev korisnika usluge, davatelj usluge preuzet će na obračunskom mjestu korisnika usluge iz kategorije kućanstva količinu glomaznog otpada iznad količine iz prethodnog članka, uz plaćanje cijene prijevoza preuzetog otpada do reciklažnog dvorišta i plaćanje troškova daljnje obrade.
(2) Korisnik usluge može predati i veće količine glomaznog otpada od maksimalnih dopuštenih u sklopu javne usluge, ali uz dodatnu naplatu sukladno cjeniku davatelja usluge.
(3) Korisnik usluge iz kategorije gospodarski subjekti može naručiti odvoz glomaznog otpada uz naplatu sukladno cjeniku davatelja usluge.


Članak 28.

(1) Glomazni otpad zabranjeno je odbacivati i odlagati na javnoj površini, osim putem namjenski postavljenih spremnika u sklopu provođenja akcija u skladu s Planom odvoza glomaznog otpada.
(2) Zabranjeno je glomazni otpad odlagati u spremnike za komunalni otpad.
(3) Zabranjeno je s glomaznim otpadom odlagati bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugi problematični otpad.

 

9. ODREDBE O PROVEDBI UGOVORA KOJE SE PRIMJENJUJU U SLUČAJU NASTUPANJA POSEBNIH OKOLNOSTI

Članak 29.

(1) Davatelj javne usluge omogućuje redovito pružanje usluge prikupljanja komunalnog otpada, osim u slučajevima kad uslugu nije moguće izvršiti zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći, odnosno u slučajevima nastupa okolnosti na koje davatelj javne usluge ne može utjecati.
(2) Po prestanku uvjeta koji onemogućuju pružanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada davatelj javne usluge dužan je prikupiti i odvesti svu iznesenu (odloženu) količinu komunalnog otpada u najkraćem mogućem roku.

 

Članak 30.

(1) Iznimno, u slučaju izmjene rasporeda odvoza otpada, javna usluga prikupljanja komunalnog otpada koja se trebala obaviti u vrijeme blagdana i državnih praznika, obaviti će se u prvom slobodnom terminu prije ili poslije blagdana i državnih praznika.

 

10. ODREDBE O UVJETIMA ZA POJEDINAČNO KORIŠTENJE JAVNE USLUGE

Članak 31.

(1) Davatelj usluge treba u skladu s mogućnostima osigurati pojedinačno korištenje javne usluge u svemu prema odredbama iz čl. 17. ove Odluke.
(2) Za područja u koja se ne može pristupiti komunalnim vozilom zbog neodgovarajućeg puta, nepristupačnosti, tehničkih prepreka ili neracionalnog povećanja troškova te drugih okolnosti (u daljnjem tekstu: nepristupačna područja), odnosno kod više-stambenih zgrada davatelj usluge korisnicima usluge u tim slučajevima stavlja na raspolaganje odgovarajući zajednički spremnik na površinu koju određuje davatelj usluge, a do koje se može pristupiti komunalnim vozilom.


11. ODREDBE O PRIHVATLJIVOM DOKAZU IZVRŠENJA JAVNE USLUGE ZA POJEDINOG KORISNIKA USLUGE

Članak 32.

(1) Davatelj usluge vodi evidenciju o preuzetom otpadu za svakog pojedinog korisnika odnosno za pojedino obračunsko mjesto.

 

Članak 33.

(1) Davatelj usluge vodi evidenciju korištenja javne usluge za obračunsko mjesto u digitalnom obliku.
(2) Podaci iz evidencije korištenja javne usluge za obračunsko mjesto u digitalnom obliku smatraju se dokazom izvršenja javne usluge.
(3) Prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge predstavlja evidencija davatelja usluge o izvršenoj usluzi (evidencija o pražnjenju spremnika tijekom obračunskog razdoblja prema planu odvoza) za pojedinog korisnika usluge, pri čemu davatelj usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba, već je svaki korisnik usluge dužan osigurati da njemu dodijeljeni spremnik neovlašteno ne koriste treće osobe.

 

Članak 34.

(1) Davatelj usluge osigurava svakom pojedinom korisniku da na njegov zahtjev može putem mrežne pošte odnosno putem interneta, kad je to korisniku usluge prihvatljivo, ili na drugi način izvršiti uvid u podatke o izvršenju javne usluge za njegovo obračunsko mjesto.

 

Članak 35.

(1) U prijelaznom razdoblju, do uvođenja sustava za digitalno praćenje, primjenjuje se način vođenja evidencije o preuzetom otpadu za svakog pojedinog korisnika prema broju minimalnih planiranih primopredaja u obračunskom razdoblju.

 

12. ODREDBE O CIJENI OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE ODNOSNO ODREDBE O TROŠKOVIMA I CIJENI JAVNE USLUGE

Troškovi usluge

Članak 36.

(1) Troškovi obavljanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te glomaznog komunalnog otpada obuhvaćaju: troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada, troškove nastale radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području jedinice lokalne samouprave za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište, troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge, troškove vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom te druge nepredviđene troškove gospodarenja otpadom.
(2) Troškovi obavljanja javne usluge sukladno ovoj Odluci obuhvaćaju i troškove predaje, obrade i oporabe otpada prije odlaganja, troškove odlaganja na odlagalištu, troškove predaje otpada posebno uređenim vozilima osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje tog otpada gdje se otpad obrađuje mehaničko-biološkom tehnologijom prije konačnog zbrinjavanja, te troškove povezane s provođenjem naplate javne usluge.

 

Cijena usluge

Članak 37.

(1) Cijena javne usluge naplaćuje se isključivo radi pokrića troškova obavljanja javne usluge u skladu u skladu sa člankom 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

 

Članak 38.

(1) Davatelj usluge cjenikom, koji mora biti javno objavljen, određuje visinu cijene obvezne minimalne javne usluge i visinu cijene javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada.
(2) Korisnik usluge plaća iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.
(3) Cjenik za usluge donosi se na način određen člankom 19. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. To se uvažava i za izmjene i dopune cjenika, kojeg donosi davatelj usluge.

 

Članak 39.

(1) Cijena javne usluge (CJU) sastoji se od:
a. cijene obvezne minimalne javne usluge (CMJU)
b. cijene javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada (C)
c. i cijene ugovorne kazne (CUk).

(2) Ukupnu cijenu javne usluge čini zbroj cijene obvezne minimalne javne usluge, cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijene ugovorne kazne te se izračunava po izrazu:

CJU = CMJU + C + CUk

(3) Korisnik usluge dužan je platiti davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se nekretnina trajno ne koristi. Obračunsko mjesto definira davatelj usluge.
(4) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti korisniku usluge i obvezu plaćanja namjenske naknade.

 

Odredbe o cijeni obvezne minimalne javne usluge (CMJU)

Članak 40.

(1) Cijena obvezne minimalne javne usluge naplaćuje se za minimalnu javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te glomaznog komunalnog otpada u okviru javne usluge, a čine ju sljedeći troškovi: troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje komunalnog otpada, troškovi prijevoza komunalnog otpada, troškovi obrade komunalnog otpada u dijelu koji se odnosi na postupke prije oporabe ili zbrinjavanja, troškovi nastali radom reciklažnih dvorišta, trošak rada pretovarne stanice, troškovi rada sortirnice, troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge, troškovi vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom te drugi nepredviđeni troškovi gospodarenja otpadom.

(2) Cijenu minimalne javne usluge davatelj usluge određuje cjenikom.

(3) Cijena obvezne minimalne javne usluge mora biti zasebno iskazana na računu za pruženu javnu uslugu i moguće ju je naplaćivati neovisno o primopredaji komunalnog otpada, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se nekretnina trajno ne koristi.

 

Cijena javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada (C)

Članak 41.

(1) U cijenu javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada uključeni su sljedeći troškovi: troškovi obrade otpada, trošak zbrinjavanja otpada i drugi troškovi propisani Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom koji nisu obuhvaćeni cijenom minimalne javne usluge.
(2) Davatelj usluge cjenikom određuje visinu jedinične cijene za količinu predanog komunalnog otpada, na način određivanja cijene za volumen spremnika otpada koji se dodjeljuje pojedinom tipu korisnika te je isti osnova za obračun količine predanog komunalnog otpada.

 

Članak 42.

(1) Cijena javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

C = JCV × BP × U

pri čemu je:
a. C – cijena javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada izražena u kunama
b. JCV – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku (naknade za preuzimanje jedne litre komunalnog otpada x volumen spremnika)
c. BP – broj pražnjenja spremnika komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima iz evidencije davatelja usluge
d. U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika.
(2) Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan (U=1).
(3) Kad više korisnika usluge zajednički koristi spremnik, zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora iznositi jedan.

 

Cijena ugovorne kazne (CUk)

Članak 43.

(1) Ugovorna kazna obračunava se samo u slučaju kada korisnik usluge postupa protivno ugovoru prema odredbama ove Odluke.
(2) Ugovorna kazna se u slučaju obračuna na računu za javnu uslugu iskazuje zasebno.
(3) Način obračuna ugovorne kazne određen je člankom 56. i 57., a visina ugovorne kazne određena je člankom 58. ove Odluke.

 

Namjenska naknada

Članak 44.

(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može Odlukom odrediti korisniku usluge obvezu plaćanja namjenske naknade u svrhu financiranja gradnje građevina za gospodarenje otpadom i sanacije neusklađenog odlagališta, sve u skladu s Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. Građevine iz ovog stavka su građevine za prikupljanje i obradu komunalnog otpada.
(2) Iznos naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom obračunava davatelj javne usluge u ime i za račun jedinice lokalne samouprave na način određen posebnom Odlukom iz st. 1. ovog članka.
(3) Obveza korisnika usluge je plaćanje iznosa naknade iz stavka 2. ovoga članka uz cijenu javne usluge.
(4) Namjenska naknada je javno davanje i prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave.

 

Nekretnina koja se trajno ne koristi

Članak 45.

(1) Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je davatelj usluge, na zahtjev korisnika, utvrdio da se ne koristi duže od godinu dana ili kad je korisnik dostavio dokaz o uklonjenom priključku za električnu energiju i pitku vodu.
(2) Korisnik je uz zahtjev za utvrđenje da se nekretnina trajno ne koristi dužan dostaviti i dokaz o nekorištenju nekretnine u vidu pisanog očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, pitke vode ili dokaz o uklonjenom priključku za električnu energiju i pitku vodu.

 

Članak 46.

(1) Vlasnik nekretnine odnosno korisnik nekretnine za koju je davatelj usluge utvrdio da se trajno ne koristi nije dužan plaćati davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto.
(2) Vlasnik nekretnine za koju je davatelj usluge utvrdio da se trajno ne koristi mora vratiti spremnik koji mu je davatelj usluge predao na korištenje.

 

13. ODREDBE O KORIŠTENJU JAVNE POVRŠINE ZA PRIKUPLJANJE OTPADA

Članak 47.

(1) Na javnim površinama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada osim u za to predviđene spremnike.
(2) Na javnim površinama smiju se postaviti samo spremnici za odvojeno prikupljanje pojedinih kategorija otpada koje postavi davatelj usluge.
(3) Iznimno stavku 2. ovog članka, spremnici za komunalni otpad mogu biti postavljeni i na javnoj površini na mjestima i na način koji odredi davatelj usluge u suglasnosti sa nadležnim tijelom jedinice lokalne samouprave.
(4) U slučaju da ne postoje prostorne i tehničke mogućnosti smještaja spremnika za prikupljanje komunalnog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge na vlastitoj nekretnini kao i mogućnosti davatelja usluge, spremnici se mogu postaviti na najbližoj javnoj površini uz suglasnost davatelja usluge i nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave.

 

Članak 48.

(1) Organizatori manifestacija koje se odvijaju na javnim površinama obvezni su, prije održavanja manifestacije, s davateljem usluge ugovoriti način preuzimanja i zbrinjavanja komunalnog otpada. Organizator manifestacije u tom slučaju obavezan je snositi troškove gospodarenja otpadom sukladno cjeniku.
(2) Zaključenje ugovora s davateljem usluga uvjet je za izdavanje rješenja o korištenju javnih površina.

 

Članak 49.

(1) Korisnici usluga koji uzimaju u zakup od jedinice lokalne samouprave javne površine radi obavljanja djelatnosti ili organizacije manifestacija moraju prije izdavanja rješenja o korištenju javnih površina podmiriti dugove davatelju usluge i davatelju usluge prijaviti promjenu podataka iz Izjave i slično.

 

14. NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA KORISNIKA JAVNE USLUGE U SLUČAJU KAD SU KORISNICI JAVNE USLUGE KUĆANSTVA I KORISTE ZAJEDNIČKI SPREMNIK, A NIJE POSTIGNUT SPORAZUM O NJIHOVIM UDJELIMA

Članak 50.

(1) U slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, davatelj usluge određuje udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika na način da je kriterij za određivanje udjela korisnika usluge omjer broja fizičkih osoba u kućanstvu korisnika usluge i ukupnog broja fizičkih osoba na obračunskom mjestu.

 

15. NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA KORISNIKA JAVNE USLUGE U SLUČAJU KAD SU KORISNICI JAVNE USLUGE KUĆANSTVA I PRAVNE OSOBE ILI FIZIČKE OSOBE – OBRTNICI I KORISTE ZAJEDNIČKI SPREMNIK, A NIJE POSTIGNUT SPORAZUM O NJIHOVIM UDJELIMA

Članak 51.

(1) Kriterij za određivanje udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici koji se bave neproizvodnim djelatnostima i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima je omjer broja fizičkih osoba u kućanstvu korisnika i podatci o tipu korisnika (broj zaposlenih na lokaciji, vrsta djelatnosti i slično) za korisnika pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici koji se bave neproizvodnim djelatnostima u odnosu na ukupan broj osoba. Taj kriterij primjenjuje davatelj usluge prilikom davanja prijedloga o udjelima.
(2) U slučaju da prijedlog davatelja usluge nije prihvaćen, pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici koji se bave neproizvodnim djelatnostima tretirat će se zasebno i davatelj usluge može u tom slučaju odrediti za pravnu osobu ili obrtnika posebno obračunsko mjesto sa zasebnim spremnikom.
(3) Ako se pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik bavi proizvodnom ili ugostiteljskom djelatnošću, dodijelit će joj se poseban spremnik za otpad.

 

16. ODREDBE O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA I POSTUPANJE PO PRIGOVORU GRAĐANA NA NEUGODU UZROKOVANU SUSTAVOM SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Članak 52.

(1) Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja prigovora na pruženu javnu uslugu i način rada davatelja usluge u dijelu koji se odnosi na skupljanje komunalnog otpada, a koji je kod korisnika izazvao neugodu.
(2) Prigovor se može podnijeti pisano putem pošte, telefaksa, elektroničkom poštom ili na zapisnik u sjedištu davatelja usluge, svakog radnog dana u vremenu od 7:00 do 15:00 sati.
(3) Davatelj usluge dužan je na prigovor korisnika usluge odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

 

Članak 53.

(1) Po primitku odgovora na pisani prigovor nezadovoljan korisnik može podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije, koje je davatelj usluge dužan osnovati sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
(2) Povjerenstvo za reklamacije dužno je pisano odgovoriti na zaprimljene reklamacije korisnika u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja reklamacije.
(3) Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora korisnika najmanje godinu dana od dana primitka prigovora korisnika.

 

Članak 54.

(1) Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja pisanih prigovora na ispostavljeni račun za obavljenu javnu uslugu u roku od 15 (petnaest) dana od zaprimanja računa.
(2) Očitovanje davatelja usluge na zaprimljeni prigovor provodi se na način opisan u prethodnom članku.

 

17. ODREDBE O UGOVORNOJ KAZNI

Članak 55.

(1) Ugovorna kazna je iznos određen ovom Odlukom koji je korisnik usluge dužan platiti u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru o korištenju javne usluge (u daljnjem tekstu: Ugovor).
(2) Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.
(3) Činjenicu postupanja protivno ugovoru utvrđuje ovlaštena osoba davatelja usluge i o tome izrađuje zapisnik.
(4) Radi utvrđivanja nužnih činjenica kojima se utvrđuje postupanje korisnika usluge protivno Ugovoru o korištenju javne usluge prema ovom članku, kao i činjenica nužnih za obračun ugovorne kazne, davatelj usluge ovlašten je razmotriti i ispitati prijave komunalnih redara, razmotriti i ispitati prijave građana, uzimati potrebne izjave od korisnika usluga, svojih zaposlenika i trećih osoba, osigurati fotografiranje i/ili videosnimanje obračunskog mjesta korisnika usluge i koristiti takvu fotodokumentaciju, koristiti podatke iz izjave o načinu korištenja javne usluge, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu, podatke očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili pitke vode, podatke iz svojih poslovnih knjiga i drugih evidencija, cjenika ovlaštenih proizvođača opreme i uređaja, stručne, obrazložene i ovjerene procjene nastalih troškova uslijed pojedinog postupanja, vremensko trajanje pojedinog postupanja te sve druge dokaze s pomoću kojih se i u svezi s drugim dokazima nedvojbeno može utvrditi postupanje korisnika usluge prema ovom članku, odnosno koji mogu poslužiti za obračun ugovorne kazne.
(5) Prilikom prvog kršenja ugovora odnosno odredaba ove Odluke korisnik usluge bit će opomenut pisanim putem od davatelja usluge.
(6) Ako korisnik usluge koji je bio opomenut ponovno prekrši odredbe ove Odluke, naplatit će mu se ugovorna kazna.

 

Članak 56.

(1) Korisnik koji izvan spremnika, na javnoj površini ili u prirodi odloži bilo kakav otpad dužan je platiti troškove preuzimanja, prijevoza i predaje tog otpada ovlaštenoj organizaciji u visini stvarnog troška koji nastane kod davatelja usluge i ugovornu kaznu. Visina troška određuje se sukladno cjeniku davatelja usluge i ovlaštene organizacije.
(2) Korisnik koji u spremnike za komunalni otpad ili u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada odloži bilo kakav neodgovarajući otpad, dužan je uz cijenu javne usluge platiti i cijenu troškova preuzimanja, prijevoza i predaje tog otpada ovlaštenoj organizaciji u visini stvarnog troška koji nastane kod davatelja usluge i ugovornu kaznu. Visina troška određuje se sukladno cjeniku davatelja usluge i ovlaštene organizacije.
(3) Korisnik koji svojim postupanjem nanosi štetu davatelju usluge ili drugim korisnicima, dužan je snositi troškove sanacije štete.

 

Članak 57.

(1) Smatra se da je korisnik usluge postupio protivno Ugovoru:

a. ako ne koristi javnu uslugu i ne predaje komunalni otpad davatelju javne usluge (ne zaduži spremnik i/ili izjavljuje da ne koristi nekretninu) a na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju struje ili pitke vode ili na drugi način davatelj usluge utvrdi da koristi nekretninu, za što dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.

b. ako nije u roku od 30 dana od početka korištenja novoizgrađene nekretnine, odnosno posebnog dijela takve nekretnine, ili prava korištenja takve nekretnine, odnosno posebnog dijela takve nekretnine (kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika), o istome pisanim putem obavijestio davatelja usluge, za što dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.

c. ako odloži bilo kakav otpad pored spremnika protivno Ugovoru dužan je platiti troškove iz članka 57. i ugovornu kaznu u iznosu od 500,00 kuna.

d. ako u spremnik za komunalni otpad odloži problematičan otpad ili opasan otpad ili reciklabilni otpad, dužan je platiti troškove iz članka 57. i platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.

e. ako u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada odloži komunalni otpad, kao i bilo koji drugi otpad koji ne odgovara definiciji otpada za koji je spremnik namijenjen, za što dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.

f. ako s glomaznim otpadom postupa na način da isti odlaže u spremnike za prikupljanje komunalnog otpada, odlaže na mjesta koja za to nisu predviđena, te da s glomaznim komunalnim otpadom odlaže bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugog problematičnog otpada, za što dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.

g. ako pretrpa i dodatno sabije ili preša komunalni otpad tako da on ne može gravitacijski ispasti iz spremnika prilikom pražnjenja, za što dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.

h. ako u spremnik za odvojeno prikupljanje otpada odloži neodgovarajući reciklabilni otpad i odgovarajući ali onečišćeni reciklabilni otpad, za što dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.

i. ako na svom obračunskom mjestu postupa s otpadom na način koji nije sukladan ovoj Odluci, na način kojim se dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i uzrokuje pojava neugode drugoj osobi, za što dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 500,00 kuna.

j. ako ne predaje reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od komunalnog otpada, za što dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1000,00 kuna.

k. ako je volumen predanog miješanog komunalnog otpada veći od ugovorene zapremine spremnika, pa poklopac spremnika nije zatvoren za što je dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 250,00 kuna;

l. ako ne drži spremnik na za to propisanom mjestu, za što je dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 250,00 kuna.

m. ako onemogući davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje, za što je dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 250,00 kuna.

n. ako ne omogući davatelju usluge označavanje spremnika s kojim već raspolaže, za što je dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 500,00 kuna.

o. ako je uništio ili oštetio spremnik dodijeljen korisniku usluge postavljen na javnoj površini za prikupljanje komunalnog otpada, za što je dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 500,00 kuna.

p. ako je u izjavi o načinu korištenja usluge očigledno naveo netočne podatke, za što je dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.

q. ako je u izjavi o korištenju usluge lažno naveo da trajno ne koristi nekretninu, za što je dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.

r. ako je uništio ili oštetio spremnik postavljen na javnoj površini za prikupljanje papira, kartona, plastike i ostalog reciklabilnog otpada, za što je dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 2.000,00 kuna.

s. ako ne dojavi davatelju usluge promjenu podataka iz Izjave o korištenju usluge u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, za što dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu od 500,00 kuna.

t. ako ne dojavi davatelju usluge u roku od 15 dana svaku promjenu namjene prostora ili djelatnosti te proširenje i izmjenu djelatnosti ili druge okolnosti koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje javne usluge, dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu od 500,00 kuna.

(2) Ako se utvrdi da je korisnik usluge počinio više radnji za koje je prema ovom članku propisana obveza plaćanja ugovorne kazne, davatelj usluge će mu za svaku od navedenih radnji obračunati i naplatiti ugovornu kaznu.

 

18. OPĆI UVJETI UGOVORA S KORISNICIMA

Članak 58.

(1) Korisnici usluge javnu uslugu ugovaraju na način određen u članku 15. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom odnosno na način iz Priloga 1. ove Odluke.
(2) Opći uvjeti ugovora s korisnicima usluge sadržani su u Prilogu 1. ove Odluke.

 

19. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

Članak 59.

(1) Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke bit će reguliran Odlukom o komunalnom redu.

 

20. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 60.

(1) Korisnici stambenih prostora koji povremeno koriste svoje nekretnine izjednačeni su po pravima i obvezama s korisnicima koji stalno borave.
(2) Davatelj usluge dužan je osigurati način provođenja usluge prikupljanja komunalnog otpada sukladno ovoj Odluci u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.
(3) Davatelj usluge iz ove Odluke nema obaveze započeti s odvojenim sakupljanjem biootpada iz biorazgradivog komunalnog otpada sve dok se sukladno odredbama članka 11. stavka 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, ne utvrdi opravdanost odvojenog prikupljanja istog u tehničkom i ekonomskom smislu te u smislu zaštite okoliša odnosno dok se ne osiguraju uvjeti za njegovo zbrinjavanje. Do tada davatelj usluge biootpad prikuplja zajedno sa miješanim komunalnim otpadom putem istog spremnika.

 

Članak 61.

(1) Do primjene novog cjenika, sukladno Zakonu i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, primjenjivati će se postojeći cjenik.
(2) U slučaju da se, do primjene novog cjenika, otpad počne dopremati u centar za gospodarenje otpadom cijena za predani komunalni otpad (trošak dopremanja otpada u centar) rasporedit će se na korisnike usluga proporcionalno visini postojeće cijene javne usluge, koju korisnici plaćaju. U tom slučaju se na računu za javnu uslugu trošak dopremanja otpada u centar za gospodarenje otpadom cijena iskazuje zasebno.

 

Članak 62.

(1) Davatelj javne usluge dužan je predati Izvješće o radu davatelja javne usluge na obrascu koji objavljuje Agencija na svojim mrežnim stanicama u rokovima i sadržajem sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.
(2) Davatelj usluge dužan je voditi digitalnu evidenciju koja sadrži podatke iz članka 17. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.
(3) Davatelj usluge dužan je obavijestiti nadležno komunalno redarstvo Općine Brtonigla o svim osobama – vlasnicima ili korisnicima nekretnina koji sa Davateljem usluga nisu sklopili ugovor o korištenju javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada kako bi se spriječilo njihovo eventualno nepropisno odlaganje komunalnog otpada u okoliš.

 

Članak 63.

(1) Jedinica lokalne samouprave ima obvezu platiti naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada ukoliko ne ostvari odgovarajuće rezultate na ukupnom smanjenju količine miješanog komunalnog otpada izražene u tonama za pojedinu kalendarsku godinu. Poticajnu naknadu obračunava Fond do kraja tekuće kalendarske godine za razdoblje prethodne kalendarske godine na temelju Izvješća Agencije a sve u skladu s čl. 24 Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

 

Članak 64.

(1) Datumom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Općini Brtonigla.

 

Članak 65.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Općine Brtonigla.

 

KLASA: 363-02/17-02/01
URBROJ: 2105/04-01-18-12
Brtonigla, 30.01.2018 .g

 

Općinsko vijeće
Predsjednik
Ezio Barnaba' v.r.


I. PRILOG 1: OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE

 

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Općim uvjetima uređuju međusobni odnosi između davatelja usluga i korisnika usluga koji proizlaze iz ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada.
(2) U slučaju kada odredbe ugovora upućuju na primjenu pojedinih odredaba ovih Općih uvjeta, te odredbe Općih uvjeta postaju sastavni dio ugovora.
(3) Korisnik usluge upoznat je sa sadržajem ovih Općih uvjeta i pristaje na njihovu primjenu.

 

Ugovaranje javne usluge

Članak 2.

(1) Ugovor o korištenju javne usluge zaključuje se na način da korisnik usluga popuni Izjavu o načinu korištenja javne usluge (u daljem tekstu: Izjava) na obrascu koji mu dostavlja odnosno uručuje davatelj usluga u tri primjerka.
(2) Sadržaj i izgled Izjave određuje davatelj usluge, a Izjava mora sadržavati najmanje podatke sukladno članku 14. Uredbe o gospodarenju komunalnom otpadom.
(3) Izjavom o načinu korištenja usluge davatelj usluge će korisniku predložiti odabir veličine spremnika u jednom razredu niže ili više od predloženog u rubrici prijedlog davatelja usluge.
(4) Na dostavu izjave iz ovog članka primjenjuju se na odgovarajući način odredbe o dostavi iz propisa kojim je uređen opći upravni postupak.
(5) Korisnik usluge je dužan vratiti davatelju javne usluge dva primjerka Izjave i s potpisom korisnika usluge u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja.
(6) Davatelj javne usluge je dužan po zaprimanju Izjave, korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 8 dana od zaprimanja.
(7) Davatelj javne usluge je dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik usluge (stupac: očitovanje korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom, ovom Uredbom i Odlukom.
(8) Iznimno od prethodnog stavka davatelj javne usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo davatelj javne usluge (stupac: prijedlog davatelja javne usluge) u sljedećem slučaju:
a. kad se korisnik usluge ne očituje o podacima iz stavka 2. ovoga članka u roku iz stavka 5. ovoga članka,
b. kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, primjenjuje se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio davatelj javne usluge.
(9) Davatelj javne usluge može omogućiti davanje Izjave iz stavka 1. ovoga članka elektroničkim putem kad je takav način prihvatljiv korisniku usluge.

 

Članak 3.

(1) Korisnik usluge je dužan Davatelja usluge obavijestiti o činjenici vlasništva/korištenja nekretnine, odnosno podnijeti zahtjev za zaključenje ugovora o korištenju javne usluge u roku od 15 dana od stjecanja prava vlasništva/korištenja.
(2) Novi korisnik usluge dužan je uz Izjavu priložiti i dokaz o vlasništvu nekretnine ili posebnog dijela nekretnine, odnosno ugovor kojim je stekao pravo vlasništva/korištenja.
(3) Davatelj usluge ovlašten je da od korisnika usluge traži dokaze važne za zaključenje ugovora o korištenju javne usluge.

 

Članak 4.

(1) Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena.
(2) U slučaju da to ne učini, dužan je podmiriti cijenu usluge sve dok to ne učini, odnosno dok to ne učini novi vlasnik odnosno korisnik.
(3) Korisnik usluge obvezan je u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena obavijestiti davatelja usluge o svim promjenama namjene prostora ili djelatnosti te proširenju i izmjeni djelatnosti ili drugih okolnosti koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje javne usluge.
(4) Sve obavijesti i zahtjeve korisnik podnosi davatelju usluga pisano putem pošte, telefaksa, elektroničkom poštom ili na zapisnik u sjedištu davatelja usluge, svakog radnog dana u vremenu od 7:00 do 15:00 sati.

 

Članak 5.

(1) Ugovor o korištenju javne usluge iz st. 1. članka 2. ovih općih uvjeta usluge smatra se sklopljenim:
a. kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili
b. prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu.
c. kad se korisnik usluge nije očitovao davatelju usluge na dostavljenu Izjavu.
(2) Ugovor o javnoj usluzi zaključuje se na neodređeno vrijeme.
(3) Bitne sastavnice ugovora uz Izjavu čine Odluka i Cjenik javne usluge.
(4) Za postojeće korisnike usluge smatra se da su dostavili zahtjev i dokaze iz čl. 3 ovih općih uvjeta, ako je javna usluga već korištena u proteklom razdoblju ili ako je korisnik usluge zaprimio na korištenje spremnik za primopredaju komunalnog otpada.

 

Članak 6.

(5) Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku usluge uvid u Odluku i cjenik javne usluge prije sklapanja i izmjene i/ili dopune ugovora i na zahtjev korisnika usluge.

 

Članak 7.

(1) Korisnik usluge može otkazati korištenje javne usluge (ugovora) u slučaju trajnog nekorištenja nekretnine, prema odredbama iz ove Odluke.
(2) Davatelj usluge ima pravo izvršiti provjeru navoda u zahtjevu za odjavu korištenja usluge.
(3) Ako se prilikom provjere utvrdi stanje suprotno onome navedenom u zahtjevu, korisniku usluge zaračunat će se naknada za razdoblje korištenja usluge od odjave do ponovnog zaduženja i ugovorna kazna.
(4) Korisnik usluge dužan je davatelju javne usluge vratiti ili omogućiti povrat ispravnih spremnika za odlaganje otpada koji su mu dani na uporabu odmah po dostavi zahtjeva za odjavu korištenja usluge. U protivnom davatelj javne usluge ima pravo potraživati naknadu pune cijene novog spremnika.
(5) Raskid ugovora nastupa s posljednjim danom u mjesecu u kojem je podnesena odgovarajuća obavijest odnosno zahtjev.

 

Prava i obveze ugovornih strana

Članak 8.

(1) Davatelj usluge i korisnik usluge imaju prava i obveze utvrđene Odlukom, ugovorom i ovim Općim uvjetima.
(2) Davatelj javne usluge i davatelj usluge povezane s javnom uslugom dužan je:

a. osigurati korisniku javne usluge spremnik za primopredaju komunalnog otpada
b. osigurati spremnike za prikupljanje pojedinih kategorija komunalnog otpada (papir i karton, papirna i kartonska ambalaža, metalna, plastična i staklena ambalaža) putem spremnika koji su postavljeni na javnim površinama
c. označiti spremnik oznakom
d. dostaviti korisniku javne usluge Plan primopredaje komunalnog otpada, koji predstavlja Obavijest o prikupljanju komunalnog otpada u roku koji je određen Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom
e. preuzeti sadržaj spremnika za komunalni otpad, ako taj odgovora odredbama, od korisnika javne usluge, vodeći računa o tome da oko spremnika ne ostaje razbacani otpad iz spremnika nakon preuzimanja sadržaja iz spremnika
f. odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom
g. po potrebi izvršiti provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja
h. voditi evidenciju o preuzetim količinama otpada
i. u najvećoj mogućoj mjeri, sukladno mogućnostima, osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge, uključujući kada više korisnika koristi zajednički spremnik.

(3) Korisnik javne usluge dužan je:
a. koristiti javnu uslugu i predati komunalni otpad davatelju javne usluge prema odredbama iz Odluke,
b. omogućiti davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini
c. postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika javne usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada
d. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika javne usluge sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o komunalnom otpadu i Odluci
e. zajedno s ostalim korisnicima javne usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o komunalnom otpadu i ovoj Odluci
f. predavati komunalni otpad odvojeno od reciklabilnog komunalnog otpada, problematičnog otpada i glomaznog otpada
g. predavati problematični otpad u reciklažno dvorište
h. plaćati davatelju usluge cijenu javne usluge u skladu s važećim cjenikom.

 

Članak 9.

(1) Korisnik usluge u slučaju bilo kakvih promjena podataka povezanih s ugovornim odnosom, a koje utječu na međusobne odnose između davatelja usluge i korisnika usluge, dužan je iste prijaviti davatelju usluge najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana nastale promjene u pisanom obliku.
(2) Korisnik usluge obvezan je obavijestiti davatelja usluge u roku od 15 (petnaest) dana o prestanku korištenja nekretnine (stan, kuća, poslovni prostor). Prestanak korištenja nekretnine glede korištenja javne usluge prijavljuje u pisanom obliku s priloženom popratnom dokumentacijom s kojom se dokazuje prestanak korištenja nekretnine.
(3) Prilikom stjecanja odnosno prestanka statusa korisnika usluge isti je navedeni status dužan dokazati vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom.

 

Članak 10.

(1) Svaka promjena koja se prijavljuje prihvaća se od datuma prijave te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene. Prilikom promjene svi dospjeli računi moraju biti plaćeni. Prilikom konačnog prestanka korištenja javne usluge korisnik usluge (vlasnik nekretnine) dužan je platiti sve do tada zaprimljene račune i tek se tada može brisati iz evidencije korištenja usluge.

 

Članak 11.

(1) Osim u slučaju promjene vlasništva nekretnine te razloga utvrđenog u čl. 13. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, korisnik usluge ne može otkazati ugovor, tj. dok god koristi javnu uslugu, dužan je plaćati cijenu javne usluge sukladno obračunu davatelja usluge.

 

Uvjeti isporuke i korištenja komunalne usluge

Članak 12.

(1) Spremnike za odlaganje komunalnog otpada korisnik usluge u pravilu smješta na svojoj nekretnini odnosno u objektima ili drugim prostorima u svom vlasništvu.
(2) U slučaju da ne postoje prostorne i tehničke mogućnosti smještaja spremnika za prikupljanje komunalnog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge na vlastitoj nekretnini kao i mogućnosti davatelja usluge, spremnici se mogu postaviti na najbližoj javnoj površini uz suglasnost davatelja usluge.
(3) Korisnici usluge dužni su spremnike za komunalni otpad na dan odvoza, prema rasporedu, iznijeti na javnu površinu, najkasnije do termina donesenog Planom odvoza na način da ne ometaju javni promet na kolniku ili pješačkoj stazi.
(4) Korisnici usluge dužni su brinuti o dodijeljenim spremnicima pažnjom dobrog gospodara te su u slučaju oštećenja ili uništenja vlastitom krivnjom/nepažnjom po izvršenoj zamjeni oštećenog ili uništenog spremnika davatelju usluge dužni podmiriti nastale troškove prema računu ispostavljenom od strane davatelja javne usluge.

 

Članak 13.

(1) U slučaju da je dokazano da je oštećenje spremnika za odlaganje otpada uzrokovao davatelj usluge, trošak nabave novoga snosit će davatelj usluge.
(2) Davatelj usluge dužan je pažljivo rukovati spremnicima za odlaganje otpada, tako da se isti ne oštećuju, a odloženi otpad ne rasipa i ne onečišćava okolinu. Svako onečišćivanje i oštećenje prouzrokovano skupljanjem i odvozom otpada isti su dužni odmah otkloniti. Nakon pražnjenja posuda za odlaganje otpada davatelj usluge dužan ih je vratiti na mjesto na kojem su bile prilikom preuzimanja otpada i zatvoriti poklopac.
(3) Davatelj usluge osigurava zamjenu spremnika zbog dotrajalosti.

 

Članak 14.

(1) U slučaju otuđenja dodijeljenog tipskog spremnika korisniku usluge osigurava se bez naknade novi spremnik ako korisnik usluge dostavi policijski zapisnik o prijavljenoj krađi.
(2) U protivnom korisnik usluge dužan je podmiriti davatelju usluge cijenu novog spremnika prema računu ispostavljenom od strane davatelja javne usluge.

 

Članak 15.

(1) Kada korisnik zahtijeva promjenu zapremnine spremnika, okvirni rok za dostavu spremnika je petnaest (15) dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 

Članak 16.

(1) U spremnik za komunalni otpad može se odlagati samo komunalni otpad.
(2) Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku, a poklopac spremnika mora biti potpuno zatvoren.
(3) Zabranjeno je pretrpavati i dodatno sabijati otpad u spremniku. Prilikom predaje otpad u spremniku nije dozvoljeno prethodno sabijati, prešati ili drugim postupcima tretirati kako bi se smanjio volumen otpada.
(4) Otpad mora biti odložen u spremnik na način da prilikom pražnjenja isti u cijelosti gravitacijski ispadne iz spremnika.
(5) Korisnik je odgovoran za štetu prouzrokovanu pretovarom spremnika.
(6) Otpad nije dozvoljeno odlagati pored spremnika za komunalni otpad, osim u iznimnim slučajevima uz prethodnu suglasnost i prema uputama davatelja usluge.

 

Članak 17.

(1) U spremnike za komunalni otpad zabranjeno je odlagati: reciklabilni otpad, električni i elektronički otpad i pripadajuće dodatke (poput kabela), glomazni otpad, problematični i opasni otpad (npr. fluorescentne svjetiljke, štedne žarulje, lakovi, otpala, baterije i akumulatori i drugo), tekući i polutekući otpad, žar i vrući pepeo, životinjske lešine te sve ostale posebne kategorije otpada sukladno propisima koji uređuju postupanje s otpadom.
(2) U spremnike za komunalni otpad zabranjeno je odlagati otpad koji nastaje prilikom rezidbe zelenih površina.
(3) U spremnike za komunalni otpad zabranjeno je odlagati građevni otpad.
(4) Korisnik usluge odgovara davatelju javne usluge za bilo koju vrstu štete uzrokovanu odlaganjem zabranjenih vrsta otpada u spremnik za komunalni otpad.

 

Članak 18.

(1) Zabranjeno je u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada odlagati miješani komunalni otpad, kao i bilo koji drugi otpad koji ne odgovara definiciji otpada za koji je spremnik namijenjen.
(2) Spremnici koji sadržavaju otpad koji ne odgovara definiciji otpada za koji je spremnik namijenjen neće biti ispražnjeni već će se o navedenom izvijestiti komunalno redarstvo.
(3) Korisnik usluge odgovara davatelju javne usluge za bilo koju vrstu štete uzrokovanu odlaganjem zabranjenih vrsta otpada u spremnike koji su namijenjeni za odvojeno prikupljanje otpada.

 

Članak 19.

(1) Kada je, zbog neodgovarajućeg puta, nepristupačnosti, tehničkih prepreka ili neracionalnog povećanja troškova te drugih okolnosti (nepristupačna područja) vozilu davatelja javne usluge onemogućen pristup do korisnika usluge, a korisnik usluge na izričit zahtjev preuzeo je zasebni tipski spremnik za komunalni otpad, korisnik usluge dužan je tipski spremnik na dan odvoza, prema Planu odvoza, iznijeti na javnu površinu koju odredi davatelj usluge do koje se može pristupiti komunalnim vozilom
(2) Spremnici koji nisu postavljeni sukladno odredbama ovoga članka neće biti ispražnjeni.

 

Članak 20.

(1) Kada je, zbog neodgovarajućeg puta, nepristupačnosti, tehničkih prepreka ili neracionalnog povećanja troškova te drugih okolnosti (nepristupačna područja), vozilu davatelja javne usluge onemogućen pristup do većeg broja korisnika usluge grupiranih na jednom području, a nekretnina korisnika nalazi se na većoj udaljenosti od javne površine kojoj vozilo davatelja javne usluge može pristupiti, korisnicima će se staviti na raspolaganje odgovarajući zajednički spremnik na određenu površinu koju odredi davatelj usluge do koje se može pristupiti komunalnim vozilom.

 

Način obračuna i plaćanja cijene komunalne usluge

Članak 21.

(1) Cijena javne usluge utvrđuje se Cjenikom javne usluge kojeg donosi i mijenja davatelj usluge sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
(2) Korisnik plaća cijenu usluge davatelju usluge na osnovi ispostavljenog računa.
(3) Davatelj usluge ispostavlja račun prema cjeniku i na način koji je određen Odlukom.
(4) U slučaju kad korisnik nije platio neki od prethodnih računa, na računu je naznačen iznos ukupnog dugovanja.
(5) Na zahtjev korisnika davatelj usluge račun će dostaviti elektroničkim putem.
(6) Računi se dostavljaju korisniku na adresu koju navede u Izjavi.

 

Članak 22.

(1) Računi se dostavljaju prema obračunskim razdobljima iz Odluke.

 

Članak 23.

(1) Korisnik je dužan platiti naknadu za izvršenu uslugu po dospijeću koje je navedeno na računu.
(2) U slučaju zakašnjenja zaračunavaju se zakonske zatezne kamate u skladu sa zakonom.

 

Obavijest o prikupljanju komunalnog otpada

Članak 24.

(1) Davatelj usluge osigurava isporuku usluge sukladno Planu primopredaje komunalnog otpada, koji predstavlja Obavijest o prikupljanju komunalnog otpada.
(2) Davatelj javne usluge dužan je korisniku usluge do kraja prosinca tekuće kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu dostaviti Obavijest o prikupljanju komunalnog otpada u skladu s odredbama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom u pisanom obliku ili putem mrežne stranice kad je to korisniku usluge prihvatljivo.
(3) Obavijest iz ovog članka mora sadržavati stavke donesene člankom 16. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

 

Završne odredbe

Članak 25.

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove koji proizlaze iz ili su u svezi Ugovora pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda prema mjestu sjedišta davatelja usluge.
(2) Ovi Opći uvjeti mijenjaju se na način koji je određen za njihovo donošenje.


Na temelju članka 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 94/13. i 73/17.) i čl. 38. Statuta Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“, broj 25/09., 05/12., 03/13. i 8/13. pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj 6. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine, donosi

 

O D L U K U
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada
i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Brtonigla

 

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Brtonigla.

 

Članak 2.

(1) Kad uklanjanje nepropisno odbačenog otpada zahtjeva mjere koje nisu propisane ovom Odlukom neposredno se primjenjuje Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

 

Članak 3.

(1) Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke smatra se:
• otpad odbačen u okoliš,
• krupni (glomazni otpad) otpad ostavljen na javnim površinama kada to nije u skladu s Planom odvoza glomaznog otpada prema odredbama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada jedinice lokane samouprave,
• opasni i građevinski otpad odbačen u okoliš ili na javnim površinama,
• svaki otpad odbačen pored spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike, tekstila i sl.

 

Članak 4.

(1) Utvrđuju se slijedeće mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada:
1. Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
2. Uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.
3. Redoviti godišnji nadzor radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.
4. Postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na određenim lokacijama.
5. Postavljanje videonadzora na ugroženim i saniranim površinama nepropisno odbačenog otpada.
6. Učestala kontrola lokacije putem komunalnog redarstva.
7. Distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem isporučitelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.
8. Periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada.

 

Članak 5.

(1) Utvrđuju se slijedeće mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš što uključuje i uklanjanje i naplavljenog morskog otpada:
1. Komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru).
2. Rješenjem iz prethodne točke ovog članka određuje se: lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od 6 mjeseca od dana zaprimanja rješenja.
3. Protiv rješenja iz točke 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu.
4. Istekom roka određenog rješenjem iz točke 1. ovoga članka komunalni redar utvrđuje ispunjavanje obveze određene rješenjem. Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem iz točke 1. ovoga članka nije izvršena, jedinica lokalne samouprave, dužna je osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada.
5. Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, odnosno osoba koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.
6. Jedinica lokalne samouprave ima pravo na naknadu troška uklanjanja otpada iz točke 4. ovoga članka od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno od osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kojem se otpad nalazio.

 

Članak 6.

(1) U slučaju nepropisno odbačenog otpada na javnu površinu kojom upravlja Općina Brtonigla od strane nepoznatih počinitelja, odbačeni otpad će po obavijesti nadležnih službi jedinice lokane samouprave, ukloniti osoba ovlaštena za gospodarenje tom vrstom otpada, bez potrebe donošenja prethodnog rješenja komunalnog redara. U tom slučaju komunalni redar će sastaviti zapisnik za potrebe sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

 

Članak 7.

(1) Općina Brtonigla je dužna podatke utvrđene zapisnikom iz prethodnog članka ove Odluke mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada iz članka 137. stavka 3. točke 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
(2) Izvršno tijelo Općine Brtonigla dužno je izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera iz ove Odluke podnijeti predstavničkom tijelu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
(3) Predstavničko tijelo Općine Brtonigla dužno je, temeljem izvješća iz stavka 2. ovoga članka, donijeti odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.

 

Članak 8.

(1) Sredstva za provedbu mjera iz članka 4., 5. I 6. ove Odluke osiguravaju se u proračunu Općine Brtonigla.

 

Članak 9.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Brtonigla.
(2) Odluka se odmah nakon donošenja objavljuje na mrežnoj stranici www.brtonigla-verteneglio.hr, te dostavlja nadležnom Ministarstvu na znanje.

 

KLASA: 363-02/18-02/01
URBROJ:2105/04-01-18-3
Brtonigla, 30.01.2018.

 

Općinsko vijeće
Predsjednik
Ezio Barnaba' v.r.


 

Na temelju članka 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13 i 73/17), čl. 38. Statuta Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“, broj 25/09., 05/12., 03/13. i 8/13. pročišćeni tekst), i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br.2/18) Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj 6. sjednici održanoj 30.01.2018. godine, donosi

 

ODLUKU
o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
trgovačkom društvu 6. MAJ-a d.o.o.
na području Općine Brtonigla

 

Članak 1.

Ovom Odlukom dodjeljuje se trgovačkom društvu 6. MAJ d.o.o. za komunalne usluge Umag, Tribje 2 (dalje u tekstu: Davatelj usluge), obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog komunalnog otpada te krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Brtonigla.

 

Članak 2.

Davatelj usluge dužan je sukladno Zakonu:
1. udovoljavati uvjetima za prijevoz vrste i količine otpada kojeg prikuplja,
2. predati prikupljeni otpad osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenjem otpadom sukladno Zakonu,
3. snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom,
4. raspolagati nužnim financijskim, ljudskim i tehničkim resursima potrebnim za obavljanje propisanih poslova.
Davatelj usluge dužan je javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada provoditi sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj:2/18)

 

Članak 3.

Ova odluka dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinma Općine Brtonigla.

 

KLASA: 363-02/18-02/02
URBROJ: 2105/04-01-18 -1
Brtonigla, 30.01.2018.g

 

Općinsko vijeće
Predsjednik
Ezio Barnaba' v.r.


Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 153/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 38. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 – proč.tekst) i članka 13. Odluke o komunalnoj naknadi (Službene novine Općine Brtonigla 8/01, 20/13 i 13/14), Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj 6. sjednici održanoj dana 30.siječnja 2018. godine, donosi sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

I.

Trgovačko društvo UNIVERS d.o.o. Novigrad, Ulica Laco 2, OIB: 82398089114, oslobađa se plaćanja komunalne naknade, privremeno i u potpunosti za period od 08.11.2017. g do 07.05.2018. godine, za poslovni prostor marketa Karigador, na adresi Karigador, Karigador 121, radi izvođenja radova na rekonstrukciji državne ceste D75 dionica kroz Karigador.

 

II.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za izdavanje Rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade sukladno točki I. ovog Zaključka.

 

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 363-03/17-30/01
URBROJ: 2105/04-02/01-18-3
Brtonigla, 30.01.2018. godine

 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla
Predsjednik
Ezio Barnaba' v.r.


Temeljem članka 38. Statuta Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“ broj 25/9, 5/12, 3/13 i 8/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Brtonigla na 6. sjednici održanoj dana 30.01.2018. godine donosi sljedeću

 

O D L U K U
o prihvaćanju projekta
„Nabava mobilnog ultrazvučnog uređaja za potrebe preventivnih aktivnosti Općine Brtonigla“

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom prihvaća projekt Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu Općine Brtonigla „Nabava mobilnog ultrazvučnog uređaja za potrebe preventivnih aktivnosti Općine Brtonigla“ (u daljnjem tekstu: projekt).

 

Članak 2.

Za realizaciju projekta iz članka 1., Općina Brtonigla poslati će prijavu na Javni natječaj Istarske županije za financiranje projekata kojima se rješavaju županijski prioriteti sukladno Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije, koji je raspisan sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije (Službene novine Istarske županije broj 16/2017. od 20. studenoga 2017. godine).
Uvjet za realizaciju projekta iz članka 1. je odobrenje sredstava iz Javnog natječaja iz prethodnog stavka ovog članka.
Projekt će se, po odobrenju sredstava iz Javnog natječaja, sufinancirati iz Proračuna Općine Brtonigla, iz stavke račun 37211, pozicija 80, naziv „Preventivna zdravstvena akcija“.

 

Članak 3.

Nositelj projekta je Općina Brtonigla.
Za Izvoditelja aktivnosti koje će se definirati prilikom prijave projekta na javni poziv, kao odgovorna osoba za provedbu istih aktivnosti, imenuje se članica Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu Općine Brtonigla, mr. sc. Dragana Mijatović, dr. med., spec.neurolog.
Za sastavljanje i za slanje prijave projekta, zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla.

 

Članak 4.

Rokovi za realizaciju projekta iz članka 1. počinju teći od dana zaprimanja konačne Odluke o dodjeli sredstava za realizaciju projekta.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se ista objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 550-01/18-01/02
URBROJ: 2105/04-01-18-2
BRTONIGLA, 30.01.2018. godine

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA
Predsjednik
Ezio Barnaba' v.r.


Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 18/13, 123/17), čl. 38.Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br.25/09, 05/12, 3/13, 8/13), te čl. 24., Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/12, 3/13, 8/13), Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj 6. sjednici održanoj dana 30.siječnja 2018. godine, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti
na području Općine Brtonigla
za studeni i prosinac 2017. godine

 

I.

Općinsko vijeće Općine Brtonigla prihvaća informaciju o stanju sigurnosti za mjesec studeni 2017.godine, broj: 511-08-23/1-9/11/17 od 06.prosinca 2017.godine, te za mjesec prosinac 2017.godine, broj: 511-08-23/1-9/12/17 od 05. siječnja 2018. godine.

 

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA:215-01/17-01/01
URBROJ: 2105/04-01-18-16
Brtonigla, 30.01. 2018. godine

 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla
Predsjednik
Ezio Barnaba' v.r.

Pročitano 164 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr