Srijeda, 14 Veljača 2018 20:25

Službene novine br.04/2018

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA

Broj: 04

Godina: 2018

Brtonigla, 14. veljače 2018. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

1. Odluka  o utvrđivanju potrebe za prijem u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla i to komunalnog radnika I 

2. Odluka  o utvrđivanju potrebe za prijem u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla i to komunalnog radnika II 

3. Plan prijma u službu u Vlastiti pogon Općine Brtonigla za 2018. godinu

4. Odluka o izravnom ugovaranju za izvedbu dekorativne rasvjete na crkvi u naselju Radini i crkvi Sv. Svetih u Brtonigli 

5. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla za 2018. godinu

6. Zaključak o osnivanju prava služnosti

7. Odluka  o izravnom ugovaranju nabave usluge izrade procjene vrijednosti zakupa nekretnine

8. Odluka  o izravnom ugovaranju nabave usluge izrade procjene tržišne vrijednosti mjesečnog zakupa poslovnog prostora

9. Odluka  o izravnom ugovaranju nabave usluge obrade i unosa podataka katastra u pipGIS®

10. Zaključak  o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Kovri 

11. Zaključak  o osnivanju prava služnosti

12. Zaključak  o osnivanju prava služnosti

13. Rješenje kojim se namješteniku Vlastitog pogona odobrava isplata potpore radi neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana 

14. Zaključak o utvrđivanju Plana savjetovanja s javnošću Općine Brtonigla za 2018. godinu

15. Zaključak kojim se odobrava osnivanje prava služnosti na neograničeno razdoblje radi izgradnje nove kabelske niskonaponske mreže HEP-a 

16. Odluka  o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretninu u vlasništvu Općine Brtonigla

17. Odluka  o davanju u zakup neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Brtonigla

18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Istarskih domova zdravlja, Ispostava Umag, Patronažna služba Buje, o provedenoj preventivnoj akciji

19. Zaključak o utvrđivanju Plana nabave Općine Brtonigla za 2018.godinu

20. Odluka  o kupnji k.č.br. 598/3 i 598/5 obje k.o. Brtonigla

21. Odluka  o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora  u vlasništvu Općine Brtonigla

22. Odluka  o razvrgniću suvlasničke zajednice na k.č.br. 598/2 k.o. Brtonigla

23. Godišnji plan  upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu

24. Zaključak o utvrđivanju  I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Brtonigla za 2018.godinu

25. Odluka  o pokretanju postupka za povjeravanje komunalnih djelatnosti veterinarsko-higijeničarskih usluga

26. Zaključak o prihvaćanju Opisnog i Financijskog izvještaja Doma za odrasle osobe Motovun koji su podneseni radi kontrole namjenskog korištenja sredstava za program „Domski band-glazbom protiv predrasuda 2017“

27. Zakjučak  o utvrđivanju Prijedloga Odluke o prihvaćanju projekta „Nabava mobilnog ultrazvučnog uređaja za potrebe preventivnih aktivnosti Općine Brtonigla“

28. Odluka  o sklapanju ugovora za nabavu izrade Procjene rizika od velikih nesreća

29. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Fiorini – UPU 4 i pročišćenog teksta Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Fiorini – UPU 4

Pročitano 293 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr