Ponedjeljak, 12 Ožujak 2018 11:16

Službene novine br.05/2018

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA

Broj: 05

Godina: 2018

Brtonigla, 12. ožujka 2018. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

1. Odluka o donošenju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Brtonigla za 2018. godinu

2. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Brtonigla

3. Odluka o izravnom ugovaranju za nabavu i montažu prometnih znakova „STOP“ na području Općine Brtonigla

4. Odluka o izravnom ugovaranju za izvršavanje usluga održavanja servera i informatičke opreme općinske uprave Općine Brtonigla

5. Rješenje o imenovanju Povjerenika civilne zaštite Općine Brtonigla i njihovih zamjenika

6. Zaključak o prihvaćanju Opisnog i Financijskog izvještaja Doma za odrasle osobe Motovun koji je podnesen radi kontrole namjenskog korištenja sredstava

7. Odluka o izravnom ugovaranju nabave usluge web hostinga za službene web stranice Općine Brtonigla

8. Odluka o donaciji Udruzi vinogradara i vinara Istre – Vinistra

9. Odluka o poništenju Oglasa za prijem u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla komunalnog radnika I na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci

10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o Planu upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Brtonigla za 2017. godinu

11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla za 2017. godinu

12. Odluka o izravnom ugovaranju za izradu Geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste Štrpe ul. Ronki – Istralandia

13. Odluka o izravnom ugovaranju za izradu Geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste trga u naselju Radini

14. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za godišnje geodetske usluge

15. Odluka o rashodovanju opreme

16. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o obavljenom popisu imovine i obaveza za 2017. godinu

17. Odluku o početku postupka jednostavne nabave za najam kombi vozila

18. Zaključak o osnivanju prava služnosti

19. Zaključak kojim se odobrava osnivanje prava služnosti na neograničeno razdoblje, radi izgradnje komunalne vodne građevine za javnu vodoopskbu – Vodovodni ogranak „TP Marcari UPU 33 Općina Brtonigla - Nova Vas“

20. Odluka o izravnom ugovaranju za tiskanje letka „Proračun u malom“

21. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio

22. Odluka o pokretanju postupka za povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Brtonigla - Verteneglio u 2018. godini

23. Odluka kojom se odobrava korištenje dijela javne površine bez provedbe javnog natječaja

24. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o prihodima i rashodima te Izvještaja o radu Gradskog društva Crvenog križa Buje

25. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio

26. Odluka o izravnom ugovaranju za nabavu i montažu električne fine montažne opreme u poslovnom prostoru Općine Brtonigla „Ex Glas istre“

27. Zaključak o prihvaćanju Revizije zaključenih ugovora o stipendiranju za akademsku godinu 2016./2017.

28. Odluka kojom se utvrđuje potreba za prijem u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla-Verteneglio

29. Okvir dodjele financijskih sredstava udrugama u 2018. godini

30. Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla - Verteneglio u 2018. godini

31. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Općinskog proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u oblasti sporta

32. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za najam kombi vozila

33. Odluka o utvrđivanju prioritetnih područja financiranja programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio u 2018.godini

34. Odluka o izravnom ugovaranju za sanaciju tlakovca u ulici kod Muzeja vina označenu kao k.č.br. 940/1 k.o. Brtonigla

35. Odluka kojom Općina Brtonigla-Verteneglio pristaje na prijenos prava i obveza iz Ugovora o kupoprodaji Klasa:944-05/07-01/49 Ur.Broj:2105/01-02-07-01 od 10. srpnja 2007. godine

 

ODLUKE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

1. Izvješće o Planu upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Brtonigla za 2017. godinu

2. Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla za 2017.godinu

Pročitano 218 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr