Godisnje_izvjesce.csv

Tijelo;Grad;OIB;Broj;Zavr�eno;Djelatnost;Osniva�;Status;"Zahtjevi preneseni iz 2019. godine";;;"Zahtjevi zaprimljeni u 2020. godini";;;"Zbroj zahtjeva koji su bili na rje�avanju u 2020. godini (prenesenih zahtjeva iz 2019. godine i zaprimljenih zahtjeva u 2020. godini)";;;"Ustupljeni zahtjevi";;;"Zahtjevi rije�eni u roku";;;"Zahtjevi rije�eni izvan roka";;;"Zahtjevi rije�eni tijekom 2020. godine";;;"Nerije�eni zahtjevi";;;"Usvojeni zahtjevi";;;"Djelomi�no usvojeni, djelomi�no odbijeni zahtjevi odnosno djelomi�no odba�eni zahtjev";;;"Obavijesti izdane sukladno �lanku 23. stavku 2. ZPPI";"Odbijeni zahtjevi";;;"Razlozi za odbijanje i djelomi�no odbijanje zahtjeva za pristup informacijama";;;;;;;;;;;;;;;;"Razlozi za odbijanje i djelomi�no odbijanje zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"Odba�eni/djelomi�no odba�eni zahtjevi";;;"Broj odba�enih/djelomi�no odba�enih zahtjeva prema razlozima odbacivanja";;;"Neto�na ili nepotpuna informacija (zahtjev za dopunu ili ispravak informacije)";;;"Broj obustavljenih postupaka";"�albe odba�ene od tijela javne vlasti kao prvostupanjskog tijela";;;"�albe usvojene od tijela javne vlasti kao prvostupanjskog tijela";;;"Visina ukupno ostvarene naknade stvarnih materijalnih tro�kova i tro�kova dostave informacija";;;"Jeste li objavili zakone i ostale propise (ili poveznice na njih) koji se odnose na podru�je rada TJV?";;;"Jeste li objavili op�e akte i odluke TJV kojima se utje�e na interese korisnika? (Napomena: ukoliko su isti objavljeni u slu�benom glasniku TJV bez mogu�nosti pretrage, isto se ne smatra proaktivnom objavom u smislu ZPPI)";;;"Jeste li objavili godi�nje planove (programe) rada TJV?";;;;"Jeste li objavili strate�ke dokumente TJV ili strate�ke dokumente koji se, posredno ili neposredno, odnose na TJV?";;;;"Jeste li objavili izvje��a o radu TJV?";;;;"Jeste li objavili prora�un, financijski plan ili drugi odgovaraju�i dokument kojim se utvr�uju prihodi i rashodi TJV?";;;"Jeste li objavili financijska izvje��a TJV?";;;"Jeste li objavili izvje��a o izvr�enju prora�una ili financijskog plana TJV?";;;"Jeste li objavili informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomo�ima, uklju�uju�i popis korisnika i visinu iznosa?";;;;"Jeste li informacije iz pitanja 28., 29. i 30. objavili u otvorenom, strojno �itljivom formatu?";;;"Posjedujete li arhivu informacija iz pitanja 28., 29. i 30. (barem 3. godine unatrag)?";;;"Jeste li objavili plan nabave ili poveznicu na plan nabave TJV sukladno zakonu kojim se ure�uje javna nabava?";;;;"Jeste li objavili registar ugovora ili poveznicu na registar ugovora TJV sukladno zakonu kojim se ure�uju javne nabave?";;;;"Jeste li objavili popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik TJV ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje?";;;;"Jeste li objavili op�i akt o jednostavnoj nabavi TJV sukladno zakonu kojim se ure�uje javna nabava?";;;;"Objavljujete li obavijesti o raspisanim natje�ajima i dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natje�ajnom postupku?";;;;"Objavljujete li obavijesti o ishodu natje�ajnog postupka za zapo�ljavanje (ime, prezime i stru�ne kvalifikacije odabranih kandidata)?";;;;"Jeste li objavili informacije o unutarnjem ustrojstvu s imenima �elnika i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim kontakt podacima?";;;"Jeste li objavili popis registara (evidencija, baza) koje TJV vodi uz osnovne metapodatke o predmetnim registrima (asset lista)?";;;;"Jeste li internetskim stranicama TJV objavili registre (evidencije) koje ne sadr�e ograni�enja iz �lanaka 15. i 30. ZPPI?";;;;"Jeste li registre (evidencije) iz prethodnog pitanja objavili u otvorenom, strojno �itljivom formatu?";;;;"Jeste li predmetne registre objavili na Portalu otvorenih podataka TJV?";;;;"Omogu�ujete li preuzimanje predmetnih registara (evidencija) u cijelosti?";;;;"Jeste li objavili dozvole za predmetne registre (evidencije) sukladno Pravilniku o vrstama i sadr�aju dozvola kojima se utvr�uju uvjeti ponovne uporabe informacija (�Narodne novine�, br. 67/17)?";;;;"Jeste li objavili informacije o javnim uslugama koje pru�ate na vidljivom mjestu, s poveznicom na one koje se pru�aju elektroni�kim putem (e-usluge - objava obrazaca s mogu�no��u popune u elektroni�kom obliku, primjerice MS word obrazac, WEB forma i sli�no)?";;;;"Objavljujete li dnevne redove sjednica kolegijalnih slu�benih tijela sa vremenom odr�avanja i informacijama o na�inu rada?";;;;"Objavljujete li informacije o mogu�nostima neposrednog uvida javnosti u rad tijela (prisustvovanja sjednici), broju osoba koje mogu prisustvovati sjednici kao i na�inu prijavljivanja?";;;;"Objavljujete li zaklju�ke sa slu�benih sjednica?";;;;"Jeste li objavili informacije o radu formalnih radnih tijela iz va�e nadle�nosti?";;;;"Jeste li objavili obavijest o na�inu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu?";;;"Jeste li objavili podatke za kontakt slu�benika za informiranje?";;"Jeste li objavili obrazac za pristup informacijama i/ili poveznicu na obrazac?";;"Jeste li objavili obrazac za ponovnu uporabu informacija i/ili poveznicu na obrazac?";;"Jeste li objavili obrazac za dopunu ili ispravak informacija i/ili poveznicu na obrazac?";;"Jeste li objavili Kriterije za odre�ivanje visine naknade stvarnih materijalnih tro�kova i tro�kova dostave informacije (""Narodne novine"", br. 12/14 i 15/14) i/ili poveznicu na predmetne Kriterije?";;"Je li Va�e tijelo javne vlasti obveznik dostave dokumenata u Sredi�nji katalog slu�benih dokumenata RH sukladno �l. 10.a. ZPPI?";;"Dostavljate li redovito u Sredi�nji katalog slu�benih dokumenata RH op�e akte i odluke kojima se utje�e na interese korisnika?";;"Dostavljate li redovito u Sredi�nji katalog slu�benih dokumenata RH godi�nje planove, programe, strategije, upute, izvje��a o radu, financijska izvje��a i druge odgovaraju�e dokumente koji se odnose na podru�je rada tijela javne vlasti?";;"Je li va�e tijelo javne vlasti obveznik provedbe savjetovanja s javno��u sukladno �l. 11. ZPPI?";;;"Provodite li savjetovanja s javno��u?";;;"Provedba savjetovanja s javno��u";"Trajanje savjetovanja s javno��u";"Jeste li objavili godi�nji plan savjetovanja s javno��u?";;"A�urirate li godi�nji plan savjetovanja s javno��u?";;;"Postoji li na internetskim stranicama TJV posebna rubrika namijenjena savjetovanjima s javno��u TJV?";;"Da li sa glavne internetske stranice TJV pozivate javnost na sudjelovanje u savjetovanjima?";;"Ako savjetovanja provodite na portalu za e-Savjetovanja jeste li objavili poveznicu na navedeni portal?";;;"Ako je odre�en koordinator za provedbu savjetovanja TJV postoje li dogovorene interne procedure komunikacije slu�benika i koordinatora?";;;;"Jesu li slu�benici upoznati s naprijed navedenim procedurama?";;;"Da li je duljina trajanja savjetovanja u pravilu 30 dana?";;"Objavljujete li razloge ukoliko je duljina trajanja savjetovanja kra�a od 30 dana (npr. u dokumentu za provedbu savjetovanja)?";;;"Jeste li objavili izvje��a o svim provedenim savjetovanjima sa zaprimljenim prijedlozima i primjedbama te o�itovanjima s razlozima za prihva�anje ili neprihva�anje pojedinih prijedloga i primjedbi? (napominje se da je, ukoliko nije bilo dostavljenih komentara, to tako�er potrebno navesti u izvje��u i isto objaviti)";; ;;;;;;;;"broj prenesenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj prenesenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj prenesenih zahtjeva";"broj zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj zaprimljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj zaprimljenih zahtjeva";"ukupan broj zahtjeva za pristup informacijama";"ukupan broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj svih zahtjeva u rje�avanju";"broj ustupljenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj ustupljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj ustupljenih zahtjeva";"broj rije�enih zahtjeva za pristup informacijama";"broj rije�enih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj rije�enih zahtjeva";"broj zahtjeva za pristup informacijama rije�enih izvan roka";"broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija rije�enih izvan roka";"ukupan broj zahtjeva rije�enih izvan roka";"broj rije�enih zahtjeva za pristup informacijama";"broj rije�enih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj rije�enih zahtjeva";"broj nerije�enih zahtjeva za pristup informacijama";"broj nerije�enih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj nerije�enih zahtjeva";"broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj usvojenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj usvojenih zahtjeva";"broj djelomi�no usvojenih/djelomi�no odbijenih/djelomi�no odba�enih zahtjeva za pristup informacijama";"broj djelomi�no usvojenih/djelomi�no odbijenih/djelomi�no odba�enih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj djelomi�no usvojenih/djelomi�no odbijenih/djelomi�no odba�enih zahtjeva";"broj izdanih obavijesti sukladno �l. 23., st.2. ZPPI";"broj odbijenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj odbijenih zahtjeva";"radi se o informacijama koje se ti�u svih postupaka koje vode nadle�na tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka (�l.15., st.1. ZPPI)";"radi se o informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) (�l.15., st.2., to�.1. ZPPI)";"radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o za�titi tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja poslovnu tajnu (�l.15., st.2., to�.2. ZPPI)";"radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o za�titi tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja profesionalnu tajnu (�l.15., st.2., to�.2. ZPPI)";"radi se o informaciji koja predstavlja poreznu tajnu, sukladno Op�em poreznom zakonu (NN 115/16, 106/18) (�l.15, st.2, to�.3. ZPPI)";"radi se o osobnim podacima sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vije�a od 27. travnja 2016. o za�titi pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - Op�a uredba o za�titi podataka (�l.15., st.2., to�.4. ZPPI)";"radi se informacijama za�ti�ene propisima kojima se ure�uje pravo intelektualnog vlasni�tva, a nema izri�itoga pisanog pristanka autora ili vlasnika, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18) (�l. 15., st. 3., to�. 3. ZPPI)";"radi se o informaciji kojoj je pristup ograni�en sukladno me�unarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja me�unarodnim ugovorima ili pregovora s drugim dr�avama ili me�unarodnim organizacijama, do zavr�etka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u podru�ju odr�avanja diplomatskih odnosa (�l.15., st.2., to�.6. ZPPI) ";"u ostalim slu�ajevima utvr�enim zakonom (�l.15., st.2., to�.7. ZPPI)";"objava informacije bi onemogu�ila u�inkovito, neovisno i nepristrano vo�enje sudskog, upravnog ili drugog pravno ure�enog postupka, izvr�enje sudske odluke ili kazne (�l.15., st.3., to�.1. ZPPI)";"objava informacije bi onemogu�ila rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti, (�l.15., st.3., to�.2. ZPPI)";"radi se o informaciji koja je u postupku izrade unutar jednog ili me�u vi�e tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovr�etka izrade cjelovite i kona�ne informacije moglo ozbiljno naru�iti proces njezine izrade (�l.15., st.4., to�.1. ZPPI)";"radi se o informaciji nastaloj u postupku usugla�avanja pri dono�enju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mi�ljenja unutar jednog ili me�u vi�e tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogre�nog tuma�enja sadr�aja informacije, ugroziti proces dono�enja propisa i akata ili slobodu davanja mi�ljenja i izra�avanja stavova (�l.15., st.4., to�.2. ZPPI) ";"ako nije bilo osnove za dopunu ili ispravak dana informacije iz �l. 24. ZPPI (�l.23. st.5., t.3. ZPPI)";"radi se o informaciji koja se ne smatra informacijom u smislu �lanka 5. stavka 1. to�ke 3. ZPPI (�l.23., st.5., t.4. ZPPI)";"radi se o zlouporabi prava na pristup informacijama - ako jedan ili vi�e me�usobno povezanih podnositelja putem jednog ili vi�e funkcionalno povezanih zahtjeva o�ito zloupotrebljava pravo na pristup informacijama, a osobito kada zbog u�estalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih informacija ili zahtjeva kojima se tra�i velik broj informacija dolazi do optere�ivanja rada i redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti (�l.23., st.5., t.5. ZPPI)";"radi se o informacijama koje se ti�u svih postupaka koje vode nadle�na tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka (�l.15. st.1. ZPPI)";"radi se o informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) (�l.15., st.2., to�.1. ZPPI)";"radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o za�titi tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja poslovnu tajnu (�l.15., st.2., to�.2. ZPPI)";"radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o za�titi tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja profesionalnu tajnu (�l.15., st.2., to�.2. ZPPI)";"radi se o informaciji koja predstavlja poreznu tajnu, sukladno Op�em poreznom zakonu (NN 106/18) (�l.15., st.2., to�.3. ZPPI)";"radi se o osobnim podacima sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vije�a od 27. travnja 2016. o za�titi pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - Op�a uredba o za�titi podataka (�l.15., st.2., to�.4. ZPPI)";"radi se informacijama za�ti�ene propisima kojima se ure�uje pravo intelektualnog vlasni�tva, a nema izri�itoga pisanog pristanka autora ili vlasnika, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18) (�l.15., st.3., to�.3. ZPPI)";"radi se o informaciji kojoj je pristup ograni�en sukladno me�unarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja me�unarodnim ugovorima ili pregovora s drugim dr�avama ili me�unarodnim organizacijama, do zavr�etka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u podru�ju odr�avanja diplomatskih odnosa (�l.15., st.2., to�.6. ZPPI)";"u ostalim slu�ajevima utvr�enim zakonom (�l.15., st.2., to�.7. ZPPI)";"objava informacije bi onemogu�ila u�inkovito, neovisno i nepristrano vo�enje sudskog, upravnog ili drugog pravno ure�enog postupka, izvr�enje sudske odluke ili kazne (�l.15., st.3., to�.1. ZPPI)";"objava informacije bi onemogu�ila rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti, (�l.15., st.3., to�.2. ZPPI)";"radi se o informaciji koja je u postupku izrade unutar jednog ili me�u vi�e tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovr�etka izrade cjelovite i kona�ne informacije moglo ozbiljno naru�iti proces njezine izrade (�l.15., st.4., to�.1. ZPPI)";"radi se o informaciji nastala u postupku usugla�avanja pri dono�enju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mi�ljenja unutar jednog ili me�u vi�e tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogre�nog tuma�enja sadr�aja informacije, ugroziti proces dono�enja propisa i akata ili slobodu davanja mi�ljenja i izra�avanja stavova (�l.15., st.4., to�.2. ZPPI)";"radi se o povjerljivim statisti�kim informacijama, sukladno zakonu (Zakon o slu�benoj statistici NN 103/03, 75/09, 59/12, 12/13)";"radi se o informacijama za koje korisnik treba dokazati postojanje pravnog interesa";"radi se dijelovima informacije koji sadr�e samo logotipe, grbove ili oznake";"radi se informacijama koje su u posjedu tijela koja pru�aju javne usluge radija, televizije i elektroni�kih medija";"radi se o informacijama koje su u posjedu obrazovnih i znanstvenoistra�iva�kih ustanova, uklju�uju�i organizacije osnovane u svrhu prijenosa rezultata istra�ivanja, �kole i ustanove visokog obrazovanja, osim knji�nica ustanova visokog obrazovanja";"radi se o informacijama koje posjeduju ustanove u kulturi, osim knji�nica, muzeja i arhiva,";"radi se informacijama koje se ne prikupljaju u svrhu obavljanja javnog posla.";"broj odba�enih/djelomi�no odba�enih zahtjeva za pristup informacijama";"broj odba�enih/djelomi�no odba�enih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj odba�enih/djelomi�no odba�enih zahtjeva";"nepotpun (�l. 20., st.2. ZPPI)";"nerazumljiv (�l. 20., st.2. ZPPI)";"tijelo ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija nalazi (�l. 23., st.4. ZPPI)";"broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koji se odnose na pristup informacijama";"broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koji se odnose na ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije";"ukupan broj obustavljenih postupaka u prvom stupnju";"broj odba�enih �albi za ostvarivanje prava na pristup informacijama";"broj odba�enih �albi za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj odba�enih �albi";"broj usvojenih �albi za ostvarivanje prava na pristup informacijama";"broj usvojenih �albi za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj usvojenih �albi";"ukupan iznos naknade ostvarene pru�anjem informacije temeljem zahtjeva za pristup informacijama";"ukupan iznos naknade ostvarene pru�anjem informacije temeljem zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan iznos naknade";Da;Ne;Djelomi�no;Da;Ne;Djelomi�no;Da;Ne;Djelomi�no;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomi�no;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomi�no;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomi�no;Da;Ne;Djelomi�no;Da;Ne;Djelomi�no;Da;Ne;Djelomi�no;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomi�no;Da;Ne;Djelomi�no;Da;Ne;Djelomi�no;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomi�no;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomi�no;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomi�no;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomi�no;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomi�no;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomi�no;Da;Ne;Djelomi�no;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomi�no;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomi�no;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomi�no;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomi�no;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomi�no;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomi�no;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomi�no;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomi�no;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomi�no;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomi�no;"Nije primjenjivo";Da;Ne;Djelomi�no;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;"Da, ali tijekom 2020. nije provedeno nijedno savjetovanje";Da;Ne;Djelomi�no;"Navedite broj provedenih savjetovanja s javno��u";"Navedite prosje�nu duljinu trajanja savjetovanja u danima";Da;Ne;Da;Ne;Djelomi�no;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;"Ne provodimo savjetovanja na portalu e-Savjetovanja";Da;Ne;Djelomi�no;"Nije odre�en koordinator";Da;Ne;Djelomi�no;Da;Ne;Da;Ne;Djelomi�no;Da;Ne;Djelomi�no "Op�ina Brtonigla";Brtonigla;81025770849;73;DA;"Javna uprava i politi�ki sustav";"Republika Hrvatska";"Jedinica lokalne ili podru�ne (regionalne) samouprave";0;0;0;19;0;19;19;0;19;0;0;0;19;0;19;0;0;0;19;0;19;0;0;0;19;0;19;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0,00;0,00;0,00;;Ne;;Da;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;Da;;;Da;;;Da;;;;Da;;;Da;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Ne;;;;Ne;;;;Ne;;;;Ne;;;;Ne;;;;Ne;;;;;Djelomi�no;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;Da;;Da;;Da;;Da;;Da;;Da;;Da;;Da;;Da;;;Da;;;3;"Navedite prosje�nu duljinu trajanja savjetovanja u danima - 15 DANA";Da;;;Ne;;Da;;Da;;;;"Ne provodimo savjetovanja na portalu e-Savjetovanja";;;;"Nije odre�en koordinator";Da;;;;Ne;;;Djelomi�no;Da;;