izvješće (2022).csv

Tijelo Grad OIB Broj Zavreno Djelatnost Osniva Status Zahtjevi preneseni iz 2021. godine Zahtjevi zaprimljeni u 2022. godini Zbroj zahtjeva koji su bili na rjeavanju u 2022. godini (prenesenih zahtjeva iz 2021. godine i zaprimljenih zahtjeva u 2022. godini) Ustupljeni zahtjevi Zahtjevi rijeeni u roku Zahtjevi rijeeni izvan roka Zahtjevi rijeeni tijekom 2022. godine Nerijeeni zahtjevi Usvojeni zahtjevi Struktura usvojenih zahtjeva Djelomino usvojeni, djelomino odbijeni zahtjevi odnosno djelomino odbaeni zahtjev Obavijesti izdane sukladno lanku 23. stavku 2. ZPPI Odbijeni zahtjevi Razlozi za odbijanje i djelomino odbijanje zahtjeva za pristup informacijama Razlozi za odbijanje i djelomino odbijanje zahtjeva za ponovnu uporabu informacija Odbaeni/djelomino odbaeni zahtjevi Broj odbaenih/djelomino odbaenih zahtjeva prema razlozima odbacivanja Netona ili nepotpuna informacija (zahtjev za dopunu ili ispravak informacije) Broj obustavljenih postupaka albe odbaene od tijela javne vlasti kao prvostupanjskog tijela albe usvojene od tijela javne vlasti kao prvostupanjskog tijela Visina ukupno ostvarene naknade stvarnih materijalnih trokova i trokova dostave informacija Jeste li objavili zakone i ostale propise (ili poveznice na njih) koji se odnose na podruje rada TJV? Jeste li objavili ope akte i odluke TJV kojima se utjee na interese korisnika? (Napomena: ukoliko su isti objavljeni u slubenom glasniku TJV bez mogunosti pretrage, isto se ne smatra proaktivnom objavom u smislu ZPPI) Jeste li objavili godinje planove (programe) rada TJV? Jeste li objavili strateke dokumente TJV ili strateke dokumente koji se, posredno ili neposredno, odnose na TJV? Jeste li objavili izvjea o radu TJV? Jeste li objavili proraun, financijski plan ili drugi odgovarajui dokument kojim se utvruju prihodi i rashodi TJV? Jeste li objavili financijska izvjea TJV? Jeste li objavili izvjea o izvrenju prorauna ili financijskog plana TJV? Jeste li objavili informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoima, ukljuujui popis korisnika i visinu iznosa? Jeste li informacije iz pitanja 28., 29. i 30. objavili u otvorenom, strojno itljivom formatu? Posjedujete li arhivu informacija iz pitanja 28., 29. i 30. (barem 3. godine unatrag)? Jeste li objavili plan nabave ili poveznicu na plan nabave TJV sukladno zakonu kojim se ureuje javna nabava? Jeste li objavili registar ugovora ili poveznicu na registar ugovora TJV sukladno zakonu kojim se ureuju javne nabave? Jeste li objavili popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik TJV ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje? Jeste li objavili opi akt o jednostavnoj nabavi TJV sukladno zakonu kojim se ureuje javna nabava? Objavljujete li obavijesti o raspisanim natjeajima i dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natjeajnom postupku? Objavljujete li obavijesti o ishodu natjeajnog postupka za zapoljavanje (ime, prezime i strune kvalifikacije odabranih kandidata)? Jeste li objavili informacije o unutarnjem ustrojstvu s imenima elnika i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim kontakt podacima? Jeste li objavili popis registara (evidencija, baza) koje TJV vodi uz osnovne metapodatke o predmetnim registrima (asset lista)? Jeste li internetskim stranicama TJV objavili registre (evidencije) koje ne sadre ogranienja iz lanaka 15. i 30. ZPPI? Jeste li registre (evidencije) iz prethodnog pitanja objavili u otvorenom, strojno itljivom formatu? Jeste li predmetne registre objavili na Portalu otvorenih podataka TJV? Omoguujete li preuzimanje predmetnih registara (evidencija) u cijelosti? Jeste li objavili dozvole za predmetne registre (evidencije) sukladno Pravilniku o vrstama i sadraju dozvola kojima se utvruju uvjeti ponovne uporabe informacija (Narodne novine, br. 67/17)? Jeste li objavili informacije o javnim uslugama koje pruate na vidljivom mjestu, s poveznicom na one koje se pruaju elektronikim putem (e-usluge - objava obrazaca s mogunou popune u elektronikom obliku, primjerice MS word obrazac, WEB forma i slino)? Objavljujete li dnevne redove sjednica kolegijalnih slubenih tijela sa vremenom odravanja i informacijama o nainu rada? Objavljujete li informacije o mogunostima neposrednog uvida javnosti u rad tijela (prisustvovanja sjednici), broju osoba koje mogu prisustvovati sjednici kao i nainu prijavljivanja? Objavljujete li zakljuke sa slubenih sjednica? Jeste li objavili informacije o radu formalnih radnih tijela iz vae nadlenosti? Jeste li objavili obavijest o nainu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu? Jeste li objavili podatke za kontakt slubenika za informiranje? Jeste li objavili obrazac za pristup informacijama i/ili poveznicu na obrazac? Jeste li objavili obrazac za ponovnu uporabu informacija i/ili poveznicu na obrazac? Jeste li objavili obrazac za dopunu ili ispravak informacija i/ili poveznicu na obrazac? Jeste li objavili Kriterije za odreivanje visine naknade stvarnih materijalnih trokova i trokova dostave informacije ("Narodne novine", br. 12/14 i 15/14) i/ili poveznicu na predmetne Kriterije? Je li Vae tijelo javne vlasti obveznik dostave dokumenata u Sredinji katalog slubenih dokumenata RH sukladno l. 10.a. ZPPI? Dostavljate li redovito u Sredinji katalog slubenih dokumenata RH ope akte i odluke kojima se utjee na interese korisnika? Dostavljate li redovito u Sredinji katalog slubenih dokumenata RH godinje planove, programe, strategije, upute, izvjea o radu, financijska izvjea i druge odgovarajue dokumente koji se odnose na podruje rada tijela javne vlasti? Je li vae tijelo javne vlasti obveznik provedbe savjetovanja s javnou sukladno l. 11. ZPPI? Provodite li savjetovanja s javnou? Provedba savjetovanja s javnou Trajanje savjetovanja s javnou Jeste li objavili godinji plan savjetovanja s javnou? Aurirate li godinji plan savjetovanja s javnou? Postoji li na internetskim stranicama TJV posebna rubrika namijenjena savjetovanjima s javnou TJV? Da li sa glavne internetske stranice TJV pozivate javnost na sudjelovanje u savjetovanjima? Ako savjetovanja provodite na portalu za e-Savjetovanja jeste li objavili poveznicu na navedeni portal? Ako je odreen koordinator za provedbu savjetovanja TJV postoje li dogovorene interne procedure komunikacije slubenika i koordinatora? Jesu li slubenici upoznati s naprijed navedenim procedurama? Da li je duljina trajanja savjetovanja u pravilu 30 dana? Objavljujete li razloge ukoliko je duljina trajanja savjetovanja kraa od 30 dana (npr. u dokumentu za provedbu savjetovanja)? Jeste li objavili izvjea o svim provedenim savjetovanjima sa zaprimljenim prijedlozima i primjedbama te oitovanjima s razlozima za prihvaanje ili neprihvaanje pojedinih prijedloga i primjedbi? (napominje se da je, ukoliko nije bilo dostavljenih komentara, to takoer potrebno navesti u izvjeu i isto objaviti)
broj prenesenih zahtjeva za pristup informacijama broj prenesenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ukupan broj prenesenih zahtjeva broj zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama broj zaprimljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ukupan broj zaprimljenih zahtjeva ukupan broj zahtjeva za pristup informacijama ukupan broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ukupan broj svih zahtjeva u rje�avanju broj ustupljenih zahtjeva za pristup informacijama broj ustupljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ukupan broj ustupljenih zahtjeva broj rije�enih zahtjeva za pristup informacijama broj rije�enih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ukupan broj rije�enih zahtjeva broj zahtjeva za pristup informacijama rije�enih izvan roka broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija rije�enih izvan roka ukupan broj zahtjeva rije�enih izvan roka broj rije�enih zahtjeva za pristup informacijama broj rije�enih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ukupan broj rije�enih zahtjeva broj nerije�enih zahtjeva za pristup informacijama broj nerije�enih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ukupan broj nerije�enih zahtjeva broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijama broj usvojenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ukupan broj usvojenih zahtjeva op�e informacije u vezi s radom i/ili organizacijom (planovi, strategije, izvje��a o radu, obavijesti o natje�aju i ishodu natje�aja, uklju�uju�i i op�e informacije o zaposlenicima i sl.) Informacije u vezi s financiranja (prora�un, financijski plan, financijska izvje��a, javna nabava, ugovori o poslovanju, dodjela bespovratnih sredstava, uklju�uju�i i financijske informacije vezane uz zaposlenike i sl.) Informacije povezane s djelokrugom rada (nacrti propisa, inspekcijski zapisnici i nalazi, razne informacije iz djelokruga tijela, kao npr. informacije o okoli�u, dokumentacija i odluke o pla�anju komunalne naknade, izgradnja odlagali�te ili dokumentacija i odluke iz drugih sl.) ostalo broj djelomi�no usvojenih/djelomi�no odbijenih/djelomi�no odba�enih zahtjeva za pristup informacijama broj djelomi�no usvojenih/djelomi�no odbijenih/djelomi�no odba�enih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ukupan broj djelomi�no usvojenih/djelomi�no odbijenih/djelomi�no odba�enih zahtjeva broj izdanih obavijesti sukladno �l. 23., st.2. ZPPI broj odbijenih zahtjeva za pristup informacijama broj odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ukupan broj odbijenih zahtjeva radi se o informacijama koje se ti�u svih postupaka koje vode nadle�na tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka (�l.15., st.1. ZPPI) radi se o informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) (�l.15., st.2., to�.1. ZPPI) radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o za�titi tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja poslovnu tajnu (�l.15., st.2., to�.2. ZPPI) radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o za�titi tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja profesionalnu tajnu (�l.15., st.2., to�.2. ZPPI) radi se o informaciji koja predstavlja poreznu tajnu, sukladno Op�em poreznom zakonu (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22) (�l.15, st.2, to�.3. ZPPI) radi se o osobnim podacima sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vije�a od 27. travnja 2016. o za�titi pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - Op�a uredba o za�titi podataka (�l.15., st.2., to�.4. ZPPI) radi se informacijama za�ti�ene propisima kojima se ure�uje pravo intelektualnog vlasni�tva, a nema izri�itoga pisanog pristanka autora ili vlasnika, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 111/21) (�l. 15., st. 3., to�. 3. ZPPI) radi se o informaciji kojoj je pristup ograni�en sukladno me�unarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja me�unarodnim ugovorima ili pregovora s drugim dr�avama ili me�unarodnim organizacijama, do zavr�etka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u podru�ju odr�avanja diplomatskih odnosa (�l.15., st.2., to�.6. ZPPI) u ostalim slu�ajevima utvr�enim zakonom (�l.15., st.2., to�.7. ZPPI) objava informacije bi onemogu�ila u�inkovito, neovisno i nepristrano vo�enje sudskog, upravnog ili drugog pravno ure�enog postupka, izvr�enje sudske odluke ili kazne (�l.15., st.3., to�.1. ZPPI) objava informacije bi onemogu�ila rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti, (�l.15., st.3., to�.2. ZPPI) radi se o informaciji koja je u postupku izrade unutar jednog ili me�u vi�e tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovr�etka izrade cjelovite i kona�ne informacije moglo ozbiljno naru�iti proces njezine izrade (�l.15., st.4., to�.1. ZPPI) radi se o informaciji nastaloj u postupku usugla�avanja pri dono�enju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mi�ljenja unutar jednog ili me�u vi�e tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogre�nog tuma�enja sadr�aja informacije, ugroziti proces dono�enja propisa i akata ili slobodu davanja mi�ljenja i izra�avanja stavova (�l.15., st.4., to�.2. ZPPI) ako nije bilo osnove za dopunu ili ispravak dana informacije iz �l. 24. ZPPI (�l.23. st.6., t.3. ZPPI) radi se o informaciji koja se ne smatra informacijom u smislu �lanka 5. stavka 1. to�ke 3. ZPPI (�l.23., st.6., t.4. ZPPI) radi se o zlouporabi prava na pristup informacijama - ako jedan ili vi�e me�usobno povezanih podnositelja putem jednog ili vi�e funkcionalno povezanih zahtjeva o�ito zloupotrebljava pravo na pristup informacijama, a osobito kada zbog u�estalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih informacija ili zahtjeva kojima se tra�i velik broj informacija dolazi do optere�ivanja rada i redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti (�l.23., st.6., t.5. ZPPI) radi se o informacijama koje se ti�u svih postupaka koje vode nadle�na tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka (�l.15. st.1. ZPPI) radi se o informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) (�l.15., st.2., to�.1. ZPPI) radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o za�titi tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja poslovnu tajnu (�l.15., st.2., to�.2. ZPPI) radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o za�titi tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja profesionalnu tajnu (�l.15., st.2., to�.2. ZPPI) radi se o informaciji koja predstavlja poreznu tajnu, sukladno Op�em poreznom zakonu (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22) (�l.15., st.2., to�.3. ZPPI) radi se o osobnim podacima sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vije�a od 27. travnja 2016. o za�titi pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - Op�a uredba o za�titi podataka (�l.15., st.2., to�.4. ZPPI) radi se informacijama za�ti�ene propisima kojima se ure�uje pravo intelektualnog vlasni�tva, a nema izri�itoga pisanog pristanka autora ili vlasnika, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 111/21) (�l.15., st.3., to�.3. ZPPI) radi se o informaciji kojoj je pristup ograni�en sukladno me�unarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja me�unarodnim ugovorima ili pregovora s drugim dr�avama ili me�unarodnim organizacijama, do zavr�etka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u podru�ju odr�avanja diplomatskih odnosa (�l.15., st.2., to�.6. ZPPI) u ostalim slu�ajevima utvr�enim zakonom (�l.15., st.2., to�.7. ZPPI) objava informacije bi onemogu�ila u�inkovito, neovisno i nepristrano vo�enje sudskog, upravnog ili drugog pravno ure�enog postupka, izvr�enje sudske odluke ili kazne (�l.15., st.3., to�.1. ZPPI) objava informacije bi onemogu�ila rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti, (�l.15., st.3., to�.2. ZPPI) radi se o informacijama kojima pristup nije dopu�ten ili je ograni�en zbog za�tite osjetljivih podataka o za�titi kriti�ne infrastrukture, kako su definirani zakonom kojim se ure�uju kriti�ne infrastrukture (�l.30., st.1., to�.10. ZPPI) radi se o informacijama u posjedu trgova�kih dru�tava iz �l.29. st.2. to�.2. ZPPI radi se o povjerljivim statisti�kim informacijama, sukladno zakonu (Zakon o slu�benoj statistici NN 25/20) radi se o informacijama za koje korisnik treba dokazati postojanje pravnog interesa radi se dijelovima informacije koji sadr�e samo logotipe, grbove ili oznake radi se informacijama koje su u posjedu tijela koja pru�aju javne usluge radija, televizije i elektroni�kih medija radi se o informacijama koje su u posjedu obrazovnih i znanstvenoistra�iva�kih ustanova, uklju�uju�i organizacije osnovane u svrhu prijenosa rezultata istra�ivanja, �kole i ustanove visokog obrazovanja, osim knji�nica ustanova visokog obrazovanja (�l.30., st.1., to�.6. i 7. ZPPI) radi se o informacijama koje posjeduju ustanove u kulturi, osim knji�nica, muzeja i arhiva, radi se informacijama koje se ne prikupljaju u svrhu obavljanja javnog posla. broj odba�enih/djelomi�no odba�enih zahtjeva za pristup informacijama broj odba�enih/djelomi�no odba�enih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ukupan broj odba�enih/djelomi�no odba�enih zahtjeva nepotpun (�l. 20., st.2. ZPPI) nerazumljiv (�l. 20., st.2. ZPPI) tijelo ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija nalazi (�l. 23., st.5. ZPPI) broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koji se odnose na pristup informacijama broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koji se odnose na ponovnu uporabu informacija ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije ukupan broj obustavljenih postupaka u prvom stupnju broj odba�enih �albi za ostvarivanje prava na pristup informacijama broj odba�enih �albi za ponovnu uporabu informacija ukupan broj odba�enih �albi broj usvojenih �albi za ostvarivanje prava na pristup informacijama broj usvojenih �albi za ponovnu uporabu informacija ukupan broj usvojenih �albi ukupan iznos naknade ostvarene pru�anjem informacije temeljem zahtjeva za pristup informacijama ukupan iznos naknade ostvarene pru�anjem informacije temeljem zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ukupan iznos naknade Da Ne Djelomi�no Da Ne Djelomi�no Da Ne Djelomi�no Nije primjenjivo Da Ne Djelomi�no Nije primjenjivo Da Ne Djelomi�no Nije primjenjivo Da Ne Djelomi�no Da Ne Djelomi�no Da Ne Djelomi�no Da Ne Djelomi�no Nije primjenjivo Da Ne Djelomi�no Da Ne Djelomi�no Da Ne Djelomi�no Nije primjenjivo Da Ne Djelomi�no Nije primjenjivo Da Ne Djelomi�no Nije primjenjivo Da Ne Djelomi�no Nije primjenjivo Da Ne Djelomi�no Nije primjenjivo Da Ne Djelomi�no Nije primjenjivo Da Ne Djelomi�no Da Ne Djelomi�no Nije primjenjivo Da Ne Djelomi�no Nije primjenjivo Da Ne Djelomi�no Nije primjenjivo Da Ne Djelomi�no Nije primjenjivo Da Ne Djelomi�no Nije primjenjivo Da Ne Djelomi�no Nije primjenjivo Da Ne Djelomi�no Nije primjenjivo Da Ne Djelomi�no Nije primjenjivo Da Ne Djelomi�no Nije primjenjivo Da Ne Djelomi�no Nije primjenjivo Da Ne Djelomi�no Nije primjenjivo Da Ne Djelomi�no Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da, ali tijekom prethodne godine nije provedeno nijedno savjetovanje Da Ne Djelomi�no Navedite broj provedenih savjetovanja s javno��u Navedite prosje�nu duljinu trajanja savjetovanja u danima Da Ne Da Ne Djelomi�no Da Ne Da Ne Da Ne Ne provodimo savjetovanja na portalu e-Savjetovanja Da Ne Djelomi�no Nije odre�en koordinator Da Ne Djelomi�no Da Ne Da Ne Djelomi�no Da Ne Djelomi�no
Op�ina Brtonigla Brtonigla 81025770849 74 DA Javna uprava i politi�ki sustav Republika Hrvatska Jedinica lokalne ili podru�ne (regionalne) samouprave 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Ne Da Da Ne Nije primjenjivo Ne Da Da Da Da Djelomi�no Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 15 30 Da Djelomi�no Da Da Ne provodimo savjetovanja na portalu e-Savjetovanja Nije odre�en koordinator Da Da Da Da